403/1998

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus arava-asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan joulukuun 30 päivänä 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 33 §:n 2 momentti, 35 §:n 3 momentti ja 38 §,

muutetaan 35 §:n 2 momentti ja 34 §:n 3 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti, asetukseen uusi 9 a § ja 34 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti:

6 §
Lainoitusarvon suuruus

Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan kohteen lainoitusarvoon luetaan hyväksytyt perusparantamiskustannukset sekä kuntoarvion ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman laatimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

9 a §
Kuntoarvio ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma

Pitkäaikaista vuokra-asumisen perusparannuslainaa ei saa nostaa ennen kuin lainoitettavasta kohteesta on tehty kuntoarvio ja pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelma.

34 §
Vuokra-aravalainan vuosimaksun alentaminen

Edellä mainitun asumismenojen tason saavuttamiseksi Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta 1 momentissa säädetyin perustein alentaa pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan vuosimaksua myöhemminkin laina-aikana viiden vuoden ajaksi kerrallaan enintään puoleen siitä, mikä se olisi 33 ja 35 §:n mukaan laskettuna. Viiden vuoden kuluttua alentamisesta vuosimaksu palautetaan sille tasolle, jolla se olisi ollut alennuskauden ensimmäisenä vuotena ilman alennusta. Lainoituskohteen muiden lainojen vuosimaksua ei voida alentaa, ellei tässä momentissa tarkoitettua alennusta ole tehty täysimääräisesti.

Lainansaajan hakemuksesta Valtiokonttori voi 1 momentissa säädetyin perustein alentaa muiden kuin 3 momentissa tarkoitettujen lainojen vuosimaksua myöhemminkin laina-aikana enintään niin paljon, että edellä mainittu asumismenojen taso saavutetaan, jos alentamiseen on erityisen painavat perusteet. Vuosimaksua voidaan tällöin alentaa enintään 75 prosentilla. Vuosimaksun alentaminen edellyttää, että talon omistaja on fuusioinut omistamiaan vuokrataloja yhdeksi yhtiöksi tai riittävästi suuremmiksi yksiköiksi ja tasannut talojen vuokrat taikka on ryhtynyt muihin toimenpiteisiin, joiden avulla vuokratasoa voidaan kohtuullistuttaa.

35 §
Vuokra-aravalainan vuosimaksun vuotuinen tarkistus

Vuosimaksua tarkistetaan prosenttimääräisesti. Vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan vuosimaksun tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan vuosimaksun tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä. Kuluttajahintaindeksin muutoksena otetaan kuitenkin huomioon enintään 10 prosenttia. Valtioneuvosto voi asumiskustannusten kohtuullistuttamiseksi tai tasoittamiseksi eri ikäisissä vuokrataloissa tai eri vuosina hankituissa vuokra-asunnoissa määrätä, että vuosimaksun tarkistus on edellä säädettyä pienempi tai suurempi.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaan tuloa.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa myönnettyihin sekä tämän asetuksen voi- maan tullessa vireillä olevien hakemusten perusteella myönnettäviin pitkäaikaisiin vuokra-asumisen perusparannuslainoihin sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän asetuksen 34 §:n 4 momenttia sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen voimaan tulon jälkeen myönnettäviin vuosimaksun alennuksiin.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.