397/1998

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 1 §, 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on:

1) estää eläintautien leviäminen Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien tai kolmansista maista Suomen kautta edelleen kuljetettavien elävien eläinten sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden eläintauteja mahdollisesti levittävien esineiden (tavarat) välityksellä;

2) turvata kolmansista maista Suomeen tai Suomen kautta muualle Euroopan yhteisön alueelle tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieeninen laatu; ja

3) turvata kolmansista maista Suomeen tai Suomen kautta muualle Euroopan yhteisön alueelle tuotavien eläinperäisten rehujen hygieeninen laatu.

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:


2) 1 kohdassa mainitulle tuonnille ja kauttakuljetukselle eläintautien vastustamiseksi sekä elintarvikehygieenisen laadun ja eläin-peräisten rehujen hygieenisen laadun turvaamiseksi asetettaviin vaatimuksiin. Asianomainen ministeriö päättää tarkemmin tämän lain ja rehulain (396/1998) nojalla suoritettavan eläinperäisten rehujen valvonnan yhteensovittamisesta.


5 §
Tuontiehdot

Kolmansista maista Suomeen tuotavien tai Suomen kautta edelleen kuljetettavien eläinten ja tavaroiden on täytettävä asianomaisen ministeriön eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi sekä elintarvikehygieenisen laadun ja eläinperäisten rehujen hygieenisen laadun turvaamiseksi antamat tarkemmat määräykset ja niitä on seurattava ministeriön määräämät asiakirjat. Ministeriö voi määrätä tuonnin ja kuljetuksen luvanvaraiseksi, jollei Euroopan yhteisön oikeusjärjestys muuta edellytä. Ministeriö voi lisäksi antaa eläintautien vastustamiseksi tarvittavia määräyksiä eläimen ja tavaran sekä kuljetusvälineen tai muun tuontiin liittyvän esineen käsittelystä maahantuonnin jälkeen.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

HE 5/1998
MmVM 4/1998
EV 31/1998
Neuvoston direktiivit 70/524/ETY; EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1, 73/103/ETY; EYVL N:o L 124, 10.5.1973, s. 17, 75/296/ETY; EYVL N:o L 124, 15.5.1975, s. 29, 84/587/ETY; EYVL N:o L 319, 8.12.1984, s. 13, 96/51/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 39, 87/153/ETY; EYVL N:o L 64, 7.3.1987, s. 19, 93/113/EY; EYVL N:o L 334, 31.12.1993, s. 17, 97/40/EY; EYVL N:o L 180, 9.7.1997, s. 21, 70/373/ETY; EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 2, 72/275/ETY; EYVL N:o L 171, 29.7.1972, s. 39, 74/63/ETY; EYVL N:o L 38, 11.2.1974, s. 31, 80/502/ETY; EYVL N:o L 124, 20.5.1980, s. 17, 86/354/ETY; EYVL N:o L 212, 2.8.1986, s. 27, 87/519/ETY; EYVL N:o L 304, 27.10.1987, s. 38, 91/132/ETY; EYVL N:o L 66, 13.3.1991, s. 16, 92/88/ETY; EYVL N:o L 321, 6.11.1992, s. 24, 96/25/EY; EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 35, 79/373/ETY; EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30, 90/44/ETY; EYVL N:o L 27, 31.1.1990, s. 35, 91/681/ETY; EYVL N:o L 376, 31.12.1991, s. 20, 95/69/EY; EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 15, 96/24/EY; EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 33, 82/471/ETY; EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 8, 83/228/ETY; EYVL N:o L 126, 13.5.1983, s. 23, 93/74/ETY; EYVL N:o L 237, 22.9.1993, s. 23, 95/53/EY; EYVL N:o L 265, 8.11.1995, s. 17, 95/69/EY; EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 15, 90/167/ETY; EYVL N:o L 92, 7.4.1990, s. 42, 90/425/ETY; EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29, 90/667/ETY; EYVL N:o L 363, 27.12.1990, s. 51, 92/118/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.