390/1998

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 83 b §, 88 §:n 1 momentti ja 89 §,

sellaisina kuin ne ovat, 83 b § laeissa 989/1992 ja 571/1994, 88 §:n 1 momentti laissa 357/1987 ja mainitussa laissa 571/1994 sekä 89 § laissa 671/1991, seuraavasti:

83 b §
Ajoneuvon muut rakenteet ja varusteet

Henkilö- ja pakettiautossa sekä moottoripyörässä on oltava laite sen luvattoman käytön estämiseksi.

Vähintään nelipyöräisessä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on oltava peruutuslaite.

Autossa, liikennetraktorissa ja moottoripyörässä on oltava nopeusmittari tai ajopiirturi.

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja sen perävaunussa tulee olla valmistenumero. Autossa ja sen perävaunussa tulee lisäksi olla valmistajan kilpi.

88 §
Turvavyön ja muun istuimen turvalaitteen käyttö

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai heidän liikkumistaan estävää muuta turvalaitetta:

1) henkilöautossa;

2) linja-autossa, jonka suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia ja jossa ei ole erityisesti seisoville matkustajille varattuja paikkoja, lukuun ottamatta takaistuimilla istuvia mat-kustajia;

3) pakettiautossa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enemmän kuin 25 kilometriä tunnissa, lukuun ottamatta takaistuimilla istuvia matkustajia;

4) korilla varustetussa kolmipyöräisessä moottoriajoneuvossa; ja

5) korilla varustetussa muussa nelipyöräisessä moottoriajoneuvossa kuin autossa.


89 §
Suojakypärän käyttö

Kuljettajan ja 15 vuotta täyttäneen matkustajan on ajon aikana käytettävä malliltaan hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä:

1) moottoripyörässä;

2) kolmipyöräisessä moottoriajoneuvossa;

3) muussa nelipyöräisessä moottoriajoneuvossa kuin autossa;

4) mopossa; ja

5) moottorikelkassa.

Asetuksella voidaan säätää ajoneuvon eri-tyisestä rakenteesta tai ajotehtävän erityislaadusta johtuvia vapautuksia.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

HE 40/1998
LiVM 4/1998
EV 40/1998
Neuvoston direktiivi 93/33/ETY; EYVL N:o L 188, 29.7.1993, s. 238

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.