374/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Asetus Kansanterveyslaitoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään kansanterveyslaitoksesta 4 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (828/1981) 2 ja 6 §:n nojalla:

Kansanterveyslaitoksen tehtävät
1 §

Kansanterveyslaitoksen tulee kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi:

1) tehdä tutkimustyötä väestön terveyden edistämiseksi;

2) tutkia ja seurata väestön terveyteen vaikuttavia seikkoja keräämällä ja käsittelemällä tietoja väestön terveydestä sekä sairauksien yleisyydestä ja syistä;

3) kehittää ja toteuttaa väestön terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi tarvittavia toimenpiteitä;

4) kehittää ja suorittaa sairauden ehkäisemisessä, määrittelemisessä ja hoitamisessa sekä terveysolojen valvonnassa tarvittavia laboratoriotutkimuksia sekä kehittää ja suorittaa laitoksen toimialaan kuuluvia oikeuslääketieteellisiä laboratoriotutkimuksia.

Lisäksi laitoksen tulee suorittaa muut tehtävät, jotka sille säädetään muualla laissa tai asetuksessa tai jotka asianomainen ministeriö sen toimialaan soveltuvina sille määrää.

2 §

Laitoksen tulee valvoa Suomessa käytettävien rokotteiden ja vastaavien valmisteiden laatua.

Laitoksessa on 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä varten rokotteiden laadunvalvontayksikkö, joka näissä tehtävissä on suoraan lääkelaitoksen alainen.

Johtokunta
3 §

Laitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat laitoksen pääjohtaja sekä henkilöstön keskuudestaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema edustaja.

Asianomainen ministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Laitoksen johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää laitoksen talousarvioehdotuksesta sekä käsitellä laitokselle asetettavat tulostavoitteet;

2) arvioida laitoksen toimintaan vaikuttavia strategisia tekijöitä;

3) käsitellä laitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös;

4) käsitellä laitoksen toimintaedellytyksiä koskevat periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat;

5) edistää yhteistyötä laitoksen sekä niiden viranomaisten, asiantuntijalaitosten sekä ammattihenkilöiden välillä, joiden toiminta liittyy laitoksen toimialaan;

6) käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunta päättää pääjohtajan esityksestä ottaa käsiteltävikseen.

5 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, jos puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä. Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset johtokunnan kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

Organisaatio ja henkilöstö
6 §

Laitoksen päällikkönä on pääjohtaja.

Pääjohtajalla, osastonjohtajalla ja tutkimusprofessorilla on professorin arvonimi.

Määräykset laitoksen toimintaorganisaatiosta ja johtajien vastuualueista annetaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

Asioiden käsittely
7 §

Pääjohtaja vastaa siitä, että laitoksen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Pääjohtaja ratkaisee ne laitokselle kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty johtokunnan päätettäviksi tai annettu työjärjestyksessä tai muussa määräyksessä muun virkamiehen tai työntekijän ratkaistaviksi.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttä- minen sekä virkavapaus
8 §

Kelpoisuusvaatimuksena laitoksen virkoihin on:

1) pääjohtajalla tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys toimialaansa, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä johtamiskokemusta;

2) tutkimusprofessorilla ja osastonjohtajalla tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys toimialaansa, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) hallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinto- ja talousasioihin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

9 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä muiden kuin 8 §:ssä tarkoitettujen osalta toisin määrätä.

10 §

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta asianomainen ministeriö. Yli kaksi vuotta kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Pääjohtajan viran hoidosta virkavapauden aikana tai viran ollessa avoimena päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Muille virkamiehille virkavapauden myöntää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä muiden kuin 8 §:ssä tarkoitettujen osalta toisin määrätä.

Erinäisiä säännöksiä
11 §

Tarkemmat määräykset laitoksen toiminnan järjestämisestä ja asioiden käsittelystä annetaan työjärjestyksessä.

Pääjohtaja antaa määräykset siitä, missä järjestyksessä laitoksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut virkamiehet toimivat pääjohtajan sijaisina hänen ollessa estyneenä.

12 §

Laitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa laitosta koskevissa asioissa.

13 §

Laitokseen voidaan ottaa pääjohtajan suostumuksella ulkopuolisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka laitokselta palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai osallistuvat työharjoitteluun ja saavat siinä käyttää laitoksen laitteita ja tarvikkeita.

14 §

Jokaisen laitoksessa työskentelevän tai 13 §:ssä tarkoitetun tutkijan tai harjoittelijan on kirjallisesti vakuutettava olevansa sivulliselle ilmaisematta, mitä hän laitoksen tutkittavina olevista, yksityistä henkilöä koskevista asioista, liike- tai ammattisalaisuuksista taikka muista asian luonteen vuoksi salassa pidettävistä asioista on saanut tietoonsa.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan kansanterveyslaitoksesta 24 päivänä toukokuuta 1991 annettu asetus (848/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetuksen voimaan tullessa asetettuna oleva johtokunta jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.