362/1998

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Asetus jalometallituotteista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan jalometallituotteista 28 päivänä maaliskuuta 1977 annetun asetuksen (292/1977) 13 §, 18 §:n 2 ja 3 momentti, 25, 26 ja 29 §,

muutetaan 3, 4 ja 5 §, 7 §:n 1 momentin 1―2 ja 7 kohta, 9 §:n 2 ja 3 momentti, 10 §:n 3 momentti, 11, 12, 14 ja 15 §, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentin 1 kohta, 19, 21, 21 a, 22, 23 ja 28 §, sellaisina kuin niistä on 3 §, 17 §:n 1 momentti, 22 ja 23 § sekä 28 §:n 1 momentti asetuksessa 1164/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a―3 e § ja 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Tässä asetuksessa ja jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta Wienissä 15 päivänä marraskuuta 1972 tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 17/75) tarkoitettuna tarkastuslaitoksena toimii turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastuslaitos.

3 a §

Tarkastuslaitoksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä tehtävissä;

3) laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet;

4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla jalometallituotteiden säännösten mukaisuus varmistetaan, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten;

5) laitos pitää salassa kaikki toimintaa harjoittaessaan saamansa tiedot toiminnanharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta eikä käytä niitä ilman asianmukaista lupaa, jollei muualla toisin säädetä; sekä

6) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi, jollei valtio lain nojalla vastaa vahingoista tai ole niistä suoraan vastuussa.

Tarkastuslaitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja. Tällöin laitoksen on huolehdittava, että kyseisen palvelun suorittaja täyttää vastaavasti 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

3 b §

Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava turvatekniikan keskukselle.

Hakemukseen tulee liittää 3 a §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat, joihin sisältyy mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto taikka muu turvatekniikan keskuksen riittäväksi katsoma todistus tai lausunto edellä mainittujen vaatimusten täyttymisestä.

3 c §

Varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät, turvatekniikan keskus hyväksyy laitoksen tässä asetuksessa tarkoitetuksi tarkastuslaitokseksi.

Hyväksyminen voidaan antaa määräajaksi. Turvatekniikan keskus voi asettaa hyväksymiselle tarkastuslaitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja muita ehtoja.

3 d §

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttymiseen. Laitoksen on lisäksi annettava vuosittain kertomus toiminnastaan.

3 e §

Jos tarkastuslaitos toimii säännösten vastaisesti taikka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata asetettuja ehtoja ja rajoituksia, turvatekniikan keskuksen on kehotettava tarkastuslaitosta korjaamaan puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää, turvatekniikan keskuksen on peruutettava hyväksyminen.

4 §

Yleiseen kulutukseen tarkoitettujen jalometallituotteiden tulee sisältää vähintään 585 massan tuhannesosaa puhdasta kultaa, 830 massan tuhannesosaa puhdasta hopeaa tai 950 massan tuhannesosaa puhdasta platinaa.

Puhdas kulta, hopea ja platina voidaan leimata pitoisuusleimalla 999.

5 §

Yleiseen kulutukseen tarkoitetussa jalometallituotteessa ei saa olla kullasta, hopeasta tai platinasta vaikeasti erotettavaa muuta ainetta, ellei se ole tarpeen, jotta tuote vastaisi käytännöllistä tarkoitustaan. Tuotteeseen ei saa myöskään yhdistää sellaista metallia, jota värinsä takia voisi luulla samaksi metalliksi, josta tuote on valmistettu. Kuitenkin saadaan valkokultaan yhdistää platinaa, jonka pitoisuus on vähintään 4 §:ssä säädetty.

Onttojen korujen täyttäminen metallilla, hartsilla, muovilla tai muulla vastaavalla aineella on kielletty.

7 §

Tarkastuksesta ja leimauksesta vapautettuja jalometallituotteita ovat:

1) laillinen raha;

2) raaka-aineiksi tarkoitetut levyt, langat, harkot ja vastaavat;


7) kulta- ja platinatuotteet, joiden massa on alle 2 grammaa, ja hopeatuotteet, joiden massa on alle 10 grammaa; sekä


8 §

Jos tuote on sellainen, että se leiman lyömisestä vaurioituisi tai sen arvo alenisi, voidaan se vapauttaa leimauksesta.

9 §

Nimileimaa ei saa käyttää, ennen kuin turvatekniikan keskus on sen hyväksynyt. Hyväksytyistä nimileimoista on turvatekniikan keskuksen pidettävä rekisteriä.

Nimileiman haltijan on vahvistettava rekisteröinti kahden vuoden välein.

10 §

Jalometallituotteisiin on kullan pitoisuus-leima lyötävä tai valettava soikealle, hopean pitoisuusleima suorakaiteen muotoiselle ja platinan pitoisuusleima makaavassa asennossa kärjellään olevalle vinoneliön muotoiselle pohjalle.

11 §

Jalometallituotteen pitoisuuden määritysmenetelmän epätarkkuus huomioon ottaen pitoisuuspoikkeama alaspäin saa olla enintään 5 massan tuhannesosaa.

12 §

Vuosileiman kutakin kalenterivuotta varten ja paikkakuntaleiman vahvistaa turvatekniikan keskus.

14 §

Turvatekniikan keskus hyväksyy tarkastuslaitoksen tarkastusleiman.

15 §

Jalometalli- tai muussa metallituotteessa ei saa olla vahvistettujen, hyväksyttyjen ja rekisteröityjen jalometallituotteiden leimojen kanssa erehdyttävästi yhdennäköisiä muita leimoja. Tuotteissa saa kuitenkin olla valmistusmaassa käytettäviksi säädettyjä leimoja.

Tarkastusleimatun jalometallituotteen metalliosia ei saa tarkastusleimauksen jälkeen muuttaa muulla tavoin kuin viimeistelyllä.

Tarkastusleimatuista jalometallituotteista ei saa siirtää tarkastusleimauksen yhteydessä lyötyjä leimoja muihin metalli- tai jalometallituotteisiin.

17 §

Kun jalometallituote on varustettu 8 §:ssä mainituilla leimoilla ja tuotteesta tai tuoteryhmästä otettu pitoisuuden määrittämistä varten näyte taikka tuotteen pitoisuus on tarkastettu ja tarkastuksessa on muuten todettu, että tuote täyttää tämän asetuksen säännökset, saa tarkastuslaitos taikka tarkastusleimauttamiseen oikeutettu tai hänen valtuuttamansa lyödä tuotteeseen tarkastuslaitoksen valvonnassa 14 §:ssä tarkoitetun tarkastusleiman.


18 §

Seuraavia jalometallituotteita saa tuoda maahan ilman tarkastusleimausta:

1) ulkomaisia ritari- ja muita arvomerkkejä, ulkomailla voitettuja kilpailupalkintoja ja näyttelymitaleja, nimikaiverruksella varustettuja lahjoja sekä jalometallituotteita, jotka on tarkoitettu maahantuojan tai hänen perheensä omaan käyttöön taikka jotka on luettava muuttotavaraksi; ja


19 §

Ulkomailla valmistetut jalometallituotteet on välittömästi maahantuonnin jälkeen toimitettava tarkastuslaitokselle tarkastettavaksi ja tarkastusleimattavaksi 4 luvun mukaisesti.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske seuraavia jalometallituotteita:

1) tuotteet, jotka on mainittu 3 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa;

2) tuotteet, jotka on mainittu 18 §:ssä;

3) tuotteet, joissa on tässä asetuksessa säädettyjä leimoja vastaavat toisessa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa säädetyt leimat ja joiden tarkastusleimauksesta on huolehtinut tässä maassa toimiva puolueeton tarkastuslaitos, jonka tarkastusleima on rekisteröity turvatekniikan keskuksessa.

21 §

Sen, joka aikoo ryhtyä valmistamaan tai maahantuomaan jalometallituotteita, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle ennen toiminnan aloittamista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta tulee käydä ilmi toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot, nimileima sekä henkilö, joka vastaa yrityksen toiminnasta.

Ilmoitukseen tulee liittää kaupparekisterin tai vastaavan rekisterin ote, josta ilmenee yrityksen toimialaksi jalometallituotteiden valmistus, maahantuonti tai kauppa.

Hyväksyttyään ilmoituksen, turvatekniikan keskuksen on annettava asianomaiselle todistus hyväksymisestä.

21 a §

Yritystoiminnasta vastaavan henkilön tulee valvoa, että toiminnassa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

22 §

Jos jalometallituotteiden valmistus tai maahantuonti lopetetaan tai jos yritystoiminnassa tapahtuu muutoksia taikka turvatekniikan keskukselle tehdyssä ilmoituksessa mainituissa seikoissa muutoin tapahtuu olennaisia muutoksia, on muutoksesta ilmoitettava kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa turvatekniikan keskukselle.

23 §

Jalometallituotteita saa tarkastusleimauttaa jokainen, jolla on turvatekniikan keskuksen antama todistus jalometallituotteiden valmistusta tai maahantuontia koskevan ilmoituksen hyväksymisestä.

28 §

Turvatekniikan keskuksella on tämän asetuksen noudattamisen valvontaa varten oikeus tietojen luovutusta koskevien salassapitosäännösten estämättä saada asianosaisilta välttämättömät tiedot sekä päästä jalometallituotteiden valmistus-, varasto-, myynti- ja tarkastustiloihin sekä tarpeen vaatiessa ottaa niistä tutkimista varten jalometallituotteita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tarkastusleimattujen jalometallituotteiden myynti on sallittua sen estämättä, mitä tarkastusleimauksesta tässä asetuksessa sääde-tään, jos tuotteet ovat tarkastusleimauksen ajankohtana voimassa olleiden säännösten mukaisia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut jalometallituotteista annetussa asetuksessa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

Ilmoitettu direktiivin83/189/ETY, muut. 88/182/ETY, muut. 94/10/ETY mukaisesti

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.