351/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 19 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 720/1994:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään vähittäismyyntiin tarkoitetun vaarallisen kemikaalin (aineen ja valmisteen) päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta sekä siitä, mitä kemikaalia sisältävät päällykset tulee varustaa turvasulkimella ja vaaratunnuksella.

2 §

Vähittäismyyntiin tarkoitetun erittäin myrkylliseksi (T+), myrkylliseksi (T) tai syövyttäväksi (C) luokitellun kemikaalin päällys on pakkauskoosta riippumatta varustettava turvasulkimella.

Edellä 1 momentissa mainittujen vaarallisten kemikaalien lisäksi tulee seuraavien valmisteiden päällykset varustaa turvasulkimella:

1) nestemäinen valmiste, joka luokitellaan ja merkitään haitalliseksi (Xn) ja nieltynä keuhkoon vedettäessä (aspiraatio) keuhkovaurion vaaraa aiheuttavaksi (R 65), siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä on määrätty, sekä

2) nestemäinen valmiste, joka sisältää metanolia (CAS 67-56-1) 3 prosenttia tai enemmän taikka metyleenikloridia (dikloorimetaania) (CAS 75-09-2) 1 prosenttia tai enemmän.

Turvasulkimen tulee täyttää liitteen mukaisesti siinä mainittujen standardien vaatimukset.

3 §

Toiminnanharjoittajan, joka vastaa edellä 2 §:ssä mainitun kemikaalin markkinoille luovuttamisesta, tulee pyynnöstä osoittaa kemikaalilain valvontaviranomaiselle, että turvasuljin täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

4 §

Kemikaalin päällys on kuitenkin katsottava riittävän turvalliseksi ilman turvasuljinta, jos päällyksen sisältöön ei pääse käsiksi ilman työkaluja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kemikaalin markkinoille luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan tulee pyynnöstä osoittaa koelaboratorion todistuksella kemikaalilain valvontaviranomaiselle, että suljinta ei tarvitse testata liitteen mukaisesti.

5 §

Vähittäismyyntiin tarkoitetun erittäin myrkylliseksi (T+), myrkylliseksi (T), syövyttäväksi (C), haitalliseksi (Xn), erittäin helposti syttyväksi (F+) tai helposti syttyväksi (F) luokitellun kemikaalin päällys on pakkauskoosta riippumatta varustettava näkövammaisille tarkoitetulla vaaratunnuksella.

Vaaratunnuksen tulee täyttää liitteen mukaisesti siinä mainitun standardin vaatimukset.

6 §

Turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta annetut päätöksen määräykset koskevat myös vähittäismyyntiin tarkoitettua aerosolia ja sinetöidyllä spraysuuttimella varustettua pakkausta lukuunottamatta 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainittua valmistetta, jotka luokitellaan ja merkitään haitalliseksi (Xn) ja nieltynä keuhkoon vedettäessä (aspiraatio) keuhkovaurion vaaraa aiheuttavaksi (R 65).

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998. Päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1172/1992) vaarallisen kemikaalin päällyksen turvasulkimesta ja näkövammaisille tarkoitetusta vaaratunnuksesta.

Komission direktiivi90/35/ETY, EYVL N:o L 19, 24.1.1990, s. 14
Komission direktiivi91/410/ETY, EYVL N:o L 228, 17.8.1991, s. 67
Komission direktiivi91/442/ETY, EYVL N:o L 238, 27.8.1991, s. 25
Komission direktiivi96/65/EY, EYVL N:o L 265, 18.10.1996, s. 15

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

Liite

A. Turvasuljinta koskevat vaatimukset

1. Uudelleen suljettava päällys

Uudelleen suljettavan päällyksen turvasulkimen on oltava EN-standardin 28317 ("Lapsiturvalliset pakkaukset. Uudelleen suljettavia pakkauksia koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät") mukainen.

2. Päällys, jota ei voi sulkea uudelleen

Päällys, jota ei voi sulkea uudelleen, on oltava EN-standardin 862 ("Packaging-Child-resistant packaging-Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products") mukainen.

3. Vain standardisarjaa CEN 45 000 noudattavalla laboratoriolla on oikeus vahvistaa näyttö yllä mainittujen standardien noudattamisesta.

B: Näkövammaisille tarkoitettua vaaratunnusta koskevat vaatimukset

Näkövammaisille tarkoitetun vaaratunnuksen teknisten ominaisuuksien on oltava näkövammaisille tarkoitettuja vaaratunnuksia koskevan EN-standardin 272 ("Pakkaukset. Kosketeltavat varoitusmerkinnät. Vaatimukset") mukaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.