348/1998

Annettu Turussa 7 päivänä marraskuuta 1997

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 2 luvun 15 §:n 3 momentti,

muutetaan 2 luvun 15 §:n 2 ja 4 momentti, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti, 30 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentin 2 kohta ja 5 momentin 2 kohta, 39 §:n 1 momentin 6 kohta, 40 §:n 2 momentti, 43 §:n 2 ja 3 momentti sekä 57 §, sekä

lisätään 2 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti sekä uudet 49 a―49 f § ja niitä koskeva alaotsikko seuraavasti:

2 luku

Papinvaali ja seurakuntavaalit

A. Vaalilautakunta, vaalitoimitus ja äänestäminen
1 §

Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa keskusvaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta hyväksyä toimenpidesuunnitelma ja aikataulu seurakuntavaalien toimeenpanemiseksi, huolehtia kirkon vaalijärjestyksessä tarkoitettujen kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta sekä muutoinkin avustaa seurakuntien vaalilautakuntia vaalien yhtenäisessä toteuttamisessa. Kuulutukset ja ilmoitukset, joista on ilmoitettava lehdessä tai jotka on lehdessä julkaistava, voidaan, ellei kirkkolain 3 luvun 5 §:stä muuta johdu, saattaa seurakuntien jäsenten tietoon myös yhteiskuulutuksina.


B. Vaaliluettelo
15 §

Vaaliluettelo on laadittava

1) papinvaalia varten viidenteentoista päivään mennessä siitä, kun tuomiokapituli on tehnyt vaaliehdotuksen; ja

2) seurakuntavaaleja varten syyskuun 10 päivään mennessä.


Jos seurakuntavaalit on valituksen johdosta määrätty toimitettaviksi uudelleen, on laadittava uusi vaaliluettelo, johon on otettava kaikki 60 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää läsnäoleviksi merkityt seurakunnan jäsenet, joilla kirkkolain 8 luvun 3 §:n mukaan on äänioikeus.

18 §

Kuulutus on pantava seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään kymmenen päivää ennen nähtävilläpitoajan alkua ja pidettävä siinä nähtävilläoloajan päättymiseen asti. Lisäksi kuulutus on julkaistava lehdessä viimeistään viisi päivää ennen nähtävilläpitoajan alkua.

19 §

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen vaaliluetteloa vastaan. Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioikeus on häneltä ilman laillista syytä kielletty tai myönnetty toiselle. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa kirkkolain 8 luvun 3 §:n 1―3 momentissa säädettyjen määräpäivien jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin.


D. Seurakuntavaalit
1. Vaalien ajankohta
30 §

Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään joko samana päivänä tai viimeistään seuraavana maanantaina kello 18.


2. Valitsijayhdistys, ehdokaslistat ja vaalien valmistelu
33 §

Valitsijayhdistys perustetaan yhdistyksen jäsenten allekirjoittamalla perustamisasiakirjalla, jonka tulee sisältää


2) ehdokaslista, jossa on ilmoitettava ehdokkaiden nimet siinä muodossa ja järjestyksessä, mihin heidät ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa, sekä enintään kahta ilmaisua käyttäen kunkin ehdokkaan arvo, ammatti tai toimi ja hänen osoitteensa. Perustamisasiakirjassa voidaan erikseen pyytää, että ehdokaslistojen yhdistelmässä käytettäisiin ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä ja että ehdokkaan asuinpaikka mainittaisiin.


Perustamisasiakirjaan on lisäksi liitettävä asiamiehen kirjallinen vakuutus siitä, että


2) valitsijayhdistyksen jäsenet ovat äänioikeutettuja seurakunnan jäseniä.

39 §

Lokakuun 10 päivänä kello 16 jälkeen pidettävässä kokouksessa vaalilautakunta


6) määrää vaalihuoneistot sekä päättää, jollei 1 §:n 3 momentista muuta johdu, toimitetaanko vaali kumpanakin 30 §:n 1 momentissa mainittuna päivänä sekä minä päivänä ja kellonaikana äänestys kussakin paikassa tapahtuu;


40 §

Yhdistelmässä ei saa olla muuta kuin yhteinen otsikko, josta käy selville, mitä vaalia varten yhdistelmä on laadittu sekä 39 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan edellyttämät seikat. Ehdokkaan puhuttelunimi tai hänen etunimensä lyhennys sekä hänen asuinpaikkansa merkitään ehdokaslistojen yhdistelmään vain, jos se on tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi.


3. Ennakkoäänestys
43 §

Ennakkoäänestys aloitetaan lokakuun viimeistä sunnuntaita seuraavana maanantaina ja se jatkuu saman viikon perjantaihin. Äänestys tapahtuu

1) kirkkoherranvirastoissa joka päivä kello 9―18; sekä

2) jos vaalilautakunta niin määrää, myös muissa paikoissa vaalilautakunnan määrääminä aikoina.

Kirkkolain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitetuissa poikkeuksellisissa seurakuntavaaleissa voidaan äänestää ennakolta vain sen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, jossa nämä vaalit pidetään. Lisäksi ennakkoäänestys järjestetään 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa.

3 a. Ennakkoäänestys kotona
49 a §

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

49 b §

Kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija, jona on tähän tehtävään määrätty vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Vaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee.

Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Avustajan käytöstä on voimassa mitä 3 §:n 2 ja 3 momentissa on määrätty.

49 c §

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 20 päivänä lokakuuta ennen kello 16 vaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, seurakunta ja puhelinnumero sekä, milloin ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) ettei äänestäjä pääse 49 a §:ssä tarkoitetun vamman tai sairauden vuoksi äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; ja

3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 49 b §:n 2 momentissa tarkoitettu äänestäjän valitsema henkilö.

Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että lomakkeita on kotiäänestystä haluavien äänestäjien saatavina ainakin kirkkoherranvirastossa. Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Vaalilautakunnan sihteerin on, mikäli mahdollista, tarvittaessa poistettava ilmoituksessa oleva puutteellisuus ja varmistettava, että ilmoituksen on tehnyt siinä mainittu äänestäjä tai tämän valitsema henkilö.

Vaalilautakunnan tulee pitää tehdyistä ilmoituksista luetteloa.

49 d §

Edellä 49 c §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta on äänestäjälle annettava tieto ainakin kahden tunnin tarkkuudella siitä ajankohdasta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen. Samalla on mainittava vaaliviranomaisen puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.

Jollei äänestyksen toimittamiseen vaikuttavaa ilmoituksessa olevaa puutteellisuutta ole voitu poistaa tai jos ilmoitus on tehty määräajan jälkeen, on äänestäjälle annettava tieto siitä, ettei kotiäänestystä toimiteta.

Vaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tieto annetaan äänestäjälle viipymättä kirjallisesti tai puhelimitse.

49 e §

Milloin vaalitoimitsija on estynyt saapumasta ilmoitettuna ajankohtana, on esteestä ja uuden käynnin ajankohdasta viipymättä ilmoitettava äänestäjälle.

Jos kotiäänestystä ei voida lainkaan toimittaa kulkuyhteyksien katkeamisen tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi, on myös siitä viipymättä ilmoitettava äänestäjälle.

49 f §

Kotiäänestys tulee toimittaa 43 §:n 2 momentissa määrättyinä arkipäivinä kello 9 ja 20 välillä, kuitenkin siten, että äänestys päättyy viimeisenä päivänä kello 16.

Vaalitoimitsijan on keskeytettävä kotiäänestys, jos äänestäjän vaalivapautta tai äänestyksen häiriötöntä kulkua ei voida turvata. Keskeyttämisestä ja, mikäli äänestystä ei voida jatkaa, myös sen lopettamisesta on tehtävä merkintä kotiäänestyksistä pidettävään luetteloon.

Lähetekirjeen tulee sisältää 47 §:n 2 momentissa tarkoitettujen selityksen ja ilmoitusten lisäksi äänestäjän allekirjoittama vakuutus, että hänen kykynsä liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Edellä 49 b §:n 2 momentissa tarkoitetun äänestyksessä läsnä olevan henkilön on merkittävä lähetekirjeeseen nimikirjoituksensa.

Vaalitoimitsijan on lähetekirjeessä todistettava, että kotiäänestys on tapahtunut 45 §:n 1 ja 2 momentissa, 46 §:ssä ja 49 b §:ssä määrätyin tavoin. Vaalitoimitsijan on päivättävä todistus ja allekirjoitettava se. Vaalikuori ja lähetekirje on tämän jälkeen suljettava lähetekuoreen. Vaalitoimitsijan on viipymättä toimitettava lähetekuori vaalilautakunnalle.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta 49 §:n 2 momentissa mainitusta syystä tai jos lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen henkilön nimikirjoitus.

Sen lisäksi, mitä tässä alaluvussa määrätään, on kotiäänestyksestä ja siinä noudatettavasta menettelystä muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 43 §:n 1 momentissa sekä 44―49 §:ssä määrätään ennakkoäänestyksestä.

4. Vaalitoimitus ja vaalin tuloksen vahvistaminen
57 §

Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin 56 §:ssä tarkoitetussa vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän 55 §:n 3 momentin mukaan saamiensa vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.


Tämä kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Turussa 7 päivänä marraskuuta 1997

Kirkolliskokouksen puolesta


John Vikström arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.