346/1998

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusvoimien virka-avusta poliisille 5 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (781/1980) 1 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2, 4 ja 5 kohta, 3 §, 6 §:n 2 momentti ja 9 §,

sellaisena kuin niistä on 6 §:n 2 momentti laissa 504/1995, sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 6 kohta, lakiin uusi 5 a ja 9 a § ja 10 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Puolustusvoimien on annettava poliisille virka-apua:


2) paikan tai alueen eristämiseksi ja tutkimiseksi;


4) henkilöiden ja omaisuuden tilapäiseksi suojaamiseksi;

5) räjähteiden raivaamiseksi; sekä

6) muuhun sellaiseen tehtävään, jonka suorittamiseksi tarvitaan puolustusvoimien erityishenkilöstöä tai -välineistöä.


3 §

Virka-apua pyytää poliisin ylijohto tai poliisin lääninjohto. Kiireellisessä tapauksessa virka-apua voi pyytää poliisin valtakunnallisen tai paikallisen yksikön päällikkö taikka asianomaisen poliisiyksikön tai -alueen johtovalmiudessa oleva päällystöön kuuluva poliisimies. Pyynnöstä on tällöin ilmoitettava viipymättä valtakunnallisen yksikön osalta poliisin ylijohtoon sekä poliisin lääninjohtoon ja paikallisen yksikön osalta poliisin lääninjohtoon.

Virka-avun antamisesta päättää pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, merivoimien, ilmavoimien tai sotilasläänin esikunta. Kiireellisessä tapauksessa virka-avun antamisesta voi päättää varuskunnan päällikkö, joukko-osaston komentaja tai sotilaslaitoksen päällikkö.

5 a §

Poliisi vastaa virka-aputilanteen turvallisen suorittamisen kannalta tarpeellisesta yleisjohdosta ja osapuolten välisten toimintojen yhteensovittamisesta sekä työturvallisuusjärjestelyistä.

Poliisin tulee erityisesti huolehtia siitä, että virka-apuosaston päälliköllä on riittävät tiedot virka-aputilanteesta, toimintaympäristöstä, tilanteen laadusta ja vakavuusasteesta sekä mahdollisista työturvallisuusriskeistä.

Puolustusvoimat vastaa virka-apuosaston henkilöstöön kuuluvan ammattitaidosta ja perehdyttämisestä siten, että henkilöstö tuntee käyttämänsä kaluston ja välineistön sekä niitä koskevat turvallisuusohjeet.

6 §

Virka-apuosastoon kuuluvalla, joka tämän lain mukaisesti suorittaa virka-aputehtävää, on erittäin tärkeässä ja kiireellisessä tehtävässä oikeus poliisimiehen ohjauksessa käyttää tehtävän suorittamiseksi sellaisia välttämättömiä voimakeinoja, joihin poliisimies hänet toimivaltansa nojalla valtuuttaa ja joita tilanne huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina.


9 §

Virka-avun kustannuksista vastaa sen antaja, jollei asetuksella toisin säädetä.

9 a §

Virka-avun antamisen yhteydessä pakkotoimenpiteestä sivulliselle henkilölle aiheutu-neiden välittömien kustannusten korvaamisesta sekä puolustusvoimille aiheutuneiden omaisuusvahinkojen korvaamisesta valtion varoista on voimassa, mitä poliisilain (493/1995) 47 §:n 2 momentissa säädetään.

Virka-apuosastoon kuuluvalle aiheutuneen tapaturman korvaamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

10 §

Poliisin ylijohto ja pääesikunta voivat antaa toisiaan kuultuaan omaa hallinnonalaansa koskevia täydentäviä määräyksiä puolustus voimien materiaaliavusta poliisille, yhteistoimintakoulutuksesta sekä valmius- ja hälytysjärjestelyistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 225/1997
HaVM 1/1998
PeVL 38/1997
EV 11/1998

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.