339/1998

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998

Opetusministeriön päätös Suomen Gurdwara Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat opettaja Jaswant Juneja ja 20 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Suomen Gurdwara Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Helsinki. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Sikhit uskovat pyhään kirjaan Sri Guru Granth Sahibiin, joka on kirjoitettu punjabin kielellä (pyhillä Gurumukhi-kirjaimilla). Sikhit uskovat yhteen Jumalaan. Mul Mantran (uskon opin pääperiaatteen) mukaan on vain yksi Jumala. Hän on korkein totuus, Luoja, ilman pelkoa ja vihaa, kaikkialla läsnäoleva, joka hallitsee maailmaa. Hän ei ole syntynyt eikä kuole syntyäkseen uudelleen. Sikhit tunnustavat myös kaikkiaan kymmenen suurta opettajaa, gurua, joista Guru Nanak oli ensimmäinen ja Guru Gobind Singh viimeinen.

Uskonnonharjoituksen muoto

Jumalanpalvelus on kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla. Gurdwaraan (temppeliin) saavuttaessa otetaan kengät pois jalasta, pestään kädet ja peitetään pää. Tämän jälkeen kumarretaan pyhän kirjan Sri Guru Granth Sahibin edessä ja rukoillaan ja lauletaan. Jumalanpalveluksessa voi kuka tahansa osaava henkilö toimia pappina tai ragina. Sikhitemppelissä kaikille jaetaan ilmainen ruoka (Langar).

Yhdyskuntajärjestys
1 §

Yhdyskunnan nimi on Suomen Gurdwara Yhdyskunta, punjabiksi Finland Gurdwara Sabha ja englanniksi The Gurdwara Community of Finland.

2 §

Yhdyskunnan kotipaikka on Helsinki. Yhdyskunnan toiminnassa käytetään suomen, punjabin ja englannin kieltä.

3 §

Hallitus päättää uusien varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten ottamisesta kirjallisen anomuksen perusteella. Varsinaisella täysi-ikäisellä (18 v.) jäsenellä on äänioikeus, kannatusjäsenellä ei. Vuosikokous voi erityisistä syistä nimittää kunniapuheenjohtajia ja -jäseniä, joilla on kaikki jäsenoikeudet, mutta jotka ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Yhdyskunnan jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdyskunnan jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset tiedot. Yhdyskunta ilmoittaa viranomaisille muutokset jäsenluettelossaan.

Jäsen voi luopua jäsenyydestä henkilökohtaisella kirjallisella ilmoituksella. Eroaminen astuu voimaan kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, jos tämä ei ole noudattanut yhdyskunnan sääntöjä tai maksanut jäsenmaksua.

4 §

Yhdyskunnan vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta.

5 §

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja,

2) esitetään yhdyskunnan vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto,

3) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä vuodelta,

4) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdyskunnan hallinto ja tilintarkastajan antama lausunto antavat aihetta,

5) käydään läpi hallituksen kokousten pöytäkirjat,

6) päätetään jäsenmaksun suuruudesta,

7) valitaan kirjallisella ja salaisella äänestyksellä hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle,

8) valitaan yksi tilintarkastaja,

9) valitaan kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet,

10) käsitellään muut hallituksen tai yhdyskunnan jäsenten esittämät asiat.

Hallitus lähettää yhdyskunnan jäsenille kutsun vuosikokoukseen vähintään viikkoa ennen kokouspäivää. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä 3 §:ssä esitetyn mukaisesti. Vuosikokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja pöytäkirjantarkastaja tarkistaa.

Ylimääräinen yhdyskunnan kokous voidaan kutsua koolle edellyttäen, että siitä ilmoitetaan kuten vuosikokouksesta. Äänioikeudesta ja pöytäkirjasta on voimassa, mitä vuosikokouksesta on määrätty.

6 §

Päätäntöoikeus muissa kuin 5 §:ssä mainituissa asioissa sekä toimeenpanovalta yhdyskunnan asioissa kuuluu hallitukselle. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka toimii myös yhdyskunnan puheenjohtajana, kaksi varapuheenjohtajaa, taloudenhoitaja, sihteeri ja kolme muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puolet jäsenistä (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kaksi muuta jäsentä) valitaan joka vuosi. Muiden toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa pitää hallituksen sihteeri. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistavat ja allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni, ja päätökset tehdään enemmistöperiaatteen mukaan (yli puolet äänistä). Jos äänet menevät tasan, ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja kannatti. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä muuta jäsentä.

Yhdyskunnan kokous voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden. Samalla kokous päättää uuden jäsenen valitsemisesta.

7 §

Hallituksen jäsenten tulee olla hyvämaineisia henkilöitä. Jäsenen tulee olla yhdyskunnan jäsenenä vähintään yhden vuoden ennen kuin hänet voidaan valita hallitukseen. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla Suomen kansalaisia. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla Suomen kansalainen, mielellään hyvin koulutettu ja kielitaitoinen (suomi, englanti ja punjabi) sekä perehtynyt hyvin sikhiuskontoon.

8 §

Yhdyskunnalla on oikeus panna toimeen kokouksia julkista uskonnonharjoitusta varten. Hallitus kutsuu kokoon yhdyskunnan muut kokoukset.

9 §

Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta ja annettava ne tilintarkastajalle ennen helmikuun 28. päivää. Tilintarkastajan tulee ennen maaliskuun 31. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdyskunnan vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdyskunnan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

10 §

Jäsenmaksuista, lahjoituksista, maksullisista luento- ja kulttuuritilaisuuksista, julkaisuista, koulutustapahtumista ja asiantuntijalausunnoista kertyvät tulonsa yhdyskunta käyttää toimintansa rahoittamiseen.

11 §

Yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta on päätettävä vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdyskunnan purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdyskunnan perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos yhdyskunta purkautuu, käytetään sen varat Intian kehitysyhteistyön hyväksi sen mukaan kuin yhdyskunnan viimeinen kokous päättää.

12 §

Muutoin yhdyskunnan toiminnassa nouda-tetaan voimassa olevan uskonnonvapauslain säännöksiä.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian. Suomen Gurdwara Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjes- tys on laadittu uskonnonvapauslain (267/1922) mukaisesti, eivätkä sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimukset.

Tämän perusteella opetusministeriö on hyväksynyt Suomen Gurdwara Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittäväksi.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Ylitarkastaja
Salla Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.