327/1998

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998

Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1583/1994) 1 §:n 2 kohta ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 231/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 3 f ja 3 g § seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) EY:n rakenneasetuksella maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 950/97; ja


3 §

Luopumistukilain 2 §:n 4 kohdassa kokonaistuloilla tarkoitetaan maatalousyrittäjän verotettavia tuloja ja muita tuloja. Verotettaviin tuloihin lisätään kuitenkin verotuksessa vähennetyt poistot. Kokonaistuloihin luetaan sosiaaliturvaetuuksista vain yli kuusi kuukautta jatkuneet ansiosidonnaiset työttömyysturvaetuudet ja yli vuoden jatkuneet eläketulot, ei kuitenkaan perhe-eläketuloa. Kokonaistuloihin ei lueta omaisuuden myyntivoittona, henkivakuutuskorvauksena, lahjana, perintönä tai testamentilla saatuja kertaluonteisia tuloja.

3 f §

Sen estämättä, mitä 3, 3 a ja 3 c §:ssä säädetään luopumistukilain 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuista päätoimisuuden edellytyksistä, arvioidaan kokonaistulot ensisijaisesti käyttämällä arvioinnin perusteena:

1) maatalousyrittäjien eläkelain mukaista työtuloa;

2) yrittäjien eläkelain (468/1969) mukaista työtuloa; sekä

3) valtion verotuksessa veronalaista tuloa ja muuta tuloa, jotka on saatu muusta kuin omaan tai yhteiseen lukuun harjoitetusta maatilataloudesta tai muusta elinkeinotoiminnasta.

Poikkeustapauksessa voidaan kokonais-tuloja arvioitaessa käyttää perusteena valtion verotuksessa veronalaisia tuloja myös silloin, kun kysymys on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta ja kun hakijalle on vahvistettu kysymyksessä oleva työtulo.

Jos vähintään kaksi henkilöä hakee luopumistukea samalta maatilalta tapahtuvan luopumisen perusteella, kokonaistulot voidaan arvioida 1 momentin mukaisesti vain sillä edellytyksellä, että samaa menettelyä noudatetaan kaikkien hakijoiden osalta.

3 g §

Arvioitaessa hakijan kokonaistuloja 3 f §:ssä tarkoitetulla tavalla lasketaan maataloudesta saadut tulot ottamalla huomioon 2 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta vahvistettu maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain mukainen työtulo. Samaa periaatetta noudatetaan maatilalla harjoitettavista liitännäistoiminnoista saatavia tuloja arvioitaessa.

Sosiaaliturvaetuudet ja kertaluonteiset tulot otetaan 3 f §:n säännöksiä sovellettaessa huomioon siten kuin 3 §:ssä säädetään.

Tuloverolain (1535/1992) mukaiset tulonhankkimismenot ja muut niihin rinnastettavat kustannukset vähennetään 3 f §:n 3 kohdassa tarkoitetusta veronalaisesta tulosta hakijan kokonaistuloja arvioitaessa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1998.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, milloin tuki perustuu luopumistukilain 21 §:ään, siinä tarkoitettua ehdollista päätöstä haetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Tätä asetusta voidaan soveltaa myös sellaisen luovutuksensaajan osalta, joka on antanut luopumistukilain 9 tai 10 §:n mukaisen sitoumuksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.