319/1998

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella 30 päivänä toukokuuta 1997 annetun lain (494/1997) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun lain (494/1997) 1 §:ssä tarkoitettua kalastusta.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) rajajokikomissiolla Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen (SopS 54/1971), jäljempänä rajajokisopimus, 2 luvun 1 artiklassa tarkoitettua toimielintä;

2) merialueella rajajokisopimuksen liitteen B 1 §:ssä määriteltyä aluetta; sekä

3) jokialueella rajajokisopimuksen liitteen B 1 §:ssä määriteltyä aluetta.

3 §
Merialuetta ja jokialuetta koskevat yhteiset säännökset

Seuraavat säännökset koskevat kalastusta sekä merialueella että jokialueella:

1) verkkoja ja nuottia, joiden silmäkoko on 100 millimetriä tai suurempi, ei saa käyttää silloin, kun lohen ja taimenen kalastus on kielletty; sekä

2) lohi ja taimen, joka on saatu kielletyllä pyyntivälineellä tai rauhoitusaikana muun pyynnin yhteydessä, kuolleena tai elävänä, on heti pantava takaisin veteen.

4 §
Merialue

Merialueella kalastusta koskevat 3 §:n lisäksi seuraavat säännökset:

1) kaikki lohen ja taimenen kalastus on kielletty;

2) kaikki kalastus kiinteillä pyydyksillä on kielletty toukokuun 1 päivän alusta heinäkuun 5 päivän loppuun;

3) toukokuun 1 päivän alusta elokuun 31 päivän loppuun pyyntiin ei saa käyttää verkkopyydystä, joka on pitempi kuin 60 metriä, lukuun ottamatta silakkaverkkoa tai verkkoa, jonka silmäkoko on enintään 38 millimetriä tai vähintään 25 millimetriä, eikä verkkopyydystä saa asettaa 60 metriä lähemmäksi aikaisemmin asetettua vastaavanlaista pyydystä; sekä

4) Haaparannan satamasta Lilla Hamnskärin läntisimpään pisteeseen, sieltä Östra Knivskärin pohjoisimpaan pisteeseen ja sieltä Laivaniemen kärkeen vedetyn linjan pohjois- ja sisäpuolella olevan alueen Suomen puoleisella osalla pyyntiin ei saa käyttää syyskuun 1 päivän alusta joulukuun 31 päivän loppuun verkkopyydystä, joka on pitempi kuin 60 metriä, lukuun ottamatta silakkaverkkoa tai verkkoa, jonka silmäkoko on enintään 38 millimetriä tai vähintään 25 millimetriä, eikä verkkopyydystä saa asettaa 60 metriä lähemmäksi aikaisemmin asetettua vastaavanlaista pyydystä.

5 §
Jokialue

Jokialueella kalastusta koskevat 3 §:n lisäksi seuraavat säännökset:

1) lohen ja taimenen kalastus on kielletty seuraavin poikkeuksin:

a) kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu toukokuun 1 päivän alusta elokuun 15 päivän loppuun, ei kuitenkaan maanantaista kello 19 keskiviikkoon kello 19;

b) kalastus ajo- ja kulleverkoilla perinteisissä apajapaikoissa on sallittu heinäkuun 1 päivästä alkaen kello 19 heinäkuun 3 päivään kello 9 saakka;

2) muiden kalalajien kuin lohen ja taimenen pyynti ajo- ja kulleverkoilla sekä nuotilla on kielletty perinteisissä apajapaikoissa toukokuun 1 päivän alusta heinäkuun 5 päivän loppuun;

3) kalastus kaikilla pyydyksillä on kielletty syyskuun 15 päivän alusta marraskuun 15 päivän loppuun; kielto ei koske nahkiaisen kalastusta merralla eikä mateen kalastusta koukulla;

4) kalastettaessa vavalla ja vieheellä on moottorin käyttö kalastuksen yhteydessä kielletty lukuun ottamatta Ruotsin Ylitornion ja Suomen Aavasaksan välisen sillan alapuolella olevia suvantopaikkoja;

5) kalastettaessa vavalla ja vieheellä saadaan ottaa saaliiksi kalastajaa kohti vain yksi lohi päivässä;

6) koukkukalastus, jonka tarkoituksena on kalan tartuttaminen ulkopuolelta, on kielletty; ja

7) lippoaminen on kielletty toukokuun 1 päivän alusta heinäkuun 5 päivän loppuun.

6 §
Poikkeuslupa

Edellä 4 §:n 1―3 kohdassa säädetystä huolimatta rajajokikomissio voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää Haaparannan satamasta Lilla Hamnskärin läntisimpään pisteeseen, sieltä Östra Knivskärin pohjoisimpaan pisteeseen ja sieltä Laivaniemen kärkeen vedetyn linjan etelä- ja ulkopuolella olevalla Suomen puoleisella merialueella yksityisen kalastusoikeuden nojalla kalastavalle luvan kalastaa kahdella kiinteällä pyydyksellä muita kalalajeja kuin lohta ja taimenta ennen 6 päivää heinäkuuta.

Edellä 4 §:n 1―3 kohdassa säädetystä huolimatta rajajokikomissio voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää kalastuslain (286/1982) 6 a §:ssä tarkoitetulle, merialueella kalastavalle ammattikalastajalle luvan muiden kalalajien kuin lohen ja taimenen kalastukseen kiinteillä pyydyksillä merialueella ennen 6 päivää heinäkuuta.

Lupaharkinnassa otetaan huomioon hakijalla aikaisemmin ollut vastaava lupa.

7 §
Viittaussäännös

Rangaistus tämän päätöksen vastaisesti kalastamisesta säädetään kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetussa laissa.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Jaakko Autio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.