317/1998

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoimisesta yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän mukaisesti vuonna 1998

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1765/92, jäljempänä peltokasviasetus, sovellettaessa noudatettavaa yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää peltokasvien tukijärjestelmän ja siihen liittyvän kesannoimisen osalta vuonna 1998.

Yhdennetystä järjestelmästä säädetään tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92, jäljempänä valvonta-asetus. Edelleen yhdennetystä järjestelmästä säädetään tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3887/92, jäljempänä hallintoasetus.

2 §
Peltokasvien tuen maksaminen

Peltokasvien tukea maksetaan hakijalle, joka on jättänyt tukihakemuksen sekä tarvittaessa ilmoituksen kylvöaloista Euroopan yhteisön osittain tai kokonaan rahoittamien tukien hakuajoista vuonna 1998 annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (176/1998) säädettynä aikana.

Myöhästyneenä jätettyyn tukihakemukseen tehdään vähennykset sen mukaan kuin siitä säädetään hallintoasetuksen 8 artiklassa.

3 §
Peruslohkon tuen hakijaa koskevat muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen

Hallintoasetuksen 4 artiklan 2 kohdan tarkoittamina erityistapauksina hyväksytään hakijan kuolema, avioliitto, yhtiömuotomuutokset sekä peruslohkojen ostot, myynnit ja vuokraukset. Näissä tapauksissa tuki on mahdollista maksaa toiselle henkilölle kuin hakijalle yksittäiseltä peruslohkolta tai koko maatilalta maa- ja metsätalousministeriön tarkemmin määräämin perustein.

Uudelle omistajalle tai haltijalle tuki voidaan maksaa ainoastaan ensimmäisen tuen hakijan ilmoittamille peruslohkoille sen mukaan kuin sitä säädetään hallintoasetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.

Maatila ja hakija määritellään muutosmahdollisuutta sovellettaessa sen mukaan kuin siitä säädetään valvonta-asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa.

4 §
Lohkojen merkitseminen

Hakijan on merkittävä tukihakemukseen kaikkiuudet, muuttuneet ja muuttumattomina maatalouskäytössä säilyneet perus- ja kasvulohkot numeroilla sekä kirjaintunnisteilla.

Peruslohkolla tarkoitetaan maatilaan kuuluvaa peltoaluetta tai muuta maatalousaluetta, jota rajaavat vesistö, piirioja, valtaoja, tie, metsä, kunnan raja tai muu vastaava. Peruslohko käsittää vain yhden maankäyttölajin ja kuuluu vain yhdelle maatilalle lukuun ottamatta maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämiä kasvinvuorotteluun perustuviin säännöllisiin vuosittaisiin kasvulohkojen vaihtoihin naapureiden kesken liittyviä tapauksia. Peruslohkot on merkittävä hakemuslomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina.

Valvonta-asetuksen 1 artiklan 4 kohdan tarkoittama kasvulohko on enintään peruslohkon suuruinen ja se liittyy aina yhteen peruslohkoon. Kasvulohkot on merkittävä aakkosilla A:sta alkaen.

Viljelyalaan perustuvia tuen leikkauksia määrättäessä sovelletaan kansallisissa maanmittaustoimissa käytettävää mittaustarkkuutta. Perus- ja kasvulohkojen viljellyt ja viljelemättömät pinta-alat on ilmoitettava hehtaareina kahden desimaalin tarkkuudella.

5 §
Kartat

Hakemukseen on liitettävä kartta, jos:

1) peruslohko on tullut viljelijän omistukseen tai hallintaan kasvukaudeksi 1998;

2) peruslohkon rajat ovat muuttuneet aiemmin toimitetuista liitekartoista eikä muutoksia ole ilmoitettu vuonna 1997 toimitetussa liitekartassa;

3) viljelijä haluaa täydentää tai muuttaa aiemmin annettuja tietoja; tai

4) talouskeskuksen sijainti on muuttunut.

Karttaliite edellytetään vain 1 momentissa tarkoitetuista peruslohkoista. Kartassa tulee näkyä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen rajat.

Hakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään karttakopio tulostetuista digitoiduista ortokartoista mittakaavassa 1:5 000 tai karttakopio ortokartoista, joiden päällä on rajaelementti, mittakaavassa 1:5 000. Näiden puut- tuessa hyväksytään karttakopio peruskartoista, joihin on merkitty kiinteistörajat, mittakaavassa 1:10 000.

6 §
Pienin kasvulohko

Pienin kasvulohko, jolle maksetaan peltokasvien tukea tai joka hyväksytään rehualaksi, on 0,05 hehtaaria.

7 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen peltokasvitukea ja siihen liittyvää kesannointikorvausta koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

8 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 1998.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1765/92, EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 12
Komission asetus (ETY) N:o 3738/92, EYVL N:o L 380, 24.12.1992, s. 24
Neuvoston asetus (ETY) N:o 364/93, EYVL N:o L 42, 19.2.1993, s. 3
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1552/93, EYVL N:o L 154, 25.6.1993, s. 19
Neuvoston asetus (EY) N:o 231/94, EYVL N:o L 30, 3.2.1994, s. 2
Neuvoston asetus (EY) N:o 232/94, EYVL N:o L 30, 3.2.1994, s. 7
Neuvoston asetus (EY) N:o 3116/94, EYVL N:o L 330, 21.12.1994, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1460/95, EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2800/95, EYVL N:o L 291, 6.12.1995, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2989/95, EYVL N:o L 312, 23.12.1995, s. 5
Neuvoston asetus (EY) N:o 1575/96, EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1598/96, EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 41
Neuvoston asetus (EY) N:o 922/97, EYVL N:o L 133, 24.5.1997, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1422/97, EYVL N:o L 196, 24.7.1997, s. 18
Neuvoston asetus (EY) N:o 1469/97, EYVL N:o L 200, 29.7.1997, s. 2
Neuvoston asetus (EY) N:o 2309/97, EYVL N:o L 321, 22.11.1997, s. 3
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/92, EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, EYVL N:o L 24, 29,1,1994, s. 6
Neuvoston asetus (EY) N:o 3233/94, EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 13
Neuvoston asetus (EY) N:o 3235/94, EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 16
Neuvoston asetus (EY) N:o 2466/96, EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 820/97, EYVL N:o L 117, 7.5.1997, s. 1
Komission asetus (ETY) N:o 3887/92, EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 36
Komission asetus (EY) N:o 229/95, EYVL N:o L 27, 4.2.1995, s. 3
Komission asetus (EY) N:o 1648/95, EYVL N:o L 156, 7.7.1995, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 2015/95, EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 2

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.