316/1998

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1998 maksettavasta kansallisesta tuesta

Valtioneuvosto on, eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen varat, maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Yleistä

Valtion vuoden 1998 talousarviossa maaja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettuja varoja saadaan käyttää mehiläistalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi enintään 4 miljoonaa markkaa sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

Tukea maksetaan mehiläistarhaajille mehiläisyhteiskuntien lukumäärän perusteella yhteensä enintään 2,5 miljoonaa markkaa. Määrärahasta saadaan käyttää enintään 1,5 miljoona markkaa hunajan menekinedistämiseen ja laadunvalvonnan järjestämiseen maa- ja metsätalousministeriön tarkemmin määräämällä tavalla.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) mehiläistarhaajalla

a) luonnollista henkilöä, luonnollisten henkilöiden muodostamaa yhtymää tai jakamatonta kuolinpesää, joka harjoittaa mehiläistaloutta; tai

b) sellaista luonnollisten henkilöiden muodostamaa avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa tai osakeyhtiötä, jonka tarkoituksena on varsinaisen maatalouden tai erikoismaatalouden harjoittaminen ja joka harjoittaa mehiläistaloutta;

2) mehiläisyhteiskunnalla Suomessa sijaitsevan, kesyistä mehiläisistä (Apis mellifera) koostuvan emon, työmehiläisten, sikiöiden ja mehiläisten hoitamiseen tarvittavan pesäkaluston muodostamaa kokonaisuutta; sekä

3) toimintapisteellä rakennusta, rakennelmaa tai suojaa, jossa voidaan tehdä sadonkorjuutöitä ja kaluston kunnostustöitä tai varastoida satoa ja kalustoa.

3 §
Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen myöntämisen edellytykset

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) mehiläistarhaaja on omistajana, vuokramiehenä taikka testamenttiin, muuhun perintöoikeudelliseen saantoon tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla 15 päivänä toukokuuta 1998 hallinnut vähintään kymmentä talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa; ja että

2) mehiläistarhaaja on viimeksi toimitetun verotuksen mukaan tai tuen hakemista edeltävänä verovuonna saanut mehiläistaloustuotteiden myynnistä tuloa.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tulot eivät käy ilmi suoraan veroilmoituksesta, hakijan tulee osoittaa ne veroilmoituksella sekä muistiinpanoilla, joista käy ilmi mehiläistalouden tulot ja menot.

Jos hakija on aloittanut mehiläistalouden harjoittamisen tuen hakemista edeltävän vuoden aikana tai sen jälkeen eikä voi osoittaa tuloja 1 momentin 2 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, hakijan tulee osoittaa, että hänellä on ollut toiminnan aloittamiseen tarvittavia hankintamenoja.

4 §
Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruus

Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen suuruus määrätään hunajan vuosien 1991―1994 keskimääräisen tuottajahinnan ja vuoden 1998 tuottajahinnan erotuksen ja vuosien 1991―1994 satotasojen perusteella. Tuen suuruus voi olla enintään 150 markkaa mehiläisyhteiskuntaa kohti.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen suuruuden selvitettyään 1 momentissa mainitut seikat sekä tehtyjen hakemusten perusteella tukeen oikeuttavien mehiläisyhteiskuntien kokonaismäärän.

5 §
Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvan tuen hakeminen ja maksaminen

Mehiläisyhteiskuntien lukumäärään perustuvaa tukea haetaan viimeistään 15.6.1998 siltä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolta, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan.

Tuki maksetaan mehiläistarhaajan hallinnassa 15 päivänä toukokuuta 1998 olleiden mehiläisyhteiskuntien lukumäärän perusteella edellyttäen, että kyseisiä mehiläisyhteiskuntia on tuotantokauden aikana hoidettu siten, että niistä on tuen myöntämisvuonna edellytykset kerätä normaali sato. Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläisyhteiskuntien määrä alenee tuotantokauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle 10 päivän kuluessa alenemisesta.

Jos hakijan hallinnassa olevien yhteiskuntien lukumäärä on vähentynyt hakijasta johtuvista syistä, työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto voi päättää, että tukea voidaan alentaa tai evätä kokonaan.

Tuen myöntämisestä ja maksamisesta päättää työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto.

6 §
Hunajan menekinedistämiseen ja laadun- valvonnan järjestämiseen perustuvan tuen hakeminen ja maksaminen

Hunajan menekinedistämiseen ja laadunvalvonnan järjestämiseen tarkoitettua tukea haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä, joka päättää tuen määrästä, myöntämisestä ja maksamisesta.

7 §
Oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito

Tässä päätöksessä tarkoitettujen tukien hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, maksetun tuen takaisinperinnän, valvonnan ja salassapitovelvollisuuden osalta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

8 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.