297/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998

Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1994 asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain (1072/1994) 56 § ja 58 §:n 2 ja 3 momentti, sekä

muutetaan 55 ja 57 § ja 58 §:n 1 momentti seuraavasti:

8 luku

Tilinpäätös ja yhdistyksen varojen käyttäminen

55 §
Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) ja tämän luvun säännösten mukaan. Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja asumisoikeusyhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta.

Ehdotus yhdistyksen tilinpäätökseksi on lähetettävä asukashallintoalueen asukastoimikunnalle kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

57 §
Tilinpäätöksen liitetiedot

Sen lisäksi mitä kirjanpitolaissa säädetään, tilinpäätöksen liitetietona on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) yhdistyksen hallinnassa olevat huoneistot, joita koskeva asumisoikeus on lunastettu, sekä

2) yhdistyksen omaisuuteen kohdistuvat pysyvät rasitteet sekä kiinnitykset ja tiedot siitä, missä kiinnitetyt velkakirjat ovat.

58 §
Toimintakertomus

Sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa säädetään, toimintakertomuksessa on annettava tiedot:

1) käyttövastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein; sekä

2) talousarvion toteutumisesta.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1998.

Lakia sovelletaan sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilinpäätökseen sovelletaan 30 päivänä huhtikuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta (300/1998).

HE 8/1998
TaVM 5/1998
EV 27/1998

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.