295/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998

Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/1954) 79 §:n 2 momentti ja 79 a §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat laissa 371/1981, sekä

muutetaan 79 §:n 3 momentti, 79 a §:n 3 ja 4 momentti ja 79 b §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 79 §:n 3 momentti ja 79 a §:n 3 momentti mainitussa laissa 371/1981, 79 a §:n 4 momentti laissa 1240/1989 ja 79 b §:n 2 momentti laissa 1574/1992, seuraavasti:

9 luku

Hallitus ja hallintoneuvosto sekä tilinpäätös

79 §

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) ja tämän lain säännösten mukaan.

79 a §

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

Osuuskunnan oma pääoma jaetaan sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa ovat osuuspääoma, lisäosuuspääoma, sijoitusosuuspääoma, vararahasto ja arvonkorotusrahasto. Muut rahastot ovat vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä ja ylijäämä edellisiltä tilikausilta ilmoitetaan erikseen vapaan oman pääoman lisäyksenä, tilikauden tappio ja tappio edellisiltä tilikausilta sen vähennyksenä.

79 b §

Osuuskunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä rahoituslaskelma, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista. Rahoituslaskelmassa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1998.

Lakia sovelletaan sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilinpäätökseen sovelletaan 30 päivänä huhtikuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta (300/1998).

HE 8/1998
TaVM 5/1998
EV 27/1998

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.