292/1998

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 4 §:n 3 momentti, 8 ja 9 §, 10 §:n 4 momentti, 12 ja 19 §, 36 §:n 1 momentti sekä 55 §,

sellaisina kun niistä ovat 9 § osaksi asetuksessa 762/1996 ja 36 § 1 momentti asetuksessa 673/1997, seuraavasti:

4 §
Tekniset tiedot

3. Moposta, kevyestä nelipyörästä ja moottorikelkasta on merkittävä rekisteriin 1 momentin e ja g kohdassa tarkoitetut tiedot ja tarpeelliset erityistiedot. Lisäksi moposta ja kevyestä nelipyörästä on merkittävä tieto välityssuhteesta sekä kaasuttimen merkki ja malli.

8 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, L5-luokan ajoneuvoon, mopoon, kevyeen nelipyörään, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

d) hinattavaa laitetta; eikä

e) rekeä.

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa samoin kuin koe- tai siirtokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 46―56 §:ssä säädetyin edellytyksin.

3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys;

c) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

d) ajoneuvo on asianmukaisesti ennakkoilmoitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on annettu tyyppirekisteriote; sekä

e) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot.

2. Edellä 1 momentin a kohdassa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää ensirekisteröinnin yhteydessä ajoneuvosta, josta on tehty rekisteriin ennakkoilmoitus.

3. Moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteriilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.

10 §
Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

4. Moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteriilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.

12 §
Muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytykset

1. Ajoneuvon muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys; ja

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus.

2. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asetetut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet, ajoneuvon muutosrekisteröinti hyväksytään vain, jos veron maksuunpanija sen hyväksyy.

3. Moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteriilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan ja sen rekisteriin merkittävästä alkamispäivästä.

19 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

1. Ajoneuvon omistajan on tehtävä ensi- ja uudelleenrekisteröintiä, rekisteristä poistamista sekä omistusoikeuden siirtymistä tai haltijan lisäämistä taikka vaihtumista koskeva rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi uuden omistajan nimen, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä. Moottorikelkan, mopon ja kevyen nelipyörän edellisen omistajan ei kuitenkaan tarvitse tässä yhteydessä ilmoittaa uuden omistajan osoitetta. Ajoneuvon edellinen haltija voi tehdä haltijuutensa poistamista koskevan ilmoituksen.

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen voi tehdä myös ajoneuvon haltija.

3. Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekirjoitettava. Ajoneuvon luovuttajan ja luovutuksensaajan on allekirjoitettava omistusoikeuden siirtymistä koskeva ilmoitus.

36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, mopon, L5-luokan ajoneuvon, kevyen nelipyörän sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemasta olla Suomen vaakuna; ja

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.


55 §
Rekisteröimätön mopo, kevyt nelipyörä, moottoripyörä, L5-luokan ajoneuvo ja moottorireki

1. Ulkomailla asuva 15 vuotta täyttänyt henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä mopoa tai rekisteröimätöntä kevyttä nelipyörää, rekisteröimätöntä enintään 50 cm3:n polttomoottorilla varustettua moottoripyörää tai rekisteröimätöntä L5-luokan ajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, sekä rekisteröimätöntä moottorirekeä enintään yhden vuoden ajan tai, milloin tulliviranomainen on 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun asti.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus; ja

b) ajoneuvossa on sen kotivaltion kansallisuustunnus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.