269/1998

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1998

Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta väliaikaisesta tulotuesta

Valtioneuvosto on 30 päivänä marraskuuta 1994 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/1994) 7 §:n 1 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Uusien tuotantosuuntien luomiseksi maaja puutarhataloudessa eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1144/1997) tarkoitetuilla tukialueilla A ja B voidaan maksaa väliaikaista tulotukea valtion talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuen maksaminen perustuu viljelijän ja valtion väliseen 3- tai 5-vuotiseen sopimukseen.

Vuonna 1998 sopimuksia voidaan tehdä määrästä, josta aiheutuu vuotuisia tukimenoja enintään viisi miljoonaa markkaa. Sopimuksista saa aiheutua menoja vuosina 1999―2003 enintään 20 miljoonaa markkaa.

2 §
Tuen suuruus

Tuki voi olla enintään uuden tuotannon alkuvaiheessa syntyvästä tulojen viivästymisestä johtuvan menetyksen suuruinen. Tuki voi vuosittain olla enintään 25 000 markkaa tilaa kohti. Pienin maksettava vuotuinen tuki on 10 000 markkaa.

3 §
Tuen saamisen edellytykset

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea voidaan maksaa sellaiselle vakinaisesti Suomessa asuvalle viljelijälle, joka sopimusta tehdessään on alle 60-vuotias taikka jonka puoliso tai avopuoliso on sopimusta tehtäessä alle 60-vuotias ja jonka hallitseman tilan talouskeskus sijaitsee tässä päätöksessä tarkoitetulla tukialueella.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että viljelijä hallitsee tässä päätöksessä tarkoitetulla tukialueella maatalouteen käytettävää peltoa vähintään kolme hehtaaria tai avomaan puutarhatuotantoon käytettävää peltoa vähintään 0,5 hehtaaria.

Tukea voidaan maksaa sellaiselle viljelijälle, jonka hallitseman tilan tuotantosuuntana on tai on ollut ennen uutta tuotantoa maidontuotanto tai muu nautakarjatalous, sikatalous, lammastalous, kananmunantuotanto, siipikarjanlihantuotanto, hevostalous, kasvinviljely tai puutarhatalous tai muu maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen oikeutettu tuotanto. Tuen saaminen ei edellytä aikaisemmasta tuotannosta luopumista.

Jos tässä päätöksessä tarkoitettuun tukikelpoiseen uuteen tuotantoon siirtyminen on aloitettu vuoden 1997 aikana, ei se ole esteenä tässä päätöksessä tarkoitetun tuen saamiselle eikä sopimuksen tekemiselle.

4 §
Tuen saamisen rajoitukset

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea ei voida maksaa uuden tuotannon investointi-, tuotekehitys- eikä markkinointikulujen kattamiseksi.

Tukea ei voida myöntää myöskään sellaiselle viljelijälle, jonka hallitsemaa tilaa koskee maataloustuotannon lopettamistuesta annetussa laissa (1340/1996) tarkoitettu sopimus tai jokin muu vastaava tuotannon vähentämistä koskeva sopimus.

Tukea ei voida myöntää myöskään silloin, kun kysymyksessä on siirtyminen luonnonmukaiseen maataloustuotantoon tai metsätalousyrittäjäksi.

5 §
Aloitettava tuotanto

Aloitettavan uuden maataloustuotannon on oltava sellaista, joka ei kuulu kansallisista varoista tuettavan maa- ja puutarhatalouden piiriin. Aloittavalla toiminnalla tulee olla kannattavan toiminnan edellytykset ja sen tulee muodostaa merkittävä osa maatilan liikevaihdosta sopimuskauden loppuun mennessä.

6 §
Tuen hakeminen ja maksaminen

Tuen maksaminen perustuu tuotantosuuntaa vaihtavan viljelijän ja valtion välillä tehtävään kirjalliseen sopimukseen. Sopimukset tehdään joko kolmen tai viiden vuoden pituiseksi määräajaksi ja tukea maksetaan vuosittain sopimuksen voimassaoloajalta.

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea haetaan maa- ja metsätalousministeriön määräämänä hakuaikana kirjallisesti siitä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolta, jonka alueella viljelijän maatilan talouskeskus sijaitsee. Maa- ja metsätalousminiseriö antaa tarkemmat määräykset tuen hakemisesta.

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää tuen myöntämisestä ja tekee valtion puolesta viljelijän kanssa sopimuksen tuotantosuunnan muuttamisesta. Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa tuen vuosittain viljelijälle.

7 §
Tuen takaisinperiminen

Jos viljelijä ei noudata edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta taikka jos viljelijä on antanut sopimusta tehdessään harhaanjohtavia tietoja, työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus purkaa tehty sopimus ja maksettu tuki peritään takaisin.

8 §
Muiden säännösten soveltaminen

Tuen myöntämisessä, maksamisessa, takaisinperinnässä, valvonnassa ja muutoksenhaussa on noudatettava maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua laki (1336/1992).

9 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tässä päätöksessä tarkoitetun tuen valvonnasta ja päätöksen muusta täytäntöönpanosta.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1998.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.