265/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998

Laki tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tässä laissa annetaan tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96, jäljempänä antiboikottiasetus, täydentäviä säännöksiä.

2 §

Antiboikottiasetuksen 2 artiklassa tarkoitetut tiedot on Suomessa toimitettava asianomaiselle ministeriölle, jollei niitä toimiteta suoraan Euroopan yhteisöjen komissiolle.

Ilmoitusvelvollisen on asianomaisen ministeriön pyynnöstä annettava sille kaikki antiboikottiasetuksen soveltamiseen liittyvät tiedot.

3 §

Jos antiboikottiasetuksen 11 artiklassa tarkoitettu henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) laiminlyö asetuksen 2 artiklassa säädetyn ilmoitus- tai tietojenantovelvollisuuden tai antaa siinä tarkoitetuista seikoista virheellistä tietoa taikka

2) rikkoo asetuksen 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädettyä kieltoa noudattaa siinä tarkoitettuja vaatimuksia tai kieltoja,

hänet on tuomittava antiboikottiasetuksen säännösten rikkomisesta sakkoon.

4 §

Tiedot siitä, missä antiboikottiasetuksen liitteessä lueteltujen säädösten tekstit ovat yleisön nähtävinä ja mistä ne ovat saatavissa, julkaistaan asianomaisen ministeriön ilmoituksella Suomen säädöskokoelmassa.

5 §

Tässä laissa asianomaisella ministeriöllä tarkoitetaan ulkoasiainministeriötä, jollei asetuksella toisin säädetä.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1998.

HE 244/1997
UaVM 4/1998
EV 24/1998

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.