262/1998

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/1982) 9 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 1711/1995 ja 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n, sellaisina kuin ne ovat laissa 1412/1992, sekä 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Otsonikerrosta heikentävistä aineista on voimassa mitä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3093/94 säädetään. Asetuksessa mainittuihin aineisiin sovelletaan lisäksi tätä päätöstä. Luettelo asetuksen tarkoittamista aineista on tämän päätöksen liitteenä.

Päätöstä sovelletaan myös valmisteisiin, joissa liitteessä mainitun aineen pitoisuus on yhtä suuri tai suurempi kuin yksi painoprosenttia. Tetrakloorimetaania tai 1,1,1-trikloorietaania sisältäviin valmisteisiin päätöstä sovelletaan kuitenkin, jos niiden pitoisuus valmisteessa on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 painoprosenttia.

Päätöstä ei sovelleta liitteessä mainittujen aineiden käyttöön analyysi- ja tutkimustarkoituksiin eikä aineiden käyttöön sellaisiin tarkoituksiin, joissa ne muuttuvat kokonaan muiksi aineiksi.

2 §
CFC-yhdisteet

CFC-yhdisteiden käyttö tuotteiden ja laitteiden valmistukseen, niiden käyttö pesulatoiminnassa ja sterilointikaasuissa sekä niitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei kuitenkaan koske astman ja kroonisten obstruktiivisten keuhkosairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä.

3 §
Halonit

Halonien käyttö tuotteiden ja laitteiden valmistukseen sekä niitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty.

Käsisammuttimet ja siirrettävät alkusammutuslaitteet eivät saa sisältää haloneita. Halonit tulee poistaa käytössä olevista kiinteistä sammutuslaitoksista 1 päivään tammikuuta 2000 mennessä.

Käytössä olevien kiinteiden sammutuslaitteistojen toimivuutta ei saa kokeilla siten, että haloneita pääsee ilmaan.

Edellä 1 ja 2 momenteissa tarkoitetut kiellot ja rajoitukset eivät kuitenkaan koske

1) sellaisia käsisammuttimia eivätkä sellaisia kiinteitä sammutuslaitoksia, joita käytetään ilma-aluksissa ja vedenalaisissa aluksissa;

2) palolaitosten alkusammutukseen käyttämiä, henkilöturvallisuuden takaamiseksi välttämättömiä käsisammuttimia; sekä

3) halonien käyttöä maan hallinnon johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömissä, miehitetyissä johto-, viesti- ja tietokonekeskuksissa eikä puolustusvoimien miehitetyissä viesti- ja johtokeskuksissa, taisteluajoneuvoissa ja -aluksissa.

4 §
Tetrakloorimetaani

Tetrakloorimetaanin käyttö ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty.

5 §
1,1,1-trikloorietaani

1,1,1-trikloorietaanin käyttö ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty.

6 §
Metyylibromidi

Metyylibromidin käyttö ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1999.

7 §
HBFC-yhdisteet

HBFC-yhdisteiden käyttö ja niitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty.

8 §
HCFC-yhdisteet

HCFC-yhdisteiden käyttö on kielletty

1) eristämiseen käytettävien kovien vaahtomuovien valmistukseen 1 päivästä tammikuuta 2000;

2) turvallisuustarkoituksiin käytettävien, yhtenäisen pinnan muodostavien solumuovien valmistukseen 1 päivästä tammikuuta 1999;

3) lämmönsiirtoaineena 31 päivän joulukuuta 1999 jälkeen asennettavissa laitteistoissa ja valmistettavissa laitteissa, joiden valmistukseen HCFC-yhdisteiden käyttöä ei ole neuvoston asetuksessa N:o 3093/94 kielletty jo aiemmin; sekä

4) liuottimena 1 päivästä tammikuuta 1999 sellaisiin tarkoituksiin, joihin HCFC-yhdisteiden käyttöä ei ole neuvoston asetuksessa N:o 3093/94 kielletty jo aiemmin.

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdissa tarkoitettujen, HCFC-yhdisteitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty 1 päivästä tammikuuta 2000 sekä 2 ja 4 kohdissa tarkoitettujen, HCFC-yhdisteitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille luovuttaminen on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1999.

9 §
Käytöstä poistaminen

Laitteissa ja laitteistoissa lämmönsiirtoaineina tai liuottimina olevat CFC- ja HCFC-yhdisteet sekä käsisammuttimissa, siirrettävissä alkusammutuslaitteissa ja sammutuslaitteistoissa olevat halonit on otettava talteen ja toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi jätteenä jätelaissa edellytetyllä tavalla, kun laitteet tai laitteistot poistetaan käytöstä tai kun yhdisteet huolloissa poistetaan laitteista tai laitteistoista.

10 §
Valvonta

Tämän päätöksen noudattamista valvovat ilmansuojelulain, kemikaalilain ja jätelain valvontaviranomaiset kukin omalla toimialallaan.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1989 annettu valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden käytön rajoittamisesta (789/1989), 2 päivänä marraskuuta 1989 annettu valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteiden maahantuonnin rajoittamisesta (962/1989), 7 päivänä maaliskuuta 1991 annettu valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden käytön kieltämisestä eräissä tuotteissa (508/1991), 24 päivänä syyskuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös halonien käytön rajoittamisesta (891/1992), 13 päivänä toukokuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös eräiden täysin halogenoituja kloorifluorihiilivety-yhdisteitä sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteitä sisältävien tuotteiden maahantuonnin rajoittamisesta (442/1993), 8 päivänä heinäkuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden, 1,1,1-trikloorietaanin sekä tetrakloorimetaanin käytön ja maahantuonnin rajoittamisesta (677/1993) sekä 7 päivänä lokakuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-, bromifluori-kloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdis- teiden sekä tetrakloorimetaanin ja 1,1,1-trikloorietaanin maastaviennin rajoittamisesta (859/1993).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/60/EY, EYVL N:o L 365/1, 31.12.1994, s 1
Komission direktiivi96/55/EY, EYVL N:o L 231/20, 12.9.1996, s. 20

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1998

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Ylitarkastaja
Pirkko Kivelä-Ikonen

Liite

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin päätöstä sovelletaan

CFC-yhdisteet:

CFCl3 CFC-11
CF2Cl2 CFC-12
C2F3Cl3 CFC-113
C2F4Cl2 CFC-114
C2F5Cl CFC-115
CF3Cl CFC-13
C2FCl5 CFC-111
C2F2Cl4 CFC-112
C3FCl7 CFC-211
C3F2Cl6 CFC-212
C3F3Cl5 CFC-213
C3F4Cl4 CFC-214
C3F5Cl3 CFC-215
C3F6Cl2 CFC-216
C3F7Cl CFC-217

Halonit:

CF2BrCl haloni 1211
CF3Br haloni 1301
C2F4Br2 haloni 2402

Tetrakloorimetaani:

CCl4 tetrakloorimetaani (hiilitetrakloridi)

1,1,1-trikloorietaani:

C2H3Cl3 1,1,1-trikloorietaani

Metyylibromidi:

CH3Br metyylibromidi

HBFC-yhdisteet:

CHFBr2

CHF2Br

CH2FBr

C2HFBr4

C2HF2Br3

C2HF3Br2

C2HF4Br

C2H2FBr3

C2H2F2Br2

C2H2F3Br

C2H3FBr2

C2H3F2Br

C2H4FBr

C3HFBr6

C3HF2Br5

C3HF3Br4

C3HF4Br3

C3HF5Br2

C3HF6Br

C3H2FBr5

C3H2F2Br4

C3H2F3Br3

C3H2F4Br2

C3H2F5Br

C3H3FBr4

C3H3F2Br3

C3H3F3Br2

C3H3F4Br

C3H4FBr3

C3H4F2Br2

C3H4F3Br

C3H5FBr2

C3H5F2Br

C3H6FBr

HCFC-yhdisteet:

CHFCl2 HCFC-21
CHF2Cl HCFC-22
CH2FCl HCFC-31
C2HFCl4 HCFC-121
C2HF2Cl3 HCFC-122
C2HF3Cl2 HCFC-123
C2HF4Cl HCFC-124
C2H2FCl3 HCFC-131
C2H2F2Cl2 HCFC-132
C2H2F3Cl HCFC-133
C2H3FCl2 HCFC-141
CH3CFCl2 HCFC-141b
C2H3F2Cl HCFC-142
CH3CF2Cl HCFC-142b
C2H4FCl HCFC-151
C3HFCl6 HCFC-221
C3HF2Cl5 HCFC-222
C3HF3Cl4 HCFC-223
C3HF4Cl3 HCFC-224
C3HF5Cl2 HCFC-225
CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca
C2FClCF2CHClF HCFC-225cb
C3HF6Cl HCFC-226
C3H2FCl5 HCFC-231
C3H2F2Cl4 HCFC-232
C3H2F3Cl3 HCFC-233
C3H2F4Cl2 HCFC-234
C3H2F5Cl HCFC-235
C3H3FCl4 HCFC-241
C3H3F2Cl3 HCFC-242
C3H3F3Cl2 HCFC-243
C3H3F4Cl HCFC-244
C3H4FCl3 HCFC-251
C3H4F2Cl2 HCFC-252
C3H4F3Cl HCFC-253
C3H5FCl2 HCFC-261
C3H5F2Cl HCFC-262
C3H6FCl HCFC-271

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.