258/1998

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta annetun asetuksen (1256/1992) 32 b §, 71 §:n 2 momentin p kohta sekä 92 a, 208 ja 234 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 32 b §, 71 §:n 2 momentin p kohta sekä 92 a ja 234 a § asetuksessa 902/1997 ja 208 § osaksi asetuksessa 530/1993, sekä

lisätään 103 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1122/1994 ja 1366/1997, uusi 6 ja 7 momentti sekä 207 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 902/1997, uusi 6 momentti seuraavasti:

32 b §
Auton ja perävaunun valmistajan kilpeä koskevat vaatimukset

Auton ja sen perävaunun kilven on oltava 32 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin mukainen, ja siihen on merkittävä selvästi ja häviämättömästi ainakin seuraavat tiedot alla mainitussa järjestyksessä:

a) valmistajan nimi;

b) M1- luokan ajoneuvossa EY-tyyppihyväksyntänumero;

c) ajoneuvon valmistenumero;

d) suurin ajoneuvolle teknisesti sallittu massa kuormattuna;

e) suurin ajoneuvoyhdistelmälle teknisesti sallittu massa kuormattuna, jos ajoneuvoa käytetään vetoajoneuvona;

f) suurin teknisesti sallittu kullekin akselille kohdistuva massa, lueteltuna ajoneuvon etupäästä takaosaan; ja

g) puoliperävaunussa suurin teknisesti sallittu vetotapille kohdistuva massa.

71 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

2. Autossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:


p) M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa sivuille ja taakse näkyvät heijastavat nauhamaiset tai ääriviivamerkinnät ja mainokset; ja


92 a §
Heijastavat ääriviivamerkinnät ja mainokset M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa

1. Jos autossa on sivuille tai taakse näkyviä heijastavia nauhamaisia tai ääriviivamerkintöjä ja niiden sisään sijoitettuja heijastavia mainoksia, niiden tulee olla toteutetut säännön n:o 104 mukaisesti E-hyväksytyllä heijastavalla materiaalilla.

2. Heijastavissa merkinnöissä ei saa käyttää taaksepäin valkoista valoa heijastavaa materiaalia. Heijastavia merkintöjä tai mainoksia ei saa olla vetoautossa, ellei perävaunussa ole niitä.

3. Heijastavan nauhamaisen tai ääriviivamerkinnän tulee olla 50―60 mm leveä ja sen tulee osoittaa vähintään 80 prosenttia ajoneuvon pituudesta ja leveydestä. Jos merkintä ei ole jatkuva, heijastinnauhojen välit saavat olla enintään puolet lyhimmän nauhaosuuden pituudesta. Nauhamaisten merkintöjen tai ääriviivamerkinnän alareunan tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,50 metrin tai, jos tämä ei ajoneuvon rakenteesta johtuen ole mahdollista, enintään 2,10 metrin korkeudella.

4. Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneuvon sivuille ääriviivamerkinnän sisään eikä mainos saa heikentää ääriviivamerkinnän eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa. Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 0,30 metriä ja enintään 1,00 metriä. Edellä 1 momentissa mainitussa E-säännössä tarkoitetulla D-luokan heijastusmateriaalilla toteutetun mainoksen pinta-ala saa olla enintään 2,00 m2.

103 §
Eräitä autoryhmiä koskevat poikkeukset

6. Vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja kokoamisesta osista annetussa liikenneministeriön päätöksessä (167/1997) tarkoitettuun rakennettuun ajoneuvoon, käytetystä ajoneuvosta M1-luokkaan muutoskatsastettavaan ajoneuvoon, muuttotavarana maahantuotavaan ajoneuvoon, vammaisen kuljettajan käyttöön tarkoitettuun ajoneuvoon ja poliisin virkatehtäviin käytettävään ajoneuvoon ei sovelleta 32 b §:n EY-tyyppihyväksyntänumeroa koskevaa vaatimusta.

7. Tässä pykälässä tarkoitettuihin ajoneuvoihin ja niiden osiin ei sovelleta 30 §:n 3 momentin vaatimusta M1-luokan ajoneuvon osien EY-, e- tai E-hyväksynnästä. Ajoneuvon ja sen osien tulee kuitenkin vammaisen kuljettajan, pelastustoimen tai poliisin erityistarpeisiin varustettuja osia lukuun ottamatta olla ajoneuvon käyttöönottoajankohtaa vastaavien Suomessa voimassa olleiden direktiivien tai E-sääntöjen vaatimusten mukaisia.

207 §
Heijastimet

6. Polkupyörässä saa olla tässä pykälässä vaadittujen heijastimien lisäksi eteenpäin valkoisia, sivullepäin keltaisia ja taaksepäin punaisia heijastimia. Tässä pykälässä vaadittujen heijastimien lisäksi eteenpäin ja taaksepäin sallitut heijastimet saavat olla asennettuina leveyssuunassa polkupyörän keskilinjasta poiketen ja enintään 1,30 metrin korkeudella tiestä.

208 §
Valaisimet

1. Ajettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentin mukaisissa olosuhteissa tulee polkupyörässä olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Polkupyörässä saa olla taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Valaisimet saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen.

2. Valaisimien tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,30 metrin korkeudella tiestä.

234 a §
Heijastavat ääriviivamerkinnät ja mainokset O3- ja O4-luokan perävaunussa

1. Jos perävaunussa on sivuille tai taakse näkyviä heijastavia nauhamaisia tai ääriviivamerkintöjä ja niiden sisään sijoitettuja heijastavia mainoksia, niiden tulee olla toteutetut 92 a §:ssä mainitun säännön mukaisesti E-hyväksytyllä heijastavalla materiaalilla.

2. Heijastavissa merkinnöissä ei saa käyttää taaksepäin valkoista valoa heijastavaa materiaalia. Heijastavia merkintöjä tai mainoksia ei saa olla perävaunussa, ellei vetoautossa ole niitä.

3. Heijastavan nauhamaisen tai ääriviivamerkinnän tulee olla 50―60 mm leveä ja sen tulee osoittaa vähintään 80 prosenttia ajoneuvon pituudesta ja leveydestä. Jos merkintä ei ole jatkuva, heijastinnauhojen välit saavat olla enintään puolet lyhimmän nauhaosuuden pituudesta. Nauhamaisten merkintöjen tai ääriviivamerkinnän alareunan tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,50 metrin tai, jos tämä ei ajoneuvon rakenteesta johtuen ole mahdollista, enintään 2,10 metrin korkeudella.

4. Heijastava mainos tulee sijoittaa ajoneuvon sivuille ääriviivamerkinnän sisään eikä mainos saa heikentää ääriviivamerkinnän eikä valaisinten tai heijastimien toimintaa. Mainoksessa saa olla enintään 15 kirjainta tai numeroa. Kirjainten ja numeroiden korkeuden tulee olla vähintään 0,30 metriä ja enintään 1,00 metriä. Edellä 92 a §:n 1 momentissa mainitussa E-säännössä tarkoitetul- la D-luokan heijastusmateriaalilla toteutetun mainoksen pinta-ala saa olla enintään 2,00 m2.


1. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1998.

2. Auton ja perävaunun valmistajan kilpeä koskevan 32 b §:n estämättä saa M, N-ja O-luokan ajoneuvon, lukuunottamatta M1-luokan ajoneuvoa, tyyppikatsastaa uuteen tyyppiin kuuluvana tai tyyppihyväksyä ja ottaa käyttöön ennen 21 päivää toukokuuta 1998.

3. N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajo-neuvoksi muutetun ajoneuvon, joka on näin muutettuna tyyppikatsastettu ennen 1 päivää tammikuuta 1998, saa 32 b §:n b kohdan vaatimuksen estämättä ottaa käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2000.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.