238/1998

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 § :n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa (348/1994), 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 55 §:n ja 14 elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 60 §:n, sellaisena kuin se on osittain muutettuna laissa (1412/1992), nojalla:

1 §
Sovellettava alkoholilainsäädäntö

Tässä päätöksessä tarkoitetaan alkoholilailla 8 päivänä joulukuuta 1994 annettua lakia (1143/1994), alkoholijuomista ja väkiviinasta annetulla asetuksella 22 päivänä joulukuuta 1994 annettua asetusta (1344/1994), alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetulla asetuksella 22 päivänä joulukuuta 1994 annettua asetusta (1345/1994), alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetulla asetuksella 22 päivänä joulukuuta 1994 annettua asetusta (1346/1994) sekä alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetulla asetuksella 13 päivänä syyskuuta 1996 annettua asetusta (680/1996) ja niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia.

2 §
Alkoholiasioita koskevat maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, jäljempänä Tuotevalvontakeskus, perii liitteessä 1 mainitut maksut seuraavien alkoholiasioiden käsittelystä:

Anniskeluasiat:

1) alkoholilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu anniskelulupa;

2) alkoholilain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu tilapäinen anniskelulupa;

3) alkoholilain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettu anniskelualueen muutoslupa;

4) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu anniskelun jatkoaikalupa;

5) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 24 §:n 6 momentissa tarkoitettu hyväksyminen säädetyistä poikkeavien annoskokojen käyttämiseksi anniskelussa;

6) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 25 §:n 3 momentissa tarkoitettu vapautus laskun antamisesta asiakkaalle;

7) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu lupa alkoholijuomien myyntiin vesikulkuneuvossa;

8) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 11 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa ja 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu anniskelun jatkoaikalupa;

9) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu ravintolavaunun anniskelulupa;

10) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa alkoholijuomien tuotevalikoiman laajentamiseen; sekä

11) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu linja-auton anniskelulupa.

Vähittäismyyntiasiat:

1) alkoholilain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu alkoholiyhtiön vähittäismyymälän hyväksyminen ja myymälässä suoritettujen muutosten hyväksyminen;

2) alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu vähittäismyyntilupa ja myymälässä suoritettujen muutosten hyväksyminen; sekä

3) alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun asetuksen 4 §:n mukainen luovutuspaikkalupa.

Valmistus- ja maahantuontiasiat:

1) alkoholilain 5 §:ssä tarkoitettu alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa;

2) alkoholilain 8 §:ssä tarkoitettu väkiviinan maahantuontilupa;

3) alkoholilain 35 §:n 1 momentissa tarkoitetun verottamattomien alkoholijuomien varastointipaikan hyväksyminen; sekä

4) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun valmistuspaikan hyväksyminen.

Tukkumyyntiasiat:

1) alkoholilain 27 §:ssä tarkoitettu alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa; ja

2) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 7 §:ssä tarkoitettu tukkumyyntilupa.

Käyttölupa-asiat:

1) alkoholilain 17 §:ssä tarkoitettu alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupa; ja

2) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 10 §:ssä tarkoitettu käyttölupa.

Muut alkoholilain nojalla käsiteltävät asiat:

1) alkoholilain 33 §:n 4 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksyminen; ja

2) alkoholilain 51 §:n 3 momentissa tarkoitettu päätös alkoholiyhtiön päätöksestä tehtyyn valitukseen.

3 §
Sovellettava kemikaalilainsäädäntö

Tässä päätöksessä tarkoitetaan kemikaalilailla 14 päivänä elokuuta 1989 annettua kemikaalilakia (744/1989) ja siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia.

4 §
Kemikaaleja koskevat maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii liitteessä 2 mainitut kiinteät maksut seuraavista kemikaalilain mukaisista suoritteista:

1) kemikaalilain 20 §:ssä tarkoitettu uuden aineen ilmoitus;

2) sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1642/1993) 8 §:ssä tarkoitetut poikkeukset uuden aineen ilmoitusvelvollisuudesta; sekä

3) kemikaalilain 57 §:ssä tarkoitettu valtuutetun testauslaboratorion hyväksyminen.

5 §
Viranomaisvalvonta ja muut julkisoikeudelliset suoritteet

Alkoholilain 55 §:ssä tarkoitetut lupaa edellyttävän toiminnan valvonnasta perittävät vuotuiset maksut luvan haltijoilta peritään liitteen 3 mukaisesti.

Alkuperäisiä asiakirjoja korvaavista valokopioista ja muista jäljennöksistä peritään viisi markkaa sivulta.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Seuraavat valtion maksuperustelain (159/1992) 7 §:ssä tarkoitetut suoritteet Tuotevalvontakeskus määrää liiketaloudellisin perustein:

1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedonhaut;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisut ja sähköiset tietotuotteet;

4) muut kuin edellä 5 §:ssä tarkoitut valokopiot ja muut jäljennökset;

5) alkoholijuomia, väkiviinaa ja alkoholivalmisteita sekä niiden valmistusmenetelmiä, -laitteita ja hygieniaa koskevat sertifikaatit; sekä

6) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt suoritteet.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1994 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista (4/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 9 päivänä joulukuuta 1994 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle perittävistä maksuista (1131/1994).

Vireillä olevaan asiaan, joka koskee edellä 2 ja 4 :ssä tarkoitettua maksua tai laskentakauden valvontamaksua, noudatetaan hakijalle tai luvanhaltijalle taloudellisesti edullisinta maksua, joko tätä päätöstä tai tällä päätöksellä kumottua, ja edellä 2 momentissa yksilöityjä päätöksiä soveltaen.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Hallitussihteeri
Pentti Wavela

Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät julkisoikeudelliset maksut suoritteista Kemikaalilain nojalla perittävät maksut Alkoholilain 55 §:n nojalla perittävät vuotuiset valvontamaksut

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.