194/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998

Asetus valtion oikeusaputoimistoista

Oikeusministerin esittelystä säädetään valtion oikeusaputoimistoista 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun lain (106/1998) 15 § 1 momentin nojalla:

1 §

Oikeusaputoimistossa voi valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (106/1998) 3 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi olla oikeusneuvojan virkoja sekä muita virkoja ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Oikeusneuvojan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Oikeusneuvojan nimittää ja muun kuin lain 3 §:ssä mainitun henkilökunnan nimittää tai ottaa johtava yleinen oikeusavustaja.

2 §

Johtavan yleisen oikeusavustajan tehtävänä on erityisesti:

1) huolehtia oikeusaputoimiston toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) valvoa, että soveltamiskäytäntö oikeusapupäätöksissä on yhdenmukainen;

3) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan yleisille oikeusavustajille;

4) antaa oikeusaputoimen johtajalle lausunto oikeusaputoimistonsa sivuvastaanotoista;

5) antaa oikeusaputoimen johtajalle lausunto yleisen oikeusavustajan nimitysasiassa; sekä

6) ratkaista ne oikeusaputoimiston hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty toisten ratkaistaviksi.

Johtava yleinen oikeusavustaja voi määrätä jonkun oikeusaputoimiston virkamiehistä toimimaan hallintosihteerinä.

Hallintosihteerin tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Lisäksi johtava yleinen oikeusavustaja voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan asian tai asiaryhmän hallintosihteerinä toimivan virkamiehen ratkaistavaksi. Kohdissa 1―5 mainittua asiaa ei kuitenkaan saa siirtää.

3 §

Oikeusaputoimen johtajan tehtävänä on erityisesti:

1) käydä vuosittain tulosneuvottelut oikeusministeriön ja alueensa muiden oikeusaputoimistojen kuin johtamansa oikeusaputoimiston kanssa ja huolehtia alueensa tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) tehdä oikeusministeriölle esitys alueensa oikeusaputoimistojen sivuvastaanotoista asianomaisia kuntia ja oikeusaputoimistoja kuultuaan; sekä

3) antaa oikeusministeriölle lausunto johtavan yleisen oikeusavustajan ja yleisen oikeusavustajan nimitysasiassa.

4 §

Oikeusaputoimistossa on johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat johtava yleinen oikeusavustaja puheenjohtajana ja kaikkien henkilöstöryhmien edustajat siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Työjärjestyksessä määrätään johtoryhmän jäsenten valitsemisesta ja toimikaudesta.

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys oikeusaputoimiston työjärjestykseksi;

2) esitys oikeusaputoimiston tulostavoitteiksi;

3) esitys oikeusaputoimiston talousarvioksi;

4) johtavan yleisen oikeusavustajan lausuntoluonnos sivuvastaanotoiksi; sekä

5) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat.

5 §

Oikeusaputoimen johtajalle myöntää virkavapauden oikeusministeriö.

Johtavalle yleiselle oikeusavustajalle myöntää virkavapauden oikeusaputoimen johtaja enintään vuodeksi. Yli vuoden kestä vän virkavapauden johtavalle yleiselle oikeusavustajalle myöntää oikeusministeriö.

Yleiselle oikeusavustajalle myöntää virkavapauden johtava yleinen oikeusavustaja enintään vuodeksi. Yli vuoden kestävän virkavapauden yleiselle oikeusavustajalle myöntää oikeusministeriö. Muille oikeusaputoimiston virkamiehille myöntää virkavapauden johtava yleinen oikeusavustaja.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä virkavapauden ajaksi päättää sama viranomainen, joka on myöntänyt virkavapauden.

6 §

Oikeusministeriö määrää kullekin oikeusaputoimen johtajalle sijaisen hänen toimialueensa johtavista yleisistä oikeusavustajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Johtavan yleisen oikeusavustajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa työjär-jestyksessä määrätty yleinen oikeusavustaja.

7 §

Avoinna olevan viran hoitamiseksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä päättää sama viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

8 §

Oikeusaputoimiston on toimitettava työjärjestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle ja alueensa oikeusaputoimen johtajalle.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.