192/1998

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1998

Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1997 antamansa päätöksen (1145/1997) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n ja 8 §:n 2 momentin seuraavasti:

4 §
Tuen saamisen edellytykset

Peltoalaan perustuvien tukien ja eläinyksikköihin perustuvien tukien osalta tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja hallitsee toukokuun 29 päivänä 1998 omistajana, vuokramiehenä taikka porotilalain (590/1969) mukaisen hallintasopimukseen, testamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla maa- tai puutarhatalouden harjoittamiseen vuonna 1998 käytettävää peltoa. Sukupolvenvaihdoksissa ja muissa koko tilan hallintaoikeuden muutostapauksissa sekä yksittäisen peruslohkon hallinnansiirtotapauksissa pellon hallinta-ajankohdaksi hyväksytään myöhäisempikin ajankohta maa- ja metsätalousministeriön tarkemmin määräämin perustein. Kasvihuonetuotannon tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja edellä mainitulla tavalla hallitsee toukokuun 15 päivänä 1998 maa- tai puutarhatalouden harjoittamiseen vuonna 1998 käytettävää kasvihuonetta. Viljelyssä olevaa peltoa on oltava vähintään kolme hehtaaria. Viljelyssä olevaksi pelloksi katsotaan myös EU:n peltokasvien tukijärjestelmän mukaisesti kesannoitu pelto. Avomaan puutarhatuotannon tukea voidaan kuitenkin maksaa, jos näiden kasvien osalta viljelyksessä oleva peltoala on vähintään puoli hehtaaria. Tukikelpoisen kasvulohkon vähimmäispinta-ala on yksi aari.


7 §
Tuen perusteena oleva peltoala

Tuen perusteena on tuottajan hallinnassa toukokuun 29 päivänä 1998 oleva peltoala, jota käytetään pelto- ja puutarhakasvien viljelyyn kasvukauden 1998 aikana. Tukea ei makseta sellaisen pellon osalta, jota koskee luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettu sitoumus tai josta on voimassa maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/1989) tai vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen sopimus peltokasvien viljelystä luopumisesta taikka jolta maksetaan omenapuiden raivauspalkkiota.

Edellä 1 momentista poiketen tukea voidaan maksaa sellaisen pellon osalta, jota koskee vuonna 1992 valtion ja viljelijän välillä tehty määräaikainen maataloustuotannon vähentämissopimus, jonka voimassaoloaika päättyy kuluvan vuoden aikana, edellytyksin, että viljelijä on ollut peltoa sopimuksen edellyttämät kuuden kasvukauden ajan viljelemättä.

Tukea voidaan maksaa vain tuotantoalasta, jota viljellään vähintään paikkakunnalla tavanomaisen viljelytavan mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä hyväksyttävästä viljelytavasta.

Tämän päätöksen 8, 9 ja 10 §:ssä tarkoitettuja viljelyalaan perustuvia tukia voidaan maksaa viljelijälle, joka noudattaa ympäristönsuojelun ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2078/92 tarkoitettuja Suomessa noudatettavien ympäristöohjelmien mukaisia ympäristötuen perustuen ehtoja ja joka on antanut ympäristötuen perustukea koskevan sitoumuksen vuonna 1995, 1996, 1997 tai 1998 taikka joka antaa yksivuotisen sitoumuksen vastaavien ehtojen noudattamisesta vuonna 1998.

8 §
Pohjoinen hehtaarituki

Tuen maksaminen edellyttää, että edellä 1 momentissa tarkoitettujen kasvien viljelyala on yhteensä vähintään 3 hehtaaria. Tuen maksaminen avomaan puutarhatuotannolle edellyttää, että avomaan puutarhatuotannon ala on vähintään puoli hehtaaria. Niiden kasvien osalta, joiden markkinointi edellyttää kuulumista kasvinsuojelurekisteriin tai kasvisten laadunvalvontarekisteriin, tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuottaja kuuluu rekisteriin.Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.