191/1998

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1998

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1997 antamansa päätöksen (1144/1997) 4 §:n 2 momentin ja 8 §:n seuraavasti:

4 §
Tuen saamisen edellytykset

Peltoalaan perustuvien tukien, eläinten lukumäärään ja eläinyksikköihin perustuvien tukien maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja hallitsee toukokuun 29 päivänä 1998 omistajana, vuokramiehenä taikka porotilalain (590/1969) mukaiseen hallintasopimukseen, testamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla maa- tai puutarhatalouden harjoittamiseen vuonna 1998 käytettävää peltoa. Sukupolvenvaihdoksissa ja muissa koko tilan hallintaoikeuden muutostapauksissa sekä yksittäisen peruslohkon hallinnansiirtotapauksissa pellon hallinta-ajankohdaksi hyväksytään myöhäisempikin ajankohta maa- ja metsätalousministeriön tarkemmin määräämin perustein. Kasvihuonetuotannon tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja edellä mainitulla tavalla hallitsee toukokuun 15 päivänä 1998 maa- tai puutarhatalouden harjoittamiseen vuonna 1998 käytettävää kasvihuonetta. Viljelyssä olevaa peltoa on oltava vähintään kolme hehtaaria. Viljelyssä olevaksi pelloksi katsotaan myös EU:n peltokasvien tukijärjestelmän mukaisesti kesannoitu pelto. Avomaan puutarhatuotannon tukea voidaan kuitenkin maksaa, jos näiden kasvien osalta viljelyssä oleva peltoala on vähintään puoli hehtaaria. Tukikelpoisen kasvulohkon vähimmäispinta-ala on yksi aari.


8 §
Tuen perusteena oleva peltoala

Hehtaari- ja nuorten viljelijöiden tuen perusteena on tuottajan hallinnassa toukokuun 29 päivänä 1998 oleva peltoala, jota käytetään pelto- ja puutarhakasvien viljelyyn kasvukauden 1998 aikana. Tukea ei makseta sellaisen pellon osalta, jota koskee luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettu sitoumus tai josta on voimassa maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/1989) tai vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen sopimus peltokasvien viljelystä luopumisesta taikka jolta maksetaan omenapuiden raivauspalkkiota.

Edellä 1 momentista poiketen tukea voidaan maksaa sellaisen pellon osalta, jota koskee vuonna 1992 valtion ja viljelijän välillä tehty määräaikainen maataloustuotannon vähentämissopimus, jonka voimassaoloaika päättyy kuluvan vuoden aikana, edellytyksin, että viljelijä on ollut peltoa sopimuksen edellyttämät kuuden kasvukauden ajan viljelemättä.

Tukea voidaan maksaa vain tuotantoalasta, jota viljellään vähintään paikkakunnalla tavanomaisen viljelytavan mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä hyväksyttävästä viljelytavasta.


Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.