187/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998

Asetus Opetusalan koulutuskeskuksesta

Opetusministerin esittelystä säädetään Opetusalan koulutuskeskuksesta 19 päivänä joulukuuta annetun lain (1259/1997) 3 ja 4 §:n nojalla:

1 §
Johtokunta

Opetusalan koulutuskeskuksella on johtokunta, johon opetushallitus määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla opetushallituksesta. Yhden jäsenen sekä hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla opetusalan koulutuskeskuksen henkilöstön keskuudestaan valitsema. Johtokunnassa tulee myös olla edustettuina maan molempien kieliryhmien edustaja.

2 §
Johtokunnan tehtävät

Opetusalan koulutuskeskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) ohjata ja valvoa koulutuskeskuksen toimintaa;

2) päättää koulutuskeskuksen työjärjestyksestä;

3) päättää koulutuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioesityksestä,

4) päättää koulutuskeskuksen koulutussuunnitelma asetetut tulostavoitteet huomioon ottaen; sekä

5) päättää muut koulutuskeskusta ja sen toimintaa koskevat tärkeät ja laajakantoiset asiat.

3 §
Asioiden käsittely johtokunnassa

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään neljä muista jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

4 §
Henkilöstö

Opetusalan koulutuskeskuksessa on johtaja. Lisäksi koulutuskeskuksessa on muita virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

5 §
Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää Opetusalan koulutuskeskuksen toimintaa sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi johtajan tulee huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys opetustoimeen;

2) koulutussuunnittelijalla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä koulutussuunnitteluun.

7 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilökunnan ottaminen

Johtajan nimittää opetushallitus. Koulutussuunnittelijan nimittää tai ottaa johtokunta. Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

8 §
Virkavapaus

Johtajalle myöntää virkavapautta johtokunta. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää johtajalle kuitenkin opetushallitus.

Muille koulutuskeskuksen virkamiehille myöntää virkavapautta johtaja. Yli vuoden kestävän virkavapauden koulutussuunnittelijalle myöntää kuitenkin johtokunta.

9 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Opetusalan koulu-tuskeskuksen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta annetaan työjärjestyksessä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa opetushallitus voi ryhtyä Opetusalan koulutuskeskuksen johtajan viran täyttämisen edellyttämiin toimenpiteisiin, määrätä opetusalan koulutuskeskukselle johtokunnan sekä ryhtyä muihin asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Edelleen Opetusalan koulutuskeskuksen johtokunta voi ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksyä Opetusalan koulutuskeskukselle työjärjestyksen sekä ryhtyä muihin sille tämän asetuksen mukaan kuuluviin asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.