176/1998

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön osittain tai kokonaan rahoittamien tukien hakuajoista vuonna 1998

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/1994) 52 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Sonnit ja kuohitut sonnit

Sonnien ja kuohittujen sonnien toinen palkkiohaku alkaa 14 päivänä huhtikuuta 1998. Kyseistä tukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1998.

Sonnien ja kuohittujen sonnien kolmas palkkiohaku alkaa 10 päivänä elokuuta 1998. Kyseistä tukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 28 päivänä elokuuta 1998.

Sonnien ja kuohittujen sonnien neljäs palkkiohaku alkaa 9 päivänä marraskuuta 1998. Kyseistä tukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 27 päivänä marraskuuta 1998.

2 §
Sonnien ja kuohittujen sonnien palkkio- hakemuslomakkeet

Sonnipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 105 vuodelta 1998 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

Hakemus kuohituista sonneista maksettavasta palkkiosta on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 105C vuodelta 1998 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

3 §
Uuhet

Uuhien palkkiohaku alkaa 9 päivänä maaliskuuta 1998. Kyseistä tukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 27 päivänä maaliskuuta 1998.

Uuhipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 107 vuodelta 1998.

4 §
Emolehmät

Emolehmien palkkiohaku alkaa 8 päivänä kesäkuuta 1998. Kyseistä tukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1998.

Emolehmäpalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 106 vuodelta 1998 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

5 §
Pinta-alatuet

Tukihakemus peltokasvien tukijärjestelmän mukaisesta pinta-alatuesta ja siihen liittyvästä kesannointikorvauksesta, hakemus pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevasta tuesta, jäljempänä luonnonhaittakorvaus, ja maatalouden ympäristötuen perustuesta on toimitettava viimeistään 29 päivänä toukokuuta 1998.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla nrot 101A, 101B, 102A, 102B ja 102C vuodelta 1998 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

Jos viljelijä hakee eläimiin perustuvaa luonnonhaittakorvausta, hän voi ilmoittaa korvauksen perusteena olevan eläinmäärän aikaisintaan 1 päivänä huhtikuuta ja viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1998. Ilmoitus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 134. Viljelijän on tällöin viimeistään 29 päivänä toukokuuta 1998 palautettava varsinaiset luonnonhaittakorvauksen hakemista koskevat 2 momentissa tarkoitetut lomakkeet.

6 §
Ilmoitus kylvöaloista

Viljelyalojen muutoksia koskeva ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 1998.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 117 vuodelta 1998 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

7 §
Hakemusten toimittaminen

Hakemukset on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on kysymyksessä olevana viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

8 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1998. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.