173/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1998

Asetus Liikenneturvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esityksestä

muutetaan Liikenneturvasta 13 päivänä marraskuuta 1987 annetun asetuksen (843/1987) 3, 5 ja 8 §, 10 §:n 1 momentin 2 kohta, 12 §, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 5 ja 6 kohta, 16 ja 18 § sekä 20 §:n 1 momentti,

näistä 8 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1484/1991, ja

kumotaan 17 § seuraavasti:

3 §

Liikenneturvan toiminnan rahoitukseen käytetään sille osoitettuja tai lahjoitettuja varoja sekä mahdollisista jäsenmaksuista kertyviä tuloja.

Liikenneturvan tulee vuosittain toimittaa liikenneministeriölle keskipitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma.

Liikenneministeriö vahvistaa vuosittain Liikenneturvan varojen käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi menolajeittain eriteltyinä palkkausten ja muiden menojen määrät.

Liikenneturvalla on oikeus voittoa tavoittelematta tuottaa ja myydä liikenneturvallisuusalan tiedotus- ja koulutusaineistoja sekä palveluja.

5 §

Liikenneturvan toimielimiä ovat keskusjärjestön kokous ja hallintoneuvosto. Liikenneturvalla on toimitusjohtaja ja johtoryhmä, joka toimii toimitusjohtajan neuvoa-antavana elimenä.

Liikenneturva voi asettaa neuvottelu- ja toimikuntia käsittelemään jotain Liikenneturvan toimialaan kuuluvaa asiaa tai asiaryhmää.

8 §

Keskusjärjestön kokouksessa on edustettuna olevalla jäsenellä yksi ääni. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.

Liikenneturvan hallintoneuvoston jäsenillä ja heidän varajäsenillään, toimitusjohtajalla ja hänen sijaisellaan sekä toimihenkilöiden keskuudestaan valitsemalla edustajalla on keskusjärjestön kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta. He eivät saa kokouksessa edustaa Liikenneturvan jäseniä.

10 §

Kevätkokouksessa:


2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle;


12 §

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallintoneuvosto koolle, milloin tilintarkastajat tai vähintään viisi hallintoneuvoston jäsentä kirjallisesti sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallintoneuvoston puheenjohtajan on ilmoitettava toimittamastaan kutsusta toimitusjohtalle.

14 §

Liikenneturvan toimitusjohtajalla ja hänen sijaisellaan sekä toimihenkilöiden keskuudestaan valitsemalla edustajalla on oikeus olla saapuvilla hallintoneuvoston kokouksessa, jossa heillä on puhevalta, mutta ei äänioikeutta.


15 §

Hallintoneuvoston tehtävänä on:


5) ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkaetunsa sekä määrätä toimitusjohtajalle sijainen;

6) valita ne johtoryhmän jäsenet, joiden valinta 16 §:n mukaan kuuluu hallintoneuvostolle;


16 §

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittava määrä hallintoneuvoston määräajaksi valitsemia Liikenneturvan muita toimihenkilöitä, joista yksi valitaan henkilöstöneuvoston esityksestä.

18 §

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1) huolehtia Liikenneturvan talouden ja varojen hoidosta;

2) valmistella hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat;

3) panna täytäntöön hallintoneuvoston päätökset; sekä

4) johtaa Liikenneturvan toimintaa työjärjestyksen mukaisesti ja suorittaa ne muut toimeenpanovaltaan kuuluvat tehtävät, jotka eivät kuulu hallintoneuvostolle.

20 §

Liikenneturvan nimen on oikeutettu kirjoittamaan hallintoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hänen sijaisensa kanssa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.