162/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien anniskeluluvan myöntämisestä ja anniskelutoiminnasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 40 § 2 momentin 1―3 ja 5 kohdan nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä säädetään niistä seikoista, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen, jäljempänä tuotevalvontakeskus, ja lääninhallituksen on otettava huomioon harkitessaan, täyttääkö anniskeluluvan hakija alkoholilain (1143/1994) 21 §:ssä tarkoitetut tarvittavat edellytykset ja vaadittavan luotettavuuden sekä ovatko anniskelupaikan sijainti, anniskelutilat ja toiminta asianmukaisia, niin kuin mainittu 21 § edellyttää.

Mitä tässä päätöksessä säädetään hakijasta, koskee soveltuvin osin myös hakijan vastuunalaista yhtiömiestä, hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa sekä suurimpia osakkeenomistajia ottaen huomioon hakijan liiketoiminnan laajuus ja laatu.

2 §
Luvan myöntämisen yleiset edellytykset

Tuotevalvontakeskuksen ja lääninhallituksen tulee ottaa huomioon tässä päätöksessä tarkoitettuja lupa-asioita käsitellessään alkoholilain 1 §:ssä säädetty lain tarkoitus.

Tuotevalvontakeskuksen ja lääninhallituksen on ennen tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitettujen lupien myöntämistä selvitettävä, että hakijalla on riittävät taloudelliset, ammatilliset ja muut edellytykset sekä vaadittava luotettavuus hakemaansa toimintaan sekä että anniskelupaikan sijainti, anniskelutilat ja toiminta ovat asianmukaisia ottaen huomioon hakijan liiketoiminnan laajuus ja laatu.

3 §
Toimialavaatimus

Hakijalla tulee olla yhtiöjärjestyksessä tai yhtiösopimuksessa taikka muussa vastaavassa asiakirjassa toimialanaan ravitsemisliikkeen harjoittaminen.

2 luku

Anniskelulupa

4 §
Anniskeluluvan myöntäminen

Tuotevalvontakeskuksen ja lääninhallituksen tulee jättää lupa myöntämättä, jos:

1) hakija ei täytä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 1 §:n vaatimuksia;

2) hakija on holhouslain (34/1898) 2 luvussa tarkoitettu vajaavaltainen henkilö;

3) hakija on asetettu konkurssiin tai muuten ei hallitse itseään ja omaisuuttaan;

4) hakija on päätetty asettaa selvitystilaan; tai

5) hakijaa koskeva konkurssi on rauennut varojen puutteessa.

Tuotevalvontakeskus ja lääninhallitus voi jättää luvan myöntämättä, jos:

1) hakijaa koskeva konkurssihakemus on vireillä;

2) hakija, vastaava hoitaja tai hänen sijaisensa on harjoittaessaan aikaisemmin ammattiaan tai muuten syyllistynyt sellaiseen rikokseen, rikkomukseen tai laiminlyöntiin, että hänellä ei voida katsoa olevan alkoholilaissa tarkoitettua luotettavuutta;

3) hakija on antanut olennaisesti vääriä tietoja hakemuksessaan tai pyydettäessä lisätietoja hänen hakemuksensa käsittelyä varten taikka muulla tavalla erehdyttänyt tahallaan tai tuottamuksellisesti lupaviranomaisia;

4) hakija on laiminlyönyt jatkuvasti tai huomattavassa määrin verojen tai muiden julkisten maksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa hakijan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa); taikka

5) hakijalla tai vastaavalla hoitajalla tai hänen sijaisellaan ei päihteiden väärinkäytön taikka runsaaksi katsottavan käytön johdosta katsota olevan anniskelutoimintaan tarvittavaa luotettavuutta.

Tuotevalvontakeskuksella ja lääninhallituksella on oikeus tarvittaessa pyytää poliisin tai muun viranomaisen lausunto hakijan luotettavuudesta ja luvan myöntämisen edellytyksistä tai edellyttää hakijalta vastaavat asiakirjat. Tällaisia tietoja hankittaessa ja arvioitaessa on otettava huomioon hakemuksessa tarkoitetun toiminnan laajuus, laatu ja muut olennaiset tekijät.

5 §
Ulkomaisen hakijan selvitykset

Ulkomaisen hakijan esittämä ote sijoittautumismaan rikosrekisteristä voidaan hyväksyä riittäväksi näytöksi siitä, ettei hakijalla ole rikosrekisterin ilmaisemia esteitä luvan myöntämiselle. Sijoittautumismaan toimivaltaisen viranomaisen antaman muun todistuksen sisältämät tiedot voidaan hyväksyä riittäväksi näytöksi. Jollei hakijan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja asiakirjoja, niiden sijasta voidaan näytöksi hyväksyä hakijan tai tämän edustajan toimivaltaiselle sijoittautumismaan viranomaiselle antama valaehtoinen todistus.

6 §
Vaadittavat tiedot

Tuotevalvontakeskuksella ja lääninhallituksella on oikeus vaatia hakijalta anniskeluluvan myöntämisen kannalta olennaisia tietoja, kuten selvityksen taloudellisesta tilanteesta, ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä anniskelutoiminnan muista edellytyksistä.

Hakijalta vaadittavia tietoja hankittaessa ja arvioitaessa on otettava huomioon hakemuksessa tarkoitetun toiminnan laajuus, laatu ja muut olennaiset tekijät.

Jos anniskeluluvan saaneen yhtiön tai muun yhteisön omistussuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia tai jos määräysvalta niissä huomattavassa määrin muuttuu, muutoksesta on ilmoitettava viimeistään kahdessa viikossa anniskeluluvan myöntäneelle viranomaiselle.

7 §
Ammatilliset ja tekniset edellytykset

Hakijan tulee täyttää seuraavat ammatilliset ja tekniset edellytykset:

1) henkilökunnan koulutus, kokemus, taidot ja tiedot ovat riittäviä ottaen huomioon ravitsemisliikkeen luonne, taso, toiminnan laajuus sekä anniskelun tehokas valvonta; muiden kuin yksinomaan käymisteitse valmistettujen enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien anniskeluluvan hakijalla tai tällaisen anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla ja hänen sijaisellaan tulee olla riittäväksi katsottava koulutus, kuten esimerkiksi vähintään yhden vuoden mittainen tehtävään soveltuva ravitsemisliikealan koulutus tai monipuolisen sanotun alan työkokemuksen kautta saavutettu vastaava ammattitaito; sekä

2) huoneisto on asianmukaisesti hyväksytty ravitsemisliikekäyttöön.

8 §
Anniskelupaikan sijainnin asianmukaisuus

Anniskelupaikan sijainnin tulee olla sellainen, että anniskelutoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa asuinympäristölle, yleiselle järjestykselle, yhdyskunnan palveluille tai muille toiminnoille. Sijainnin asianmukaisuutta tulee arvioida suhteessa toiminnan luonteeseen ja muihin ympäristön olosuhteisiin.

Jollei hakija esitä muuta näyttöä, anniskelulupahakemusta käsiteltäessä tulee häiriöalttiutta arvioitaessa ottaa huomioon kokemukset samassa paikassa aikaisemmin harjoitetusta anniskelutoiminnasta.

9 §
Anniskelutilojen asianmukaisuus

Anniskelualue tulee merkitä tai rajata niin, että raja on asiakkaiden selvästi havaittavissa, jollei anniskelualuetta voida muuten selvästi todeta. Kulkemista anniskelualueelle ja sieltä pois on voitava tehokkaasti valvoa. Anniskelualuetta ei saa muuttaa ilman luvan myöntäneen viranomaisen suostumusta.

Anniskelualueena ei saa käyttää urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muuta niihin verrattavaa tapahtumaa varten pysyvästi tai tilapäisesti käytettävää yleistä katsomotilaa.

10 §
Ilmoitusvelvollisuus

Anniskelutoiminnan lopettamisesta tai anniskelupaikan hallinnan muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti lupaviranomaiselle kahden viikon kuluessa.

11 §
Tehokkaan valvonnan edellyttämät järjestelyt

Anniskelupaikassa tulee toiminnan laajuus huomioonottaen olla riittävästi henkilökuntaa tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi sekä alkoholilain 23 §:ssä tarkoitetun järjestyksen ja 24 §:ssä tarkoitettujen kieltojen noudattamiseksi.

Henkilökunta ei työssä ollessaan saa olla päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena.

12 §
Valvonta

Tuotevalvontakeskuksen ja lääninhallituksen tehtävänä on valvoa ja seurata tämän päätöksen sekä siinä määrättyjen tai sen perusteella annettuihin lupiin sisältyvien ehtojen ja määräysten noudattamista lupien voimassaoloaikana.

3 luku

Voimaantulo

13 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1998.

Tämän päätöksen voimaan tullessa vireillä oleva asia käsitellään ja ratkaistaan tämän päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.