156/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt rakennustyön turvallisuudesta 23 päivänä kesäkuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (629/1994) 46 §:n nojalla

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä säädettyjä turvallisuusvaatimuksia sovelletaan rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (629/1994) tarkoitettuun työtelineiden sekä putoamisen estävien suojarakenteiden käyttöön rakennustyössä.

Riipputelineiden ja henkilönostimien käytöstä säädetään erikseen.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

työtelineellä ihmisten työskentelyalustaksi tai kulkutieksi koottua rakennetta;

suojarakenteella suojakaidetta, suojakantta, suojakatosta tai suojaverkkoa, jonka tehtävänä on ihmisten ja esineiden putoamisen estäminen;

käytöllä kaikkia toimintoja, jotka liittyvät

työtelineen pystyttämiseen, käyttöön tai purkamiseen;

työtasolla työtelineen runkoon kiinnitettyä, taikka muiden rakenteiden tai rakenneosien varaan asennettua työskentelyalustaa työn tekemistä, kulkua tai rakennusmateriaalien työnaikaista varastoimista varten;

työskentelytasolla alustaa, jolla työskennellään ja kuljetaan;

nousutiellä työtelineen eri korkeusasemassa olevien työtasojen tai maanpinnan ja työtason välistä kulkuyhteyttä;

elementtitelineellä työtelinettä, joka kootaan määrämittaisista, esivalmisteisista rakenneosista ja näihin pääosin pysyvästi kiinnitetyistä liittimistä;

siirreltävällä telineellä vapaasti seisovaa ja telinettä purkamatta siirrettävissä olevaa työtelinettä, ei kuitenkaan työpukkia tai tikasta;

pukkitelineellä työtelinettä, jossa on vain yksi työtaso ja jossa työtaso on vapaasti seisovien telinepukkien tai niiden päällä olevien vaakakannattajien varassa sekä joka on enintään 2,0 metriä korkea;

työpukilla vapaasti seisovaa, siirrettävää, kiinteärunkoista kiinteällä työtasolla varustettua, enintään 2,0 metriä korkeaa työtelinettä;

uloketelineellä työtelinettä, jossa työtaso on rakenteeseen tuettujen ulokkeiden varassa;

paikalla rakennettavalla telineellä työtelinettä, joka rakennetaan työmaalla irtotavarasta, kuten puutavarasta tai telineputkista taikka niiden yhdistelmästä;

tikkaalla nousutietä, jossa jäykkiin sivutukiin on kiinnitetty askelmat tai pienat ja joka voi olla nojatikas, yhdistelmätikas tai muu tikas;

yhdistelmätikkaalla tikasta, joka voidaan asentaa vapaasti seisovaksi A-tikkaaksi tai nojatikkaaksi;

käyttöohjeella elementtitelineen kirjallista ohjetta, jossa telineen valmistaja, maahantuoja, myyjä tai vuokralleantaja antaa tarvittavat tiedot telineen turvallista käyttöä varten;

rakennesuunnitelmalla työtelinekohtaisesti laadittua asiakirjaa, joka sisältää tarvittavat piirustukset ja ohjeet työtelineen turvallista käyttöä varten sekä laskelmat ja muut selvitykset, joilla osoitetaan työtelineen, lujuuden, jäykkyyden ja seisontavakavuuden riittävyys;

käyttösuunnitelmalla asiakirjaa, joka sisältää tarvittavat piirustukset ja ohjeet työtelineen turvallisesta sijoituksesta työmaalla ja sen muuhun työympäristöön soveltuvuudesta.

2 luku

Työtelineet

3 §
Käyttöohje

Elementtitelineen käytössä on noudatettava käyttöohjetta.

Käyttöohjeessa on esitettävä ainakin seuraavaa:

-tyyppiratkaisut työtelineen käyttötarkoituksesta;

-työtelineen rakenne-, kokoamis- ja ankkurointiratkaisut eri käyttötarkoituksiin;

-nousutiet työtasoille kulkemista varten;

-työtasojen suurin sallittu kuorma;

-ohjeet perustamista varten;

-ohjeet turvallista käyttöä ja tarvittavia tarkastuksia varten;

-ohjeet työtelineen ja sen osien käsittelystä;

-ohjeet käytön rajoituksista.

Jos käyttöohje koskee siirreltävää elementtitelinettä, siinä on esitettävä 2 momentissa säädetyn lisäksi ainakin seuraavaa:

-vaatimukset alustan tasaisuudelle ja painumattomuudelle;

-pyörien, tukijalkojen ja työtelineen tahattoman siirtymisen estämisen toimenpiteet;

-edellytykset turvalliselle siirtämiselle.

4 §
Rakennesuunnitelma

Jos elementtitelineen käyttöohjeessa ei ole 3 §:ssä tarkoitettuja tietoja tai työteline poikkeaa käyttöohjeesta, elementtitelineestä on tehtävä rakennesuunnitelma.

Rakennesuunnitelmasta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

1) työtelineen rakenteesta

-työtelineen rakenneosien materiaalit;

-työtelineen rungon ja työtasojen rakenne mittoineen;

-nousuteiden rakenne ja sijoitus;

-putoamisuojarakenteet;

-ankkurointi ja muut seisontavakavuutta lisäävät rakenteet;

2) suunnittelun perusteista

-työtelineen käyttötarkoitus;

-mitoituksessa käytetyt kuormat ja kuormayhdistelmät;

-työtasojen suurin sallittu kuorma;

-työtelineen lujuuden, jäykkyyden ja seisontavakavuuden riittävyyden osoittamiseksi laskelmat tai muu riittävä selvitys;

-selvitys perustusten painumattomuudesta;

-mitoitusmenetelmät sekä mahdolliset yhdenmukaistetut standardit tai muut asiakirjat, joita mitoituksessa on käytetty;

-peitetyllä työtelineellä osoitus siitä, että työtelineen jäykistys ja ankkurointi on riittävä ottamaan vastaan tuulivoimista aiheutuvat kuormat.

Paikalla rakennettavasta työtelineestä on oltava aina 1 momentissa tarkoitettu työtelineen rakennesuunnitelma.

Työtelineen rakennesuunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä ei saa tehdä työmaalla, ennen kuin suunnitelman laatija on ne hyväksynyt.

5 §
Käyttösuunnitelma

Työtelineistä on laadittava käyttösuunnitelma, jos työtelineellä suuren korkeutensa tai kokonsa, vaaraa aiheuttavan sijaintinsa, erityisen käyttötarkoituksensa tai muun vastaavan tekijän vuoksi on olennainen vaikutus työmaa-alueen käyttöön. Käyttösuunnitelmassa on esitettävä ainakin seuraavaa:

-työtelineen käyttötarkoitus;

-työtelineiden, kulku- ja nousuteiden sijainti ja liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen;

-toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen, materiaalien siirtojen ja muiden tekijöiden aiheuttamat vaarat telineiden käytölle;

-työtelineen työtasoilta esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä torjuminen suojakatoksella tai muilla toimenpiteillä.

6 §
Käyttöohjetta, rakennesuunnitelmaa ja käyttösuunnitelmaa koskevat tiedot

Rakennesuunnitelman ja käyttösuunnitelman laatimisessa on oltava käytössä riittävät ja tarpeelliset tiedot työmaan olosuhteista ja työtelineeltä tehtävästä työstä. Lisäksi on otettava huomioon rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiakirjassa esitetyt turvallisuustiedot.

Käyttöohjeen, rakennesuunnitelman ja käyttösuunnitelman on oltava näitä suunnitelmia toteuttavien käytettävissä työmaalla.

7 §
Työtelinettä koskevan suunnitelman laatijan pätevyys

Päätoteuttajan on huolehdittava, että rakennesuunnitelman ja käyttösuunnitelman laatii telinerakenteen ominaisuudet ja suunnittelutehtävän vaativuus huomioon ottaen riittävän pätevä henkilö. Rakennesuunnitelman laatijalla on oltava vähintään teknikkotason koulutus ja perehtyneisyys telinerakenteisiin, jos työtelineen korkeus on yli kymmenen metriä tai työtelineen seisontavakavuus perustuu ankkurointiin tai työtelineen rakenteen suunnittelu on työtelineen peittämisen takia tai muusta syystä vaativaa.

8 §
Työtelineen pystytys ja purku

Työteline on koottava ja rakennettava elementtitelineen käyttöohjeen taikka rakennesuunnitelman ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Työteline on pystytettävä ja purettava sellaisessa järjestyksessä tai muuten huolehdittava, että työntekijän putoamisvaara on torjuttu. Työtasot ja nousutiet on tehtävä valmiiksi heti, kun se on mahdollista, jotta ne ovat käytössä jo pystytystyön aikana.

Työtelineen purkamisessa telineen seisontavakavuuteen vaikuttavia osia tai ankkurointeja ei saa poistaa siten, että työtelineen jäljelle jäävän osan seisontavakavuus vaarantuu.

Työteline on pystytettävä ja purettava siten, että siitä ei aiheudu vaaraa työn vaikutuspiirissä oleville ihmisille. Työtelineen alapuolisia alueita ei saa käyttää silloin, kun telinettä pystytetään tai puretaan.

Pystytys- tai purkuvaiheessa olevaa, keskeneräistä työtelinettä tai työtelinelohkoa ei saa käyttää muuhun työhön kuin työtelineen pystytys- ja purkutyöhön.

9 §
Työtelineen lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus

Työtelineellä työtasoineen ja kulkuteineen on oltava riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä työtelineen käytön ja mahdollisen siirron aikana.

Työtelineen saa rakentaa paikalla vain sellaisista materiaaleista, joiden lujuus- ja ainesominaisuudet ovat työmaalla tiedossa ja joista voidaan tehdä turvallinen työteline. Tarvittaessa on oltava luotettava selvitys materiaalin lujuus- ja ainesominaisuuksista. Vaurioituneet työtelineen osat on välittömästi poistettava käytöstä.

Jäykistyksissä käytettävien vino- ja vaakasiteiden on kestettävä niille tulevat vetoja puristuskuormat.

10 §
Työtelineen rakenneosien liitokset

Työtelineen rakenneosien liitosten on oltava riittävän lujat, ja niiden on sallittava murtumatta liitosten suunniteltuun toimintatapaan kuuluvat siirtymät.

Eri tyyppisiä elementtitelineitä käytettäessä rakenneosien on oltava liitettävissä toisiinsa turvallisesti. Liitosten väljyydestä ei saa aiheutua telineeseen vaaraa aiheuttavia siirtymiä tai muita muodonmuutoksia.

Työtelineen rakenneosien liitosten on oltava sellaiset, että rakenneosat eivät pääse käytön aikana tahattomasti irtoamaan toisistaan.

11 §
Työtelineen perustukset

Työtelineen perustusten on oltava sellaiset, että työteline tai sen osa ei pääse haitallisesti painumaan tai siirtymään pois paikaltaan. Työtelineen perustuksena toimivan maapohjan tai valmiin rakenteen kantokyvyn tai lujuuden riittävyydestä on varmistauduttava. Maan ja kantavuudeltaan vastaavan alustan varaan perustettaessa työtelineen pystytukien alla on käytettävä kuormia jakavia rakenteita työtelineen haitallisen painumisen estämiseksi.

Perustusten on oltava niin tasaiset, että työteline voidaan pystyttää riittävän suoraksi.

12 §
Työtelineen työtasot

Työtasojen on oltava työhön nähden käyttötarkoitukseen sopivia, turvallisia ja riittävän leveitä. Työtasoon liittyvistä suojakaiteista on määräykset 21 §:ssä. Työtasolla on oltava seuraavat ominaisuudet:

1) työtason on oltava riittävän lujarakenteinen, eikä se saa taipua haitallisesti käytöstä aiheutuvien kuormien vaikutuksesta;

2) työtason on oltava riittävän leveä ottaen huomioon telineeltä tehtävä työ sekä materiaalien siirrot ja niiden välivarastointi;

3) työtason on tukeuduttava lujuudeltaan, jäykkyydeltään ja seisontavakavuudeltaan riittävään työtelineen runkoon tai muuhun rakenteeseen:

4) työtason on oltava riittävän vaakasuorassa;

5) työtason kiinnityksen on oltava sellainen, että työtaso ei kuormituksen vaikutuksesta siirry tai nouse irti alustastaan;

6) työtasossa ei saa olla suojaamattomia aukkoja;

7) työtasossa ei saa olla 30 millimetriä leveämpiä rakoja;

8) työtason pinta ei saa olla liukas;

9) työtason rakenteesta ei saa johtua kompastumisvaaraa;

10) kahden päällekkäisen työtason vapaan välin on oltava vähintään 1,9 metriä ja työtasoa tukevien rakenneosien kohdalla vähintään 1,75 metriä.

13 §
Työtelineen nousutiet

Yli 0,5 metriä korkea työteline on varustettava rakenteeltaan ja sijoitukseltaan sopivilla nousuteillä. Nousuteitä järjestettäessä on otettava huomioon telineen käyttötarkoitus, putoamisvaaran torjunta, työn kesto, telinettä käyttävien työntekijöiden määrä sekä telineen rakenne ja korkeus.

Nousuteiden rakenteen, rakennemittojen, sijainnin, kaltevuuden sekä askelmien vaakasuoruuden on oltava sellaiset, että nousutien ja työtason välillä voidaan siirtyä turvallisesti ja että nousutietä käytettäessä telineen seisontavakavuus ei vaarannu.

Nousutienä on käytettävä ensisijassa portaita. Tikkaita saa käyttää portaiden tai porrastikkaiden sijaan nousutienä, jos työtelineiden korkeus tai rakenne taikka olosuhteet ovat sellaiset, ettei portaiden tai porrastikkaiden käyttämistä voida kohtuudella edellyttää ja että on toteutettu erityiset toimenpiteet nousutien käytön turvallisuuden varmistamiseksi. Portaissa on oltava suojakaiteet molemmilla avoimilla vapailla sivuilla koko pituudeltaan.

Nousuteiden kiinnityksen on oltava sellainen, että nousutiet eivät pääse käytön aikana tahattomasti irtoamaan tai siirtymään pois paikaltaan.

14 §
Siirreltävää telinettä koskevat lisävaatimukset

Siirreltävää telinettä saa käyttää vain painumattomalla alustalla, ja sen pyörien on oltava käytön aikana lukittuina.

Siirreltävän telineen pyörien on oltava kiinnitettyinä telineeseen siten, etteivät ne irtoa.

Siirreltävän telineen seisontavakavuuden on oltava riittävä. Sen korkeus, mitattuna työtason yläpinnasta, saa kuitenkin olla enintään kolme kertaa telineen pienin tukileveys.

Alle 2,0 metriä korkean siirreltävän telineen seisontavakavuuden on täytettävä soveltuvin osin tämän päätöksen liitteessä 1 esitetyt vähimmäisvaatimukset.

Jos siirreltävän elementtitelineen tukileveyttä lisätään tukijaloin, on noudatettava käyttöohjetta. Jos paikalla rakennettavan, siirreltävän telineen tukileveyttä lisätään tukijaloin, on noudatettava rakennesuunnitelmaa. Tukijalat on kiinnitettävä siten, että ne eivät kierry tai siirry haitallisesti paikaltaan työtelineen kuormituksen vaikutuksesta.

Siirreltävää telinettä ei saa siirtää siten, että työntekijä on työtasolla. Työtasolta on siirron ajaksi poistettava sellaiset materiaalit, jotka voivat pudota tai aiheuttaa muuta vaaraa.

15 §
Työpukkia koskevat lisävaatimukset

Yli 0,5 metriä korkeat työpukit on varustettava kiinteillä vaakatasossa olevilla askelmilla, joiden syvyys on vähintään 50 millimetriä ja leveys vähintään 0,3 metriä. Askelmaväli saa olla enintään 0,3 metriä.

Työpukin korkeus saa olla enintään 2,0 metriä. Alle 1,0 metriä korkeiden työpukkien työtason leveyden on oltava vähintään 0,3 metriä ja, jos korkeus on yli 1,0 metrin ja alle 2,0 metriä, työtason leveyden on oltava vähintään 0,4 metriä.

Työpukin säädeltävien jalkojen ja muiden rakenneosien lukitus ei saa aueta eikä löystyä käytön aikana.

Työpukki on asetettava niin tasaiselle ja kestävälle alustalle, että se ei pääse käytön aikana kaatumaan tai siirtymään paikaltaan ja että sen työtaso on riittävän vaakasuorassa.

Työpukin seisontavakavuuden on täytettävä tämän päätöksen liitteessä 1 esitetyt vaatimukset.

16 §
Pukkitelinettä koskevat lisävaatimukset

Pukkiteline on asetettava niin tasaiselle ja kestävälle alustalle, että se ei pääse käytön aikana kaatumaan tai siirtymään paikaltaan ja että sen työtaso on riittävän vaakasuorassa. Maan varaan perustettaessa on estettävä telinepukin jalkojen epätasainen painuminen käyttämällä jalkojen alla kuormia jakavia rakenteita.

Pukkitelinettä ei saa koota asettamalla pukkeja päällekkäin. Pukkitelineessä on oltava 13 §:n mukainen nousutie.

17 §
Uloketelinettä koskevat lisävaatimukset

Paikalla rakennettavasta uloketelineestä on aina oltava rakennesuunnitelma. Elementtiuloketeline on asennettava käyttöohjeen mukaisesti ja, jos käyttöohje ei sisällä työtelineen lujuuden, jäykkyyden ja kantokyvyn varmistamiseksi riittäviä tietoja, näiltä osin on laadittava rakennesuunnitelma.

Uloketelineen kantavana rakenteena toimivilla ulokepalkeilla ja konsoleilla sekä niiden kiinnitys- ja tuentarakenteella on oltava riittävä kantokyky, lujuus ja jäykkyys. Ulokepalkit ja konsolit on tuettava ja ankkuroitava rakenteeseen niin, että ne eivät pääse irtoamaan.

18 §
Tikkaat

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita saadaan käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin ja kertaluontoisiin töihin.

A-tikkaita saa käyttää työtelineiden sijaan työalustana vain, kun työtelineitä ei voida kohtuudella edellyttää työn lyhytkestoisuudesta tai muusta vastaavasta seikasta johtuen. A-tikkaita saa käyttää vain tavallisen huonekorkeuden tiloissa, painumattomalla ja tasaisella alustalla.

Tikkaiden on oltava mitoitukseltaan, lujuudeltaan, jäykkyydeltään, seisontavakavuudeltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään rakennustyömaan työtehtäviin ja käyttöolosuhteisiin soveltuvia. Tällöin standardien SFS-EN 131-1 ja SFS-EN 131-2 mukaiset tikkaat tai niitä vastaavat katsotaan asiamukaisiksi.

Tikkaita käytettäessä:

-tikkaat on asetettava tukevalle alustalle siten, että ne eivät kaadu;

-tikkaat on asetettava oikeaan nojakulmaan tikkaiden liukumisen estämiseksi sekä tarvittaessa on käytettävä liukuesteitä ja tikkaiden yläpäässä kaatumisen estäviä laitteita;

-yhdistelmätikkaissa askelmien, rajoittajan ja nivelen ja lukitushakojen lujuuden ja jäykkyyden on oltava riittävät; yhdistelmä- ja jatkotikkaissa limittäisjatkoksen on oltava riittävän pitkä;

-tikkaat on tarvittaessa erotettava ympäristöstään esimerkiksi lippusiimalla tai muulla kulkuesteellä.

19 §
Työtelineen merkinnät

Työtelineen suurin sallittu kuorma on ilmoitettava näkyvästi ja ymmärrettävästi kuormakilvellä tai telinekortilla.

Telinekorttiin tai työtelineeseen on merkittävä päivä, jolloin työteline on viimeksi tarkastettu.

Keskeneräisen tai muutoin käyttöön soveltumattoman työtelineen käyttö on estettävä sitä koskevalla merkinnällä tai muulla tavalla.

3 luku

Putoamisen estävät suojarakenteet

20 §
Suojakaiteen käyttö

Sellaisten työtasojen, työskentelytasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voidaan pudota 3,0 metriä korkeammalta, sekä muissa tapauksissa, joissa aiheutuu erityistä tapaturman tai hukkumisen vaaraa, on oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet.

Työtelineiden ja siirrettävien muottien työtasot on varustettava suojakaiteilla, jos työtasoilta voidaan pudota 2,0 metriä korkeammalta. Portaat, porrastasot ja kulkusillat on vapailta sivuiltaan varustettava koko pituudeltaan suojakaiteilla. Portaat, joissa ei tarvita suojakaidetta, on tarvittaessa varustettava erillisellä käsijohteella. Suojakaidetta on käytettävä myös seinän puolella, jos työtason ja seinän välinen rako on leveämpi kuin 0,25 metriä.

Jos työtason tai työskentelytason reunalta voi pudota esineitä tai rakennustarvikkeita työn vaikutuspiirissä olevien ihmisten päälle, esineiden putoaminen on estettävä riittävän korkealla suojakaiteella ja jalkalistalla tai muilla suojarakenteilla, kuten tarkoituksenmukaisilla levyillä ja verkoilla.

21 §
Suojakaide

Suojakaiteen suojauskorkeuden on oltava vähintään 1,0 metriä. Johteet on sijoitettava siten, ettei minkään johteen alapuolella oleva pystysuora vapaa tila ole 0,5 metriä suurempi. Elementtitelineen suojakaiteen korkeus on harmonisointidokumentin HD 1000 mukaisesti oltava vähintään 1000 mm +50 mm sekä johteiden välinen vapaa tila enintään 470 mm. Kaltevien kattojen ja vastaavien paikkojen reunoilla suojakaiteen suojauskorkeutta on lisättävä tarvittavassa määrin. Suojakaiteen on oltava pituussuunnassa riittävän yhtenäinen, ja sen pään ja seinän tai muun vastaavan rakenteen välinen rako saa olla enintään 0,25 metriä.

Suojakaiteen käsijohteen, kaidepylvään ja niitä vastaavien rakenteiden on ilman pysyviä muodonmuutoksia kestettävä putoamista estävissä suunnissa epäedullisimmin sijoitettu 1,0 kN:n suuruinen pistekuorma. Välijohteen, jalkalistan tai ne korvaavan rakenteen on kestettävä epäedullisimmin sijoitettu 0,5 kN:n suuruinen pistekuorma. Pistekuorman aiheuttama taipuma tai siirtymä suojakaiteessa tai sen rakenneosassa saa olla enintään 100 millimetriä. Elementtitelineen suojakaidetta koskevat vaatimukset on harmonisointidokumentissa HD 1000.

Suojakaiteessa on käytettävä käsi- ja välijohdetta sekä tarvittaessa jalkalistaa. Jalkalistaa on aina käytettävä kulku- ja nousuteiden yläpuolella olevissa suojakaiteissa. Työtelineiden kaiteissa on oltava jalkalista.

22 §
Suojakannet

Kaikki rakennustyömaalla olevat kuilut ja muut aukot, joihin ihmisiä tai tavaroita saattaa pudota, on suojattava jalkalistallisilla kaiteilla tai suljettava kansilla. Aukkojen tilapäiset suojarakenteet on pidettävä paikoillaan, kunnes aukot peitetään pysyvillä rakenteilla tai vaara muutoin on poistunut.

Suojakannen on oltava lujuudeltaan riittävä. Suojakansi on kiinnitettävä siten, ettei se vahingossa siirry paikaltaan. Suojakannet on merkittävä selvästi havaittavalla ja pysyvällä, muista rakennusmateriaaleista erottuvalla tavalla, jotta kansia ei erehdyksessä poisteta. Erityisesti talviolosuhteissa on varmistauduttava suojakannen merkintöjen havaittavuudesta.

Suojakansissa ei saa käyttää liukastumisvaaraa aiheuttavia pintamateriaaleja.

23 §
Suojaverkot

Riittävän pätevän henkilön on suunniteltava suojaverkon tukirakenteet, asentaminen ja käyttö. Suojaverkon käyttö on järjestettävä standardin SFS 4338 mukaisesti käyttöä koskevilta osiltaan tai sitä turvallisuustasoltaan vastaavasti. Suunnittelussa on selvitettävä erityisesti verkon käyttöedellytykset, verkon asentaminen, verkon kiinnitys, tukirakenteiden soveltuvuus ja kestävyys sekä verkon kunnon valvonta.

Suojaverkko on asennettava ja poistettava turvallisesti.

Suojaverkko on asennettava, jos mahdollista, välittömästi työskentelytason alapuolelle tai sen viereen ulottumaan riittävän laajalle suojausalueelle. Työskentelytason ja suojaverkon välissä ei saa olla rakenteita, niiden osia tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa putoavaa ihmistä.

Suojaverkko on sijoitettava siten, että verkkoon pudonnut ihminen ei verkon jouston vaikutuksesta joudu vaaraan.

24 §
Suojakatokset

Jos työskentelypaikoille ja kulkuteille voi pudota rakennustarvikkeita tai -jätteitä, suojaksi on tarvittaessa järjestettävä tarkoituksenmukainen suojakatos.

Suojakatoksen on oltava lujuudeltaan riittävä. Suojakatoksen mitoituksessa on otettava huomioon putoavien esineiden paino sekä putoamiskorkeus.

Kulkuaukon yläreunan tasalle tehtävän suojakatoksen ulottuman rakenteesta ulospäin on oltava vähintään 1,5 metriä, jos esineitä voi pudota alle 10 metrin korkeudelta, sekä vähintään 2,5 metriä, jos esineitä voi pudota 10 metrin korkeudelta tai sitä korkeammalta. Suojakatoksen ulottuman leveyssuunnassa on oltava vähintään 0,5 metriä kulkuaukon molemmille puolille. Suojakatoksen ulkoreunassa on oltava suojalevy, jonka korkeuden sisäreunaan nähden on oltava vähintään 0,5 metriä. Suojakatoksen ulottuman on oltava tässä momentissa tarkoitettua suurempi, jos putoavien esineiden ominaisuudet ja niiden putoamismatka sitä edellyttävät.

4 luku

Työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden työmaatarkastukset

25 §
Turvallisuus

Rakennustyössä käytettävien työtelineiden sekä esivalmisteisten suojarakenteiden rakenne ja kunto on rakennustyömaalla todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi.

26 §
Käyttöönottotarkastus

Rakennustyömaalla työtelineiden ja niille johtavien kulkusiltojen sekä suojarakenteiden rakenne on ennen niiden käyttöönottoa tarkastettava. Tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tuki- ja suojarakenteisiin. Työtelineen käyttöönottotarkastuksessa huomioon otettavista seikoista on luettelo tämän päätöksen liitteessä 2.

Käyttöönottotarkastus on uusittava, jos työteline tai suojarakenne on ollut kovassa tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessä rasituksessa taikka käyttämättömänä olosuhteisiin nähden pitkähkön aikaa.

Työtelineet ja suojarakenteet saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun ne ovat käyttöön otettavilta osiltaan valmiit ja niille on tehty käyttöönottotarkastus.

27 §
Turvallisuusseuranta

Rakennustyömaalla on työn aikana ajoittain, mikäli mahdollista ainakin kerran viikossa, suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työtelineet ja suojarakenteet. Työtelineen kunnossapitotarkastuksessa huomioon otettavista seikoista on luettelo tämän päätöksen liitteessä 2. Tarkastuksissa on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 10 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet hoidetaan oikea-aikaisesti ja yhteensovitettuina.

28 §
Työmaatarkastuksiin osallistujat, pöytäkirjat ja yhteistyö

Edellä 25―27 §:ssä tarkoitetut työtelineen ja suojarakenteen tarkastukset on tehtävä työmaan vastuuhenkilön tai tämän tehtävään määräämän henkilön toimesta ja työmaan työntekijöiden keskuudestaan valitsemalle edustajalle on varattava tilaisuus olla siinä mukana.

Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa tai muuta tallennetta, johon on merkittävä toimintaan osallistuneet, tarkastuskohteet, mahdolliset huomautukset, ja milloin esitetyt korjaukset on tehty.

Jokaisen työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on varmistettava, että hänen työmaalle toimittamansa työteline tai suojarakenne on määräysten mukainen sekä että sille tehdään työmaatarkastukset.

29 §
Vikojen korjaaminen

Edellä 25―27 §:ssä tarkoitetuissa tarkastuksissa todetut, työturvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja aina ennen työtelineen tai suojarakenteen käyttöä.

5 luku

Erinäiset säännökset

30 §
Rakennushankkeen osapuolten velvollisuudet

Rakennushankkeessa on eri osapuolten, rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan, itsenäisen työnsuorittajan ja työntekijöiden yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, että työtelineet sekä suojarakenteet ovat käyttötarkoitukseen sopivia ja turvallisia. Työtelineisiin liittyvän tehtäväjaon mukaisesti rakennushankkeen osapuolille kohdistuvista velvoitteista on luettelo tämän päätöksen liitteessä 3.

31 §
Rakennuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen

1) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa sekä töiden ja työvaiheiden ajoituksessa huolehdittava työtelineiden ja suojarakenteiden käytön yleisistä edellytyksistä;

2) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiakirjassa esitettävä putoamissuojauksen järjestämistä varten turvallisuustiedot vaaroista, jotka aiheutuvat rakennuskohteesta, rakennustyöstä, rakennushankkeelle ominaisista työolosuhteista ja työympäristöstä;

3) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännöissä määritettävä työtelineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelyt, yhteistyön toteuttaminen ja kunkin osapuolen tehtävät työtelineiden ja suojarakenteiden turvallisuuden varmistamisessa.

32 §
Päätoteuttaja

Päätoteuttajan on huolehdittava rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:ssä tarkoitetussa rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa ja 8 §:ssä tarkoitetussa rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa

1) edellä 3 §:ssä tarkoitettujen käyttöohjeiden käytettävissä olemisesta sekä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien laatimisesta;

2) putoamissuojauksen järjestämisestä;

3)vaaratekijöitä ja turvallisuusvaatimuksia koskevasta tiedottamisesta urakoitsijoille;

4) työmaan yleisistä olosuhteista;

5) töiden ja työvaiheiden ajoituksesta ja yhteensovittamisesta siten, että työtelineet ja suojarakenteet ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia ja turvallisia.

33 §
Työnantaja ja itsenäinen työnsuorittaja

Jokaisen työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan on osaltaan huolehdittava, että hänen työmaalle toimittamansa työtelineet ovat työmaalla edellytettävien turvallisuusvaatimusten mukaisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia ja että työssä käytetään tarpeellisia suojarakenteita. Jokaisen työnantajan on huolehdittava, että tämän työntekijät eivät työskentele paikoissa, joissa työtelineet tai suojarakenteet puuttuvat tai ovat keskeneräiset.

34 §
Työntekijä

Työntekijän on saamansa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti käytettävä työtelineitä siten, että hän ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille työntekijöille. Lisäksi työntekijän on asennettava työn tekemisen ajaksi mahdollisesti poistamansa suojarakenne tai työtelineen osa paikalleen.

Työntekijän on havaittuaan työtelineissä tai suojarakenteissa taikka niihin liittyvissä työolosuhteissa työturvallisuutta vaarantavia vikoja tai puutteita viipymättä ilmoitettava niistä työnantajalle tai tämän edustajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, jos sellainen on.

35 §
Opetus ja ohjaus työtelineiden ja suojarakenteiden käyttöön

Työtelineiden ja suojarakenteiden käytöstä on annettava työntekijöille opetusta ja ohjausta. Opetusta ja ohjausta on annettava erityisesti turvallisista työmenetelmistä ja työtavoista sekä eri työvaiheiden vaaroista ja niiden ehkäisystä ja torjunnasta. Lisäksi on annettava opetusta ja ohjausta elementtitelineiden käyttöohjeista sekä työtelineen rakennesuunnitelmasta ja käyttösuunnitelmasta.

Työtelineitä pystyttävillä, niitä olennaisesti muuttavilla ja työtelineitä purkavilla työntekijöillä sekä työtä välittömästi valvovalla henkilöllä on oltava riittävä pätevyys ja kokemus työn eri vaiheiden tekemisestä.

36 §
Tarkemmat ohjeet

Tarkempia ohjeita tämä päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

37 §
Muiden teknisten ratkaisujen soveltuvuus

Tässä päätöksessä esivalmisteisten työtelineiden ja suojarakenteiden teknisistä ratkaisuista annetut määräykset eivät estä käyttämästä eurooppalaisten harmonisoitujen standardien mukaisia ratkaisuja tai muita, tämän päätöksen kannalta vähintään yhtä turvallisia teknisiä ratkaisuja, jotka on tehty muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa taikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa voimassa olevien säännösten tai määräysten mukaisesti.

38 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY; muutos 88/182/ETY; muutos 94/10/ETY mukaisesti.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Toivo Niskanen

Liite 1

Työpukin seisontavakavuus

1. Työpukin varmuuden kaatumista vastaan on oltava vähintään 1,5. Seisontavakavuuden on oltava riittävä sekä työpukin poikki- että pituussuunnassa. Työpukin on pysyttävä pystyssä mainitulla varmuudella, kun työpukin työtasoon vaikuttaa 0,3 kN vaakavoima sekä epäedullisimmin sijoitettu 1,5 kN suuruinen pystyvoima, jonka vaikutuspiste on 100 mm päässä työtason reunalta.

2. Työpukin seisontavakavuuden on oltava edellä mainittujen vaatimusten mukainen tarkasteltaessa työpukin nousutien askelmia työtasona.

Liite 2

Työtelineen tarkastus

Työtelineen käyttöönottotarkastuksessa ja kunnossapitotarkastuksessa on käytävä läpi ainakin seuraavaa:

A. Telineen yleistiedot: 1) telineen yksilöinti, 2) telineen sallittu kuorma.

B. Tarkastuskohde: Telineestä on tarkastettava seuraavat kohdat, merkittävä mahdolliset huomautukset, ja milloin esitetyt korjaukset on tehty:

1) telineen käyttötarkoitukseen sopivuus;

2) käyttöohjeen mukaisuus;

3) rakennesuunnitelman mukaisuus;

4) käyttösuunnitelman noudattaminen;

Erityisesti seuraavat yksityiskohdat:

5) perustukset;

6) pystytuet;

7) lujuuden, seisontavakavuuden ja jäykkyyden toteutus;

8) ankkurointi ja jäykistäminen;

9) rakenneosien liitokset;

10) nousutiet;

11) työtasot;

12) työtason kiinnitys telineen runkoon;

13) suojakaiteiden rakenne ja kunto;

14) jalkalista;

15) merkinnät ja kilvet;

16) alla olevan alueen tarvittava eristäminen;

17) muut kohdat, joista tarkastusluetteloa jatketaan tarvittaessa;

C. Tarkastukseen osallistujat: 1) työnantajan edustaja(t); 2) työntekijöiden edustaja(t); sekä mahdollisesti muut kuten 3) telinetyön työnjohtaja(t); ja 4) muut osallistujat.

Liite 3

Tämän päätöksen 30 §:ssä tarkoitetuille osapuolille työtelineisiin liittyvän tehtäväjaon mukaisesti kohdistuvat velvoitteet

1. Työtelineen teettäminen ja vastaanottaminen

Työnantajan, itsenäisen työnsuorittajan tai muun, joka teettää ja vastaanottaa työtelineen sen käyttöä varten, on huolehdittava muun muassa, että

-elementtitelineestä on riittävät tiedot sisältävä käyttöohje tai työtelineestä tehdään rakennesuunnitelma ja tarvittaessa käyttösuunnitelma;

-työtelineen rakennesuunnitelman laatijalla on riittävä pätevyys;

-työtelineen rakennesuunnitelman laatijalla on käytettävissään riittävät lähtötiedot työmaan työoloista ja työtelineellä tehtävästä työstä;

-työteline on käyttötarkoitukseen sopiva;

-työtelineelle tehdään vaadittavat työmaatarkastukset

-työtelineen käyttäjille on järjestetty opetuksen ja ohjeiden antaminen.

2. Työtelineen pystytys

Työnantajan, itsenäisen työnsuorittajan tai muun, joka pystyttää työtelineen, on huolehdittava muun muassa, että

-pystytys tehdään elementtitelineen käyttöohjeen tai työtelineen rakennesuunnitelman mukaan;

-työtelineeseen ei tehdä elementtitelineen käyttöohjeesta tai työtelineen rakennesuunnitelmasta poikkeavia muutoksia ilman pätevän rakennesuunnitelman laatijan hyväksymistä;

-telinettä koskevan suunnitelman laatijalle tai teettäjälle ilmoitetaan, jos telinettä tai sen osaa ei ole mahdollista pystyttää suunnitelman mukaisesti taikka työteline ei ole käyttötarkoitukseen sopiva;

-työtelineen pystyttämisessä noudatetaan turvallisia työtapoja;

-työtelineeseen asennetaan tarvittavat suojarakenteet sekä suurinta sallittua kuormaa osoittavat merkinnät;

-työtelineelle tehdään vaadittavat työmaatarkastukset.

3. Työtelineen käyttö

Työnantajan, itsenäisen työnsuorittajan tai muun, joka käyttää työtelinettä, on huolehdittava muun muassa, että

-työteline on käyttötarkoitukseen sopiva;

-työteline on tarkastettu ja siinä on asianmukaiset tarkastusmerkinnät;

-havaitut puutteet ilmoitetaan määräysten mukaisesti;

-työtasot ovat siistit ja niillä on hyvä järjestys;

-työtelineitä käytetään opastuksen ja ohjeiden mukaan;

-työtelineitä ei ylikuormiteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.