145/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Ampuma-aseasetus

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) nojalla:

1 §
Ampuma-aseen pituuden mittaaminen

Ampuma-aseen kokonaispituudella tarkoitetaan sen suurinta pituutta piipun tai putken suunnassa mitattuna. Jos ampuma-aseessa on taitettava, kokoontyönnettävä tai muuten helposti irrotettava lisäperä tai muu laite, kokonaispituus mitataan perä taitettuna, kokoontyönnettynä tai irrotettuna.

Piipun tai putken pituudella tarkoitetaan sen suurinta pituutta mitattuna iskupohjasta piipun suuhun. Jos ampuma-aseen piippuun on kiinnitetty osa tai laite, joka on työkalulla tai muuten helposti irrotettavissa, aseen kokonaispituus sekä piipun tai putken pituus mitataan ilman tällaista osaa tai laitetta.

2 §
Pysyvästi ampumakelvoton ampuma-ase

Ampuma-asetta pidetään pysyvästi ampumakelvottomana, kun se on romutettu tai deaktivoitu.

Romutettuna pidetään ampuma-asetta, jota ei enää voida muuttaa ampumakelpoiseksi.

Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jonka iskupohjan sisältävä sulkulaitteen osa, patruunapesä tai sitä vastaava osa sekä piippu tai putki on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampuma-asetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi.

3 §
Pysyvästi toimintakelvoton aseen osa

Aseen osaa pidetään pysyvästi toimintakelvottomana, kun se ei siihen tehtyjen muutosten seurauksena enää sovellu käytettäväksi siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu ja valmistettu.

4 §
Panssarin lävistämiseen suunniteltu ja valmistettu patruuna

Panssarin lävistämiseen suunnitellulla ja valmistetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammus on panssarilevyn lävistämiseksi varustettu vaipalla ja kovametallista tai vastaavasta materiaalista valmistetulla ytimellä.

5 §
Räjähtävällä ammuksella varustettu patruuna

Räjähtävällä ammuksella varustetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammuksen sisältämä aine räjähtää ammuksen osuessa kohteeseen.

6 §
Sytyttävällä ammuksella varustettu patruuna

Sytyttävällä ammuksella varustetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammuksen sisältämä aine syttyy tuleen sen joutuessa kosketuksiin ilman kanssa tai ammuksen osuessa kohteeseen.

7 §
Reikäpäinen ammus

Reikäpäisellä ammuksella tarkoitetaan ammusta, jonka kärjessä on vähintään 3 millimetrin syvyinen reikä ammuksen laajenemiseksi sen osuessa kohteeseen.

8 §
Laajeneva ammus

Kohteeseen osuessaan vaikutukseltaan laajenevuuteen perustuvalla ammuksella tarkoitetaan ammusta, jonka kärjessä oleva leikkaus, ontelo tai vastaava rakenne aikaansaa ammuksen laajenemisen sen osuessa gelatiiniin tai vastaavaan pehmeään aineeseen siten, että ammus laajenee vähintään 30 prosenttia halkaisijaansa suuremmaksi.

9 §
Toisiaan vastaavat aseen osat

Aseen osaa pidetään ampuma-aselain (1/1998) 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vastaavana aseen osana, jollei aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muutu, kun aseen osa korvataan tällaisella aseen osalla. Aseen osaa ei kuitenkaan pidetä vastaavana aseen osana, jos muusta aseesta kuin taskuaseesta tulee osan vaihdon seurauksena taskuase.

10 §
Asealan elinkeinoluvan hakeminen

Asealan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

2) toiminta, jota halutaan harjoittaa;

3) liikkeen, tehtaan tai työpajan sijainti;

4) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen sijaintipaikka;

5) vastuuhenkilön nimi, osoite ja henkilötunnus;

6) kaupan pidettävien, valmistettavien, korjattavien tai muunnettavien ampuma-aseiden tyyppi ja toimintatapa sekä aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten ja kaasusumuttimien laji.

Hakemukseen on liitettävä poliisin laatima ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen tarkastusta koskeva pöytäkirja tai muu asiakirja, selvitys hakijan taloudellisesta tilasta sekä jäljennös vastuuhenkilön aseenkäsittelylupaa koskevasta todistuksesta. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hakemukseen on liitettävä jäljennös myös hänen aseenkäsittelylupaa koskevasta todistuksestaan.

Lupaviranomaisen on hankittava hakemuksesta sen kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä poliisilaitoksen lausunto, jonka alueella asealan elinkeinoa aiotaan harjoittaa. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

11 §
Asealan elinkeinolupaa koskeva todistus

Asealan elinkeinolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite;

2) luvan voimassaoloaika;

3) toiminta, jota lupa koskee;

4) 10 §:n 1 momentin 3―6 kohdassa tarkoitetut tiedot;

5) mahdolliset lupaehdot.

12 §
Kaupan harjoittamiseen oikeutetun ase- elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään:

1) hankittujen ja luovutettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

2) hankittujen ja luovutettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

3) hankittujen ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

4) hankittujen ja luovutettujen kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

5) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi;

6) hankkimis- ja luovutusaika;

7) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa ampuma-asetta, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

13 §
Valmistamiseen oikeutetun ase- elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään:

1) valmistettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

2) valmistettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä tiedossa oleva sarjanumero;

3) valmistettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

4) valmistettujen kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

5) luovutuksensaajan nimi;

6) luovutusaika;

7) luovutuksensaajan asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

14 §
Korjaamiseen tai muuntamisen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa

Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään:

1) korjattavien tai muunnettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

2) korjattavien tai muunnettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

3) korjattavien tai muunnettavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

4) toimeksiantajan nimi;

5) vastaanotto- ja luovutusaika;

6) toimeksiantajan ampuma-aseen tai aseen osan hallussapidon oikeutta tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

15 §
Ase-elinkeinonharjoittajan pitämän tiedoston muoto

Ase-elinkeinonharjoittaja voi pitää 12―14 §:ssä tarkoitettuja tiedostoja merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon. Jos tiedot on merkitty automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon, tiedosto on esitettävä poliisin vaatimuksesta paperitulosteena sekä luovutettava lupaviranomaiselle paperitulosteena, kun asealan elinkeinolupa raukeaa tai jos se peruutetaan.

16 §
Vastuuhenkilöä koskeva selvitys

Lupaviranomaisen on hankittava ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöksi ehdotetusta henkilöstä tämän kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin vastuuhenkilöksi hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

17 §
Aseenkäsittelyluvan hakeminen

Aseenkäsittelylupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus;

2) ase-elinkeinonharjoittaja, jonka palveluksessa hakija on.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

Hakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa hakijasta.

18 §
Aseenkäsittelylupaa koskeva todistus

Aseenkäsittelylupaa koskevassa todistuksessa on oltava valokuva luvanhaltijasta. Lupatodistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) mahdolliset lupaehdot.

19 §
Kaupallisen ennakkosuostumuksen hakeminen

Kaupallista ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;

3) siirrettävien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetussa neuvoston direktiivissä (91/477/ETY), jäljempänä asedirektiivi, tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) siirrettävien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) siirrettävien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

6) onko siirrettävät ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa (656/1982) säädetään;

7) osoite, johon esineet kuljetetaan.

Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi hankkia hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

20 §
Kaupallista ennakkosuostumusta koskeva todistus

Kaupallista ennakkosuostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) ennakkosuostumuksen haltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) ennakosuostumuksen voimassaoloaika;

3) 19 §:n 1 momentin 2―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset ennakkosuostumukselle asetetut ehdot.

21 §
Kaupallisen tuontiluvan hakeminen

Kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) lähtömaa;

3) tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) tuotavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

Lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

22 §
Kaupallista tuontilupaa koskeva todistus

Kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 21 §:n 1 momentin 2―5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

23 §
Kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan hakeminen

Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) lähtömaa;

3) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus.

Lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

24 §
Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa koskeva todistus

Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

25 §
Kaupallisen siirtoluvan hakeminen

Kaupallista siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;

4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä.

Lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

26 §
Kaupallista siirtolupaa koskeva todistus

Kaupallista siirtolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;

4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä;

5) mahdolliset lupaehdot.

27 §
Kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen

Kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) määrämaa sekä kauttakuljetuksen osalta myös lähtömaa;

3) vietävien tai kauttakuljetettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

4) vietävien tai kauttakuljetettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) vietävien tai kauttakuljetettavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta.

Lupaviranomainen voi hankkia kaupallista vientilupaa koskevasta hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

28 §
Kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus

Kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 27 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta;

4) mahdolliset lupaehdot.

29 §
Kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen kautta- kuljetusluvan hakeminen

Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaasusumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) määrämaa sekä kauttakuljetuksen osalta myös lähtömaa;

3) siirrettävien, vietävien tai kauttakuljetettavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta.

Lupaviranomainen voi hankkia kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa koskevasta hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

30 §
Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus

Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaasusumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 29 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta;

4) mahdolliset lupaehdot.

31 §
Maahanjääntitodistus

Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö antaa kaupallisen ennakkosuostumuksen, kaupallisen tuontiluvan tai kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan haltijalle todistuksen (maahanjääntitodistus), jossa edellä mainitun ennakkosuostumuksen tai luvan haltija vakuuttaa:

1) siirtävänsä tai tuovansa Suomeen maahanjääntitodistuksessa mainitut ampuma-aseet, deaktivoidut ampuma-aseet, aseen osat, ampuma-aseen varusteet, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset;

2) ettei Suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, ampuma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia kuljeteta muuhun valtioon ennen niiden saapumista Suomeen muuten kuin kauttakuljetuksen suorittamiseksi;

3) ettei Suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, ampuma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia siirretä tai viedä Suomesta edelleen muuhun valtioon ilman asianmukaista lupaa, jos siirron tai viennin edellytyksenä on viranomaisen antama lupa;

4) että maahanjääntitodistuksen haltija ilmoittaa maahanjääntitodistuksen antaneelle viranomaiselle maahanjääntitodistuksessa mainituissa tiedoissa tapahtuneista oleellisista muutoksista;

5) että maahanjääntitodistuksen haltija hankkii todistuksen ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-aseiden, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten siirrosta tai tuonnista Suomeen ja luovuttaa todistuksen esineiden toimittajalle, jos tämä tai tälle luvan antanut viranomainen sitä edellytää.

32 §
Maahanjääntitodistuksen hakeminen

Maahanjääntitodistusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-aseiden, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten toimittaja ja tämän asiamies;

3) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden tai deaktivoitujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi;

4) siirrettävien tai tuotavien aseen osien lukumäärä, laji ja piipun tai putken kaliiperi;

5) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseen varusteiden lukumäärä ja laji;

6) siirrettävien tai tuotavien patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi;

7) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus;

8) siirrettävien tai tuotavien esineiden arvo;

9) siirrettävien tai tuotavien esineiden käyttötarkoitus;

10) siirtoon tai tuontiin annettua lupaa koskevat tiedot.

Hakemukseen on liitettävä tilausvahvistus tai muu vastaava asiakirja.

33 §
Euroopan ampuma-asepassin hakeminen

Euroopan ampuma-asepassia haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäpaikka ja kansalaisuus;

2) ampuma-aseet ja aseen osat, jotka halutaan merkittäviksi ampuma-asepassiin;

3) ampuma-aseiden ja aseen osien hallussapitolupaa tai rinnakkaislupaa koskevat tiedot.

Hakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa hakijasta.

34 §
Euroopan ampuma-asepassin sisältö

Euroopan ampuma-asepassissa on oltava valokuva ampuma-asepassin haltijasta. Ampuma-asepassissa on mainittava:

1) ampuma-asepassin haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

2) ampuma-asepassin voimassaoloaika;

3) 33 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ilmoitusten mukaiset tiedot oikeudesta pitää hallussa ampuma-asetta ja aseen osaa EU:n jäsenvaltioissa Euroopan ampuma-asepassin nojalla.

35 §
Yksityisen ennakkosuostumuksen hakeminen

Yksityistä ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten tiedossa olevan lähettäjän sekä vastaanottajan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

3) 19 §:n 1 momentin 3―7 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

36 §
Yksityistä ennakkosuostumusta koskeva todistus

Yksityistä ennakkosuostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) ennakkosuostumuksen haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) ennakkosuostumuksen voimassaoloaika;

3) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) 19 §:n 1 momentin 3―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

5) mahdolliset ennakkosuostumukselle asetetut ehdot.

37 §
Yksityisen tuontiluvan hakeminen

Yksityistä tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) hakemuksen peruste;

3) lähtömaa;

4) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, asedirektiivissä tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) siirrettävien tai tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

6) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

7) ampuma-aseiden ja aseen osien erityistuntomerkit;

8) paikka, jossa ampuma-aseita tai aseen osia on tarkoitus pitää hallussa.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

38 §
Yksityistä tuontilupaa koskeva todistus

Yksityistä tuontilupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 37 §:n 1 momentin 3―8 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

Yksityinen tuontilupa voidaan merkitä Euroopan ampuma-asepassiin.

39 §
Yksityistä tuontilupaa koskeva selvitys

Kun joku, jolla on kotikunta Suomessa, hakee yksityistä tuontilupaa muulta kuin kotikuntansa poliisilaitokselta, lupahakemusta käsittelevän poliisilaitoksen on selvitettävä hakijan kotikunnan poliisilaitokselta, ettei luvan antamiselle ole estettä.

40 §
Yksityisen siirtoluvan hakeminen

Yksityistä siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) 19 §:n 1 momentin 3―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;

5) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

41 §
Yksityistä siirtolupaa koskeva todistus

Yksityistä siirtolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 35 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) 19 §:n 1 momentin 3―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti;

5) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä;

6) mahdolliset lupaehdot.

42 §
Tullilaitoksen kaupallista tuontia koskeva ilmoittamisvelvollisuus

Tullilaitoksen on mainittava ampuma-aselain 40 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhaltijan nimi ja osoite sekä tämän asetuksen 21 §:n 1 momentin 2―5 kohdassa ja 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi tullilaitoksen on ilmoitettava, onko kaupallisen tuontiluvan nojalla tuotavat ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa säädetään.

43 §
Hankkimisluvan hakeminen

Hankkimislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) hankittavan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

4) hankittavan aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

5) hankittavan kaasusumuttimen laji ja enimmäispitoisuus.

Jos lupaviranomainen on lääninhallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

44 §
Hankkimislupaa koskeva todistus

Hankkimislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

45 §
Ulkomailla asuvalle annettavan hankkimisluvan hakeminen

Hankkimislupaa ulkomailla asuvalle haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai syntymäaika;

2) 43 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) hankittavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

46 §
Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa koskeva todistus

Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) 45 §:n 3 kohdassa tarkoitetut tiedot;

5) osoite, jonne esineet toimitetaan;

6) mahdolliset lupaehdot.

47 §
Yksityisen valmistamisluvan hakeminen

Yksityistä valmistamislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) muunnettavan ampuma-aseen tyyppi ja tiedossa oleva sarjanumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja;

4) muunnettavan aseen osan laji ja tiedossa oleva sarjanumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja;

5) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi;

6) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan aseen osan laji ja piipun tai putken kaliiperi sekä maininta siitä, onko aseen osa tarkoitus liittää pysyvästi aseeseen;

7) valmistettavan kaasusumuttimen laji ja pitoisuus.

Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kyvystä valmistaa tai muuntaa hakemuksen kohteena oleva esine.

Jos lupaviranomainen on lääninhallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

48 §
Yksityistä valmistamislupaa koskeva todistus

Yksityistä valmistamislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite ja henkilötunnus;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 47 §:n 1 momentin 3―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

49 §
Hallussapitolupaa koskeva todistus

Hallussapitolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 43 § 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) ampuma-aseen tai aseen osan tiedossa oleva sarjanumero;

5) ampuma-aseen tai aseen osan erityistuntomerkit;

6) mahdolliset lupaehdot.

Hallussapitolupaa koskevat tiedot voidaan väliaikaisesti merkitä hankkimislupaa tai yksityistä valmistamislupaa koskevaan lupatodistukseen.

50 §
Rinnakkaisluvan hakeminen

Rinnakkaislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) hallussapitolupaa tai valtion antamaa suostumusta koskevat tiedot;

4) ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

5) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

6) kaasusumuttimen laji ja enimmäispitoisuus;

7) ampuma-aseen ja aseen osan erityistuntomerkit.

Jos lupaviranomainen on lääninhallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

51 §
Rinnakkaislupaa koskeva todistus

Rinnakkaislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 50 §:n 1 momentin 3―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

52 §
Asekeräilijälle annettavan hyväksynnän hakeminen

Asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) keräilysuunnitelma, jossa hakija määrittelee keräilyalan ja sen piiriin kuuluvat ampuma-aseet tai aseen osat sekä jossa hän perustelee kiinnostuksensa juuri keräilyalan piiriin kuuluviin ampuma-aseisiin tai aseen osiin;

3) arvio keräilysuunnitelman mukaisen kokoelman hankkimisen aikataulusta.

Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan asehistoriallisesta ja aseteknisestä asiantuntemuksesta.

Hyväksynnän antavan viranomaisen on hankittava hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Hyväksynnän antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

53 §
Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskeva todistus

Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) hyväksynnän saajan nimi ja syntymäaika;

2) hyväksynnän voimassaoloaika;

3) lääninhallituksen vahvistama keräilysuunnitelma;

4) mahdolliset hyväksynnälle asetetut ehdot.

54 §
Asekeräilijän pitämän tiedoston sisältö ja muoto

Asekeräilijän on merkittävä ampuma-aselain 60 §:n nojalla pitämäänsä aseen osia koskevaan tiedostoon:

1) hallussa pidettyjen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit;

2) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi;

3) hankkimis- ja luovutusaika;

4) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa aseen osia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.

Asekeräilijä voi pitää 1 momentissa tarkoitettua tiedostoa merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon. Jos tiedot on merkitty automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon, tiedosto on esitettävä poliisin vaatimuksesta paperitulosteena sekä luovutettava hyväksynnän antaneelle viranomaiselle paperitulosteena, kun hyväksyntä raukeaa tai jos se peruutetaan.

55 §
Ampumatarvikeluvan hakeminen

Ampumatarvikelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

56 §
Ampumatarvikelupaa koskeva todistus

Ampumatarvikelupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 55 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

57 §
Suostumuksen hakeminen

Suostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 43 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi.

58 §
Suostumusta koskeva todistus

Suostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) suostumuksen haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) suostumuksen voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi;

5) mahdolliset suostumukselle asetetut ehdot.

59 §
Aseen osasta tehtävän ilmoituksen sisältö ja muoto

Ampuma-aselain 70 §:ssä tarkoitettu ilmoitus aseen osan hankkimisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava:

1) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero;

2) korvataanko hankitulla aseen osalla ampuma-aseeseen pysyvästi kuuluva aseen osa vai ei;

3) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

4) luovutusaika.

60 §
Luvan ja asekeräilijälle annetun hyväksynnän peruuttamisen edellytyksiin liittyvä ilmoittamisvelvollisuus

Poliisin on viipymättä ilmoitettava ase-alan elinkeinoluvan antaneelle viranomaiselle seikoista, jotka voivat johtaa luvan peruuttamiseen ampuma-aselain 23 §:n nojalla.

Poliisin on viipymättä ilmoitettava hankkimisluvan, yksityisen valmistamisluvan ja rinnakkaisluvan antaneelle viranomaiselle seikoista, jotka voivat johtaa luvan peruuttamiseen ampuma-aselain 67 §:n nojalla.

Poliisin on viipymättä ilmoitettava asekeräilijälle hyväksynnän antaneelle viranomaiselle seikoista, jotka voivat johtaa hyväksynnän peruuttamiseen ampuma-aselain 68 §:n 3 momentin nojalla.

61 §
Luovutusilmoituksen sisältö

Luovutusilmoituksessa on mainittava:

1) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

2) luovutetun ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit;

3) luovutetun aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit;

4) luovutuksensaajan nimi ja osoite sekä syntymäaika tai liike- ja yhteisötunnus;

5) ulkomailla asuvan luovutuksensaajan syntymäpaikka sekä passin tai henkilöllisyystodistuksen numero ja antaja;

6) luovutusaika;

7) luovutuksensaajan ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen oikeuttavaa lupaa koskevat tiedot.

62 §
Poliisin haltuun väliaikaisesti otetut ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Jos muu kuin luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitos on tehnyt päätöksen ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitokselle.

63 §
Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen ampuma-aselain nojalla tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on toimitettava poliisin tekniikkakeskukselle. Arvoltaan vähäinen aseen osa sekä vähäinen määrä patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia saadaan kuitenkin päällystöön kuuluvan po-liisimiehen määräyksellä hävittää turvallisella tavalla.

64 §
Lupatodistuksen kaksoiskappale

Jos ampuma-aselain nojalla annettua aseenkäsittely-, hallussapito-, rinnakkais- tai ampumatarvikelupaa koskeva lupatodistus on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka jos luvanhaltijan henkilötiedot ovat muuttuneet, luvanhaltijalle annetaan hänen pyynnöstään lupatodistuksen kaksoiskappale. Kaksoiskappaletta haetaan luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitokselta tai, jos luvanhaltijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, luvan antaneelta poliisilaitokselta.

65 §
Velvollisuus ilmoittaa luvanhaltijan kotipaikan vaihtumisesta

Tarpeellisten merkintöjen tekemiseksi ampuma-aselain 113 §:ssä tarkoitettuun tiedostoon poliisilaitoksen on ilmoitettava ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttavan luvanhaltijan aikaisemman kotikunnan poliisilaitokselle luvanhaltijan muuttamisesta ensin mainitun poliisilaitoksen alueelle.

66 §
Tarkemmat säännökset

Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä maahanjääntitodistuksen hakemisessa ja antamisessa käytettävistä lomakkeista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.