135/1998

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1998

Valtiovarainministeriön päätös kiinteistörahastolakia täydentävistä määräyksistä

Valtiovarainministeriö on päättänyt 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kiinteistörahastolain (1173/1997) 13 §:n 3 momentin, 17 §:n 2 momentin, 18 §:n 4 momentin ja 22 §:n nojalla:

1 §
Yleiset määräykset

Tämä päätös koskee kiinteistörahastolain 13 §:n 3 momentissa, 17 §:n 2 momentissa, 18 §:n 4 momentissa ja 22 §:ssä tarkoitettuja, mainittua lakia täydentäviä määräyksiä.

Tämän päätöksen 3 § täydentää arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 ja 3 luvun nojalla annettuja valtiovarainministeriön päätöksiä tarjousesitteestä (905/1994), arvopaperin ottamista pörssilistalle koskevista vaatimuksista (906/1994) sekä liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (879/1995) siltä osin kuin on kysymys kiinteistörahaston tiedonantovelvollisuudesta.

2 §
Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjä täydentävät vähimmäisvaatimukset

Kiinteistörahaston on kiinteistörahastolain 13 §:n 2 momentin mukaisesti kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä esitettävä ainakin:

1) tiedot sijoituspolitiikasta sekä tarkemmista perusteista, joiden mukaan kiinteistörahastotoimintaa harjoitetaan, kuten:

a) riskienhallinnan ja riskien hajauttamisen periaatteet;

b) mahdollinen erikoistuminen tietylle maantieteelliselle alueelle;

c) mahdollinen erikoistuminen kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan;

d) mahdollinen erikoistuminen muulla tavoin kuin edellä b- ja c-kohdassa mainitulla tavalla;

e) mahdolliset muut sijoitusrajoitukset; sekä

f) periaatteet, jotka koskevat kiinteistörahaston varojen hoitamisessa käytettäviä kiinteistörahastolain 15 §:n mukaisia sijoituskohteita ja -menetelmiä sekä varojen jakautumista tällaisiin sijoituskohteisiin.

2) tiedot vieraan pääoman määrästä ja sen käytön periaatteista;

3) tiedot luotonottovaltuutuksesta;

4) tiedot kiinteistörahaston harjoittaman, kiinteistörahastolain 8 §:ssä tarkoitetun kiinteistörahastotoimintaan olennaisesti liittyvän toiminnan laadusta ja laajuudesta;

5) kuvaus siitä, kuinka kiinteistöjen hallinnointi- ja ylläpitopalvelut on järjestetty;

6) kuvaus siitä, kuinka kiinteistörahaston muu omaisuudenhoitopalvelu on järjestetty;

7) kuvaus siitä, kuinka kiinteistörahaston kiinteistönarviointi on järjestetty; sekä

8) tiedot kiinteistörahastolain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetun kiinteistönjalostustoiminnan laadusta ja laajuudesta.

Ennen kuin osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, kiinteistörahaston on kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä kerrottava, missä, milloin ja miten kiinteistörahaston osakkeen arvo julkistetaan.

Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttamisesta päättää kiinteistörahaston yhtiökokous, joka voi antaa kiinteistörahaston hallitukselle valtuutuksen muuttaa kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjä valtuutuksen rajoissa.

3 §
Kiinteistörahastoa koskevan tiedonantovelvollisuuden vähimmäissisältö

Kiinteistörahaston on julkistettava tässä pykälässä tarkoitetut tiedot kiinteistörahastoesitteessä, osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä.

Kiinteistörahaston on kiinteistörahastolain 17 §:n 2 momentin ja 22 §:n mukaisesti annettava kiinteistöistä perustiedot kohdekohtaisesti, kuten:

a) katuosoite ja sijaintikunta;

b) rakennuksen valmistumisvuosi ja peruskorjausvuosi;

c) vuokrattava huoneistoala käyttötarkoituksittain; sekä

d) kiinteistörahaston omistusosuus kiinteistössä.

Kiinteistörahaston on omaisuuden arvostamiseksi annettava ainakin seuraavat tiedot kiinteistötyyppikohtaisesti ottaen huomioon, mitä kiinteistörahastolain 20 §:n 2 ja 3 momentissa on määrätty:

1) vuokratunnusluvut sekä vuokratunnuslukujen laskentamenetelmät viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, kuten:

a) käyttöaste;

b) toteutunut bruttotuotto;

c) vuokrasopimusten ja asiakkaiden kappalemäärät; sekä

d) voimassa olevien vuokrasopimusten erääntyminen (markkoina) vuosittain.

2) kiinteistöjen tuottojen tunnusluvut ja niiden laskentamenetelmät viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, kuten:

a) markkina-arvo ja sen muutos; sekä

b) toteutunut nettotuottoaste.

Kiinteistörahaston on omaisuuden arvostamiseksi annettava edellä 3 momentissa vaaditut tiedot myös paikkakuntakohtaisesti kuitenkin siten, ettei vuokrasopimusta koskevien tietojen luottamuksellisuus vaarannu.

Kiinteistörahaston on annettava edellä 2―4 momentissa vaaditut tiedot viimeksi päättyneeltä tilikaudelta siitä kiinteistövarallisuudesta, joka on ollut kiinteistörahaston omistuksessa koko tilikauden ajan, lukuunottamatta kiinteistörahastolain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitettua omaisuutta.

Kiinteistörahaston on annettava kuvaus kiinteistörahastolain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetusta kiinteistönjalostustoiminnasta kohdekohtaisesti sekä toimintaan sitoutuneesta omaisuudesta.

Kiinteistörahaston on annettava kiinteistöomaisuudestaan ainakin seuraavat tiedot, jotka on ilmoitettava rahastokohtaisesti viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:

1) katsaus olosuhteisiin kiinteistömarkkinoilla, joille kiinteistörahasto on tehnyt sijoituksia;

2) kiinteistövarallisuuden ostot ja myynnit (markkoina); sekä

3) kiinteistörahaston organisaation kuvaus.

4 §
Kiinteistönarviointimenetelmän ja -arviointilausunnon vähimmäisvaatimukset

Kiinteistönarviointilausuntoon on kiinteistörahastolain 18 §:n 4 momentin mukaisesti sisällyttävä tiedot ainakin:

1) kohteesta ja sen ympäristöstä;

2) kohteen arvoon vaikuttavista tekijöistä ja markkinatilanteesta;

3) lausunnon käyttötarkoituksesta;

4) lausunnon tilaajasta;

5) keskeisistä arvonmäärityksen perusteista;

6) käytetyistä tietolähteistä ja katselmuksesta; sekä

7) käytetyistä arviointimenetelmistä.

Kiinteistörahaston ei tarvitse hankkia kohteesta uutta kiinteistönarviointilausuntoa, mikäli arviointiajankohdasta on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta.

5 §
Kiinteistörahaston osakkeiden ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Sen estämättä, mitä arvopaperin ottamista pörssilistalle koskevista vaatimuksista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 4 §:n 1 momentissa on määrätty, kiinteistörahaston osake voidaan ottaa kiinteistörahastolain 11 §:n mukaisesti julkisen kaupankäynnin kohteeksi, kun kiinteistörahasto luovuttaa päätöksessä mainitut tiedot arvopaperipörssille viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1998

Ministeri
Jouko Skinnari

Ylitarkastaja
Satu Kurki-Hermunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.