133/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1998

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 6 §:n 8 kohta,

muutetaan 5 §:n 9 kohta, 6 §:n 4 ja 7 kohta, 9 §:n 8 kohta, 16 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 momentin 11 kohta ja 2 momentti sekä 20 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 2 momentti, 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti asetuksessa 1323/1996, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 1323/1996, uusi 8 a ja 13 a kohta sekä 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 4 a kohta, seuraavasti:

5 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat yleiset asiat:


8 a) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet;

9) läänien alueet, valtion piirihallinnon alueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa, samoin kuin kuntajaon muuttaminen siten, että kunta lakkautetaan tai perustetaan uusi kunta, sekä jos jonkin asianomaisen kunnan valtuusto sitä vastustaa, kuntajaon muuttaminen siten, että kunnan aluetta supistetaan tai laajennetaan;


13 a) suuronnettomuuden tutkintalautakunnan asettaminen ja tutkintaselostuksesta johtuvista toimenpiteistä päättäminen;


6 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat virkamiehiä koskevat asiat:


4) virkavapauden myöntäminen yli kahdeksi vuodeksi niille virkamiehille, jotka tasavallan presidentti nimittää, jollei kysymys ole virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä nimittäminen virkamieheksi yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti;

4 a) tasavallan presidentin nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen oikeuttaminen jatkamaan virassa eroamisiän jälkeen;


7) valtion virkaehtosopimuksen hyväksyminen, jos sopimus voimaan tullakseen lain mukaan edellyttää valtioneuvoston hyväksymistä, palvelussuhteen ehtojen määrääminen toisin kuin valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu sekä virkaehtosopimuksen rikkomisesta tuomittavien hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistaminen.

9 §

Sen lisäksi mitä 5―8 §:ssä säädetään, seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat ratkaistaan yleisistunnossa:


8) Suomen Pankkia, Postipankki Oy:tä, valtion vakuusrahastoa, vakuutusyhtiöitä ja kansaneläkelaitosta koskevat asiat;


16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) lainvalmistelu perustuslain ja muun valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, jollei toisin säädetä, sekä valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen samoin kuin muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;


Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

lääninoikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

vesiylioikeus

käräjäoikeudet

maaoikeudet

vesioikeudet

vankilaoikeus

markkinatuomioistuin

vakuutusoikeus

työtuomioistuin

valtakunnansyyttäjänvirasto

kihlakuntien syyttäjänvirastot ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjävirasto

kihlakuntien ulosottovirastot ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

vankeinhoitolaitoksen vankilat ja avolaitokset, nuorisovankilat, pakkolaitokset, kurssikeskukset, vankimielisairaala ja vankeinhoidon koulutuskeskus

Kriminaalihuoltoyhdistys

tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto

konkurssiasiamiehen toimisto

oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

oikeusrekisterikeskus

onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

saamelaiskäräjät.

18 §

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

puolustusneuvosto

pääesikunta ja puolustusvoimat

kutsuntalautakunnat

kutsunta-asiain keskuslautakunta

maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta

maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta

vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta

suomalaiset rauhanturvaamisorganisaatiot

puolustushallinnon rakennuslaitos

VPU Pukutehdas Oy.

19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


11) valtion lainanottoa ja velkaa koskeva yleinen ohjaus ja valvonta, arvopaperistamalla tapahtuva varainhankinta sekä valtion takaukset, takuut ja niihin verrattavat sitoumukset;


Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

valtion eläkelautakunta

virkamieslautakunta

valtion eläkerahasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

valtiokonttori

valtiontalouden tarkastusvirasto

verohallinto

tullilaitos

tilastokeskus

valtion kiinteistölaitos

Hallinnon kehittämiskeskus

Rahapaja Oy

Oy Edita Ab

Engel kiinteistöpalveluyhtymä Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy

PV Yhtymä OYJ

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy

Sponda Oy

Solidium Oy

Tietokarhu Oy.

20 §

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

yliopistot, teknilliset korkeakoulut, kauppakorkeakoulut ja taidekorkeakoulut

ammattikorkeakoulut

opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

kansainvälisen henkilövaihdon keskus

FTP International Oy

opintotuen muutoksenhakulautakunta

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

arkistolaitos

Varastokirjasto

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat

näkövammaisten kirjasto

museovirasto

valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Suomen elokuva-arkisto

valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta

ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus

Oy Veikkaus Ab

CSC-Tieteellinen laskenta Oy.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministerin sijainen Ministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.