125/1998

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1998

Opetusministeriön päätös Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat kodinhoitaja Hafid El Manjra ja 30 muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskonnonvapauslain (267/1922) 13 §:n mukaisesti perustaneensa Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Tampere. Ilmoitukseen on liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Uskon yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen Enkeliinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen päivään, Hänen profeettaansa Muhamediin, sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

1) Harrastaa ja opettaa Islamia ja Islamin periaatteita,

2) palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta Muhamedin oppien mukaan,

3) auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia antamalla heille vuosittain almuja (Zakat),

4) paastota kerran vuodessa kuukauden ajan, sekä

5) suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan kerran elämänsä aikana, jos siihen on varaa.

Yhdyskuntajärjestys
Nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdyskunnan nimi on Islamin Ystävällinen Yhdyskunta, kotipaikka Tampere.

Jäsenet
2 §

Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa asuva islamilainen hyvämaineinen henkilö, jos yhdyskunnan hallitus hänet muutoin hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnan jäsenyydestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle erosta. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka vahingoittaa yhdyskunnan mainetta.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
3 §

Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jäsentensä sekä heidän alaikäisten lastensa uskonnollisia asioita ja järjestää heidän julkinen uskonnonharjoituksensa sekä ylläpitää ja toteuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan vastaavaa toimintaa. Yhdyskunta voi järjestää kokouksia moskeijassa uskonnon julkista tai yksityistä harjoittamista varten.

Yhdyskunnan kieliä ovat suomi, englanti, somali ja arabia. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä he parhaiten osaavat.

Kokoukset
4 §

Yhdyskunnan kokous pidetään kerran kolmessa kuukaudessa. Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ilmoitus kokouksesta ja käsiteltävistä aiheista laitetaan moskeijan ilmoitustaululle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokous pidetään kerran kuukaudessa. Hallituksen kokouksesta ilmoite-taan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdyskunnan ja hallituksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli tässä yhdyskuntajärjestyksessä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä.

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa kuuluu yhdyskunnan kokoukselle.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa. Pöytäkirja on laadittava ja tarkastettava neljäntoista (14) päivän kuluessa kokouksesta.

Kokous valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi kokouksessa läsnäollutta henkilöä, jotka allekirjoituksellaan vahvistavat, että pöytäkirja on oikein laadittu ja vastaa kokouksen kulkua.

Vuosikokous
5 §

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vii meistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4) hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista,

5) käsitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle,

8) valitaan uusi hallitus,

9) valitaan kaksi tilintarkastajaa, sekä

10) käsitellään muut esityslistan asiat.

Hallitus
6 §

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi rahastonhoitajaa, kirjastonhoitaja ja moskeijan talonmies. Yhdyskunnan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

Hallitus voidaan erottaa yhdyskunnan kokouksen päätöksellä kesken toimikauden, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,

2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikokoukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,

3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta ja omaisuutta,

4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja toimihenkilöt,

5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja tilikertomus sekä tilinpäätös, sekä

6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.

Rahoitus
7 §

Yhdyskunnalla ei ole pakollista jäsenmaksua. Jäsenet voivat laittaa moskeijan tilille haluamansa summan kerran kuukaudessa.

Ominaisuuden hoito ja tarkastaminen
8 §

Yhdyskunnan omaisuutta hoitaa hallitus. Kiinteän omaisuuden luovutus ja kiinnittäminen on hallituksen hyväksyttävä.

Kirjastonhoitaja huolehtii kirjaston kirjoista ja kaseteista. Moskeijan talonmies huolehtii moskeijan irtaimistosta. Mainitut henkilöt ovat hallituksen kokouksessa, missä tämän omaisuuden hoito tarkastetaan.

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen ja yhdyskunnan purkautuminen
9 §

Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan kokouksen päätös.

Yhdyskunta voidaan purkaa yhdyskunnan kokouksen päätöksellä.

Omaisuuden hoito yhdyskunnan lakatessa
10 §

Yhdyskunnan lakatessa yhdyskunnan kokous päättää omaisuuden jakamisesta. Omaisuus voidaan lahjoittaa toiselle moskeijalle.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu uskonnonvapauslain mukaisesti, eivätkä sen uskontunnustus tai uskonnonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä tapoja.

Uskonnonvapauslain 15 §:n 2 momentin nojalla opetusministeriö on päättänyt, että yhdyskunnan hallituksen jäsenten enemmistö voi olla muita kuin Suomen kansalaisia, koska yhdyskunnan jäsenten enemmistö koostuu muista kuin Suomen kansalaisista.

Tämän perusteella opetusministeriö on hyväksynyt Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Ylitarkastaja
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.