124/1998

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998

Opetusministeriön päätös Suomen Anglikaaninen kirkko (The Anglican Church in Finland) -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä

Suomen Anglikaaninen kirkko (The Anglican Church in Finland) -niminen uskonnollinen yhdyskunta on uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittanut hyväksyneensä yhdyskunnalle uuden yhdyskuntajärjestyksen seuraavasti:

Yhdyskuntajärjestys
1 §

Yhdyskunnan nimi on Suomen Anglikaaninen kirkko ja sen kotipaikka Helsinki. Yhdyskunnalla, jäljempänä kirkko, on oikeus järjestää julkisia uskonnollisia tilaisuuksia. Kirkollisissa toimituksissa noudatetaan Englannin kirkon liturgista kaavaa.

2 §

Kirkkoherran nimittää Bishop of Gibraltar in Europe, jäljempänä piispa, kuultuaan kirkkoväärtejä, jotka ovat puolestaan kuulleet kirkkovaltuustoa. Hänen brittiläisen majesteettinsa suurlähettiläs voi halutessaan nimittää kirkkoherran Britannian suurlähetystön kunniakirkkoherraksi.

3 §

Kirkolla tulee olla jäsenluettelo. Kirkkovaltuusto nimittää jäsenluettelovirkailijan, joka valtuuston alaisena vastaa luettelon pidosta ja päivittämisestä.

Henkilöllä on oikeus tulla merkityksi jäsenluetteloon mikäli hän

a) on saanut kasteen,

b) kuuluu Englannin kirkkoon tai sen veljeskirkkoon tai on jonkin Pyhän Kolminaisuuden oppia tunnustavan kirkon ehtoollisella käyvä ja hyvämaineinen jäsen,

c) on vähintään kuusitoistavuotias,

d) osallistuu kirkon julkisiin jumalanpalveluksiin ja

e) osoittaa jäsenluettelovirkailijalle kirjallisen hakemuksen.

4 §

Kirkon omaisuutta, taloutta ja muita asioita hoitaa hallitus, nimeltään kirkkovaltuusto, jonka kunniapuheenjohtajana toimii omasta suostumuksestaan Hänen brittiläisen majesteettinsa suurlähettiläs. Valtuustossa on yksitoista jäsentä, mukaan lukien viran puolesta siihen kuuluvat ja kirkkoherra, joka voi toimia puheenjohtajana. Valtuustolla on oikeus kutsua korkeintaan kolme lisäjäsentä ja muutoin täyttää vapaita paikkoja. Valtuuston enemmistön tulee olla Anglikaanisen kirkon tai sen veljeskirkon ehtoollisella käyviä jäseniä. Päätösvaltaisuus edellyttää viiden jäsenen läsnäoloa. Valtuuston tulee aika ajoin antaa joillekuille jäsenistään oikeus allekirjoittaa asiakirjoja ja kuitata kirkon puolesta.

5 §

Varsinainen kirkonkokous eli vuotuinen kirkonkokous, on pidettävä mahdollisimman pian tilivuoden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31 päivänä toukokuuta. Kokouksen ajankohdasta päättää kirkkovaltuusto. Kokouksesta tulee ilmoittaa jäsenluetteloon kuuluville kirjallisesti kaksi viikkoa ennen kokousta, joko erillisenä tai kirkon uutislehtisessä julkaistulla ilmoituksella. Ilmoituksen on lisäksi oltava nähtävillä kirkon tiloissa kyseisenä ajanjaksona. Valmiit vaaliehdotukset tulee jättää viikko ennen kokousta.

Vuotuisessa kirkonkokouksessa

a) esitetään jäljennös jäsenluettelosta,

b) esitetään kirkkoherran toimintakertomus,

c) esitetään varainhoitajan toimintakertomus, ammattitaitoisen ja riippumattoman tilintarkastajan tarkastama valtuuston kuluneen vuoden tilinpäätös sekä seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio,

d) esitetään kirkkoväärtien toimintakertomus, mukaan lukien kirkon ja sen omistuksessa olevan asunnon (Church House/flat) kalustoluettelo,

e) valitaan kaksi kirkkoväärtiä, jotka virkansa puolesta ovat valtuuston jäseniä,

f) valitaan joka kolmas vuosi jäseniä arkkidiakonaatin kirkolliskokoukseen. Nämä jäsenet toimivat myös hiippakunnan valitsijamiehinä hiippakunnan (Diocese of Gibraltar in Europe) sääntöjen mukaan,

g) valitaan jäseniä valtuustoon pykälän neljä säännösten mukaisesti,

h) nimetään tilintarkastajat, sekä

i) keskustellaan muista kirkkoon liittyvistä asioista.

Kirkkoväärtien on oltava Anglikaanisen kirkon ehtoollisella käyviä jäseniä. Tästä säännöstä voidaan kuitenkin poiketa piispan myöntämällä luvalla.

Ylimääräinen kirkonkokous voidaan kutsua koolle edellyttäen, että siitä ilmoitetaan kuten vuotuisesta kirkonkokouksesta. Kaikilla jäsenluetteloon kuuluvilla on oikeus äänestää sekä vuotuisessa että ylimääräisessä kirkonkokouksessa. Kokouksessa tulee pitää pöytäkirjaa. Valtuuston tulee tarkastaa pöytäkirja, korjata sitä tarpeen mukaan ja hyväksyä se, jonka jälkeen valtuuston puheenjohtaja allekirjoittaa sen. Kokouksessa voidaan esittää ponsia ja ne voidaan hyväksyä äänestäneiden läsnäolijoiden yksinkertaisella enemmistöllä. Kokous on päätösvaltainen viidentoista jäsenen läsnäollessa.

Kaikki jäsenluetteloon merkityt henkilöt ovat vaalikelpoisia valtuustovaaleissa. Vaaleilla valitut jäsenet, valtuuston virkailijat ja kirkkoväärtit voivat toimia valtuustossa korkeintaan neljä vuotta yhtäjaksoisesti. Jos uudeksi jäseneksi sopivaa henkilöä ei kuitenkaan ole, voi vaaleilla valittu jäsen, valtuuston virkailija tai kirkkoväärti jatkaa kaksi yhtäjaksoista vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa myös piispan erikoisluvalla. Jos valtuuston virkailija tai kirkkoväärti eroaa virastaan, hän menettää tavallisesti vaalikelpoisuutensa kahdeksi vuodeksi eroamisesta lukien.

6 §

Kirkon rahastoon tehtyjen lahjoitusten tulee olla vapaaehtoisia.

7 §

Kirkon asiainhoidossa tulee noudattaa hiippakunnan peruskirjan määräyksiä yhdessä kirkon tiedotustoimiston (Church Information Office, Lontoo) julkaiseman kirkon edustussäännöstön (Church Representation Rules) kanssa.

Kirkon asiainhoidon tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä.

8 §

Tätä yhdyskuntajärjestystä voidaan muuttaa edellyttäen, että muutosehdotus hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä ylimääräisessä tai vuotuisessa kirkonkokouksessa. Ensimmäisen kokouksen jälkeen valtuuston puheenjohtajan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta piispalle, jonka hyväksyntä tai muu mielipide tulee esittää toiselle kokoukselle.

9 §

Jos kirkon toiminta lakkaa, on kirkkovaltuuston piispaa kuultuaan kutsuttava koolle kaksi kirkonkokousta määräämään kirkon varoista ja omaisuudesta. Toisen kokouksen tulee olla vähintään neljä viikkoa ensimmäisen jälkeen.

10 §

Tämän yhteiskuntajärjestyksen säännösten tulkintaa koskevat kysymykset tulee antaa piispan ratkaistavaksi.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Suomen Anglikaaninen kirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu uskonnonvapauslain (267/1922) säännöksiä noudattaen.

Tämän vuoksi opetusministeriö on hyväksynyt yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittäväksi.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Ylitarkastaja
Salla Rinne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.