123/1998

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1998

Valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun valtioneuvoston päätöksen (1412/1993) 1 §:n 2 momentin sekä 3, 4, 7, 8 ja 10 §:n sekä

lisännyt 1 §:ään uuden 4 momentin seuraavasti:

1 §

Tätä valtioneuvoston päätöstä sovelletaan vain 1 momentissa määriteltyihin ilmarenkailla varustettuihin traktoreihin, joissa on vähintään kaksi akselia ja joiden suurin suunnittelunopeus on 6―40 km/h.


Tyyppihyväksyntäviranomaisella tarkoitetaan tässä päätöksessä työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavaa ministeriötä tai sen määräämää viranomaista.

3 §

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on hyväksyttävä kaikki traktorityypit, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

1) tyyppi on tietolomakkeen yksityiskohtien mukainen; ja

2) tyyppi on läpäissyt 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen mallissa luetellut tarkastukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tarkastukset tehdään tähän tarkoitukseen pätevässä laitoksessa.

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen on antanut tyyppihyväksynnän, sen on toteutettava tarpeen mukaan ja tarvittaessa yhteistyössä muiden ETA-sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet sen tarkastamiseksi, että tuotantomallit ovat tyyppihyväksytyn tyypin mukaisia. Tällainen tarkastus suoritetaan pistokokeilla.

Kunkin hyväksymänsä tyypin osalta tyyppihyväksyntäviranomaisen tulee käydä läpi tyyppihyväksyntätodistuksen kaikki kohdat.

4 §

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on kuukauden kuluessa lähetettävä muiden sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tietolomakkeen ja hyväksyntätodistuksen jäljennös jokaisesta hyväksymästään tai hylkäämästään tyypistä. Valmistajan tai hänen edustajansa rekisteröintimaassa on täytettävä jokaisesta hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetusta traktorista määräystenmukaisuustodistus, jonka malli annetaan liitteessä III.

7 §

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen havaitsee, että useat traktorit, joiden mukana on tyyppihyväksyntäviranomaisen hyväksymää tyyppiä koskeva määräystenmukaisuustodistus, eivät ole sen hyväksymän tyypin mukaisia, tyyppihyväksyntäviranomaisen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava muiden sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 1 momentissa mainituista toimenpiteistä, jotka saattavat johtaa ETY-tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava kuukauden kuluessa muille sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ETY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta.

Jos jonkun muun sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tyyppihyväksyntäviranomaiselle, että tyyppihyväksyntäviranomaisen hyväksymät traktorit eivät ole ETY-tyyppihyväksynnän mukaisia, tyyppihyväksyntäviranomaisen on ryhdyttävä 1 momentin mukaisiin toimenpiteisiin.

8 §

Jos havaitaan, että tietyntyyppiset traktorit saattavat muodostaa turvallisuusriskin liikenteessä tai työssä, vaikka niille olisikin asianmukaisesti annettu määräystenmukaisuustodistus, voi asianomainen ministeriö kieltää näiden traktoreiden rekisteröinnin, myynnin, käyttöönoton ja käytön enintään kuudeksi kuukaudeksi Suomessa. Tällaisista päätöksistä on perusteluineen välittömästi ilmoitettava muille sopimusvaltioille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

10 §

Työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Eurooppaparlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, EYVL N:o L 277/10.10.1997, s. 24

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1998

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.