116/1998

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Ylioppilaskunta-asetus

Opetusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 40 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yliopistolain (645/1997) 1 §:ssä mainittujen yliopistojen ylioppilaskuntia sekä Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun osakuntia.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan, Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan kielinä ovat suomi ja ruotsi. Åbo Akademin ylioppilaskunnan ja Svenska handelshögskolanin ylioppilaskunnan kieli on ruotsi. Muiden ylioppilaskuntien kieli on suomi.

2 §
Hallinto

Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus siten kuin ylioppilaskunnan säännöissä tarkemmin määrätään. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus.

Ylioppilaskunnan taloutta koskevissa asioissa voidaan ylioppilaskunnan päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa säännöissä määrättävällä tavalla siirtää edustajiston asettamalle toimielimelle. Toimielimen jäsenistä enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolisista, talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Puheenjohtajan tulee kuitenkin olla ylioppilaskunnan jäsen.

Tarkempia määräyksiä ylioppilaskunnan hallinnosta annetaan ylioppilaskunnan säännöissä, jotka edustajisto hyväksyy ja yliopiston rehtori vahvistaa.

3 §
Hallintoelinten valinta

Ylioppilaskunnan jäsenet valitsevat edustajiston suhteellisilla vaaleilla. Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa hallituksen.

Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä.

Vaaleissa on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus.

Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, jollei ylioppilaskunnan säännöissä erityisestä syystä määrätä toisin.

4 §
Talous

Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi.

Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.

5 §
Osakunnat

Osakuntien tarkoituksena on tukea ja kehittää jäsentensä henkisiä harrastuksia sekä edistää heidän sosiaalisia olojaan.

Helsingin yliopistossa on osakuntia, jotka vastaavat määrättyjä maan alueita. Sama alue voi kuitenkin olla kahden tai useamman osakunnan yhteisenä osakunta-alueena. Opiskelija voi kuulua vain yhteen osakuntaan.

Teknillisessä korkeakoulussa on ruotsinkielinen osakunta.

Liittyminen osakuntaan on vapaaehtoista.

Osakunnan jäsenistä, hallinnosta ja muusta toiminnasta sekä jäsenten velvollisuudesta suorittaa maksuja osakunnalle määrätään osakunnan säännöissä.

6 §
Muutoksenhaku

Ylioppilaskunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään, ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset, niistä muut kuin 5, 17 ja 18 kohdassa mainitut niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 17 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (756/1972);

2) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnasta 17 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (758/1972);

3) Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta 27 päivänä syyskuuta 1979 annettu asetus (755/1979);

4) Joensuun yliopiston ylioppilaskunnasta 31 päivänä lokakuuta 1975 annettu asetus (832/1975);

5) Kuopion yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 25 päivänä huhtikuuta 1984 annettu asetus (334/1984);

6) Turun yliopiston ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (879/1974);

7) Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (878/1974);

8) Åbo Akademi-nimisen yliopiston ylioppilaskunnasta 20 päivänä marraskuuta 1981 annettu asetus (774/1981);

9) Vaasan korkeakoulun ylioppilaskunnasta 24 päivänä helmikuuta 1978 annettu asetus (168/1978);

10) Lapin korkeakoulun ylioppilaskunnasta 29 päivänä helmikuuta 1980 annettu asetus (164/1980);

11) teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta ja osakunnasta 31 päivänä toukokuuta 1972 annettu asetus (442/1972);

12) Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 3 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (729/1972);

13) Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 9 päivänä toukokuuta 1975 annettu asetus (338/1975);

14) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (880/1974);

15) Svenska handelshögskolan nimisen kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 23 päivänä kesäkuuta 1975 annettu asetus (512/1975);

16) Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 30 päivänä syyskuuta 1977 annettu asetus (707/1977);

17) Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnasta 13 päivänä helmikuuta 1981 annettu asetus (131/1981); ja

18) taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 28 päivänä maaliskuuta 1980 annettu asetus (311/1980).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

8 §
Siirtymäsäännökset

Kumottujen asetusten mukaan valitut yli- oppilaskuntien hallintoelimet jatkavat tehtävissään toimikautensa loppuun.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ylioppilaskuntien ja osakuntien säännöt ovat edelleen voimassa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa yliopistolain tai tämän asetuksen kanssa, kunnes uudet säännöt annetaan.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.