Säädökset alkuperäisinä: 1998

199/1998
Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
198/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista
197/1998
Valtiovarainministeriön päätös listalleottoesitteestä
196/1998
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
195/1998
Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
194/1998
Asetus valtion oikeusaputoimistoista
193/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
192/1998
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
191/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
190/1998
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
189/1998
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
188/1998
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
187/1998
Asetus Opetusalan koulutuskeskuksesta
186/1998
Asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
185/1998
Asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
184/1998
Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen 4 §:n 2 momentin kumoamisesta
183/1998
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
182/1998
Opetusministeriön päätös Suomen Vapaakirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä
181/1998
Opetusministeriön päätös Vörå Frikyrka -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen rekisteriin merkitsemisestä
180/1998
Opetusministeriön päätös Suomen Uusapostolinen Kirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen rekisteriin merkitsemisestä
179/1998
Opetusministeriön päätös Suomen Adventtikirkko -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen rekisteriin merkitsemisestä
178/1998
Valtiovarainministeriön päätös markan ulkoisesta arvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
177/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös työvoima- ja elinkeinokeskusten oikeudesta antaa energiatukea koskevia sitoumuksia
176/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön osittain tai kokonaan rahoittamien tukien hakuajoista vuonna 1998
175/1998
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
174/1998
Asetus valtion virkamiesasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
173/1998
Asetus Liikenneturvasta annetun asetuksen muuttamisesta
172/1998
Valtioneuvoston päätös vuoden 1997 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
171/1998
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
170/1998
Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
169/1998
Laki hovioikeuslain muuttamisesta
168/1998
Laki kiinteistönmuodostamislain 259 §:n muuttamisesta
167/1998
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 6 ja 12 §:n muuttamisesta
166/1998
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 14 §:n muuttamisesta
165/1998
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
164/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
163/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä määräyksistä
162/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien anniskeluluvan myöntämisestä ja anniskelutoiminnasta
161/1998
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
160/1998
Asetus Romanian kanssa tehdyn konsulisopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
159/1998
Asetus Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
158/1998
Laki Puolan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
157/1998
Ympäristöministeriön päätös asuntokauppalaissa tarkoitetusta kauppasopimuksen kaavasta annetun ympäristöministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
156/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä
155/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hammashoidon korvaamista koskevan taksan perusteista annetun päätöksen 7 §:n muuttamisesta
154/1998
Asetus Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiointisopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
153/1998
Laki Tunisian kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiointisopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
152/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
151/1998
Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
150/1998
Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta
149/1998
Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta
148/1998
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta
147/1998
Valtioneuvoston päätös maakunnista
146/1998
Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
145/1998
Ampuma-aseasetus
144/1998
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
143/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkelaitoksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
142/1998
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1998 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
141/1998
Opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
140/1998
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden elintarvikerasvojen vitaminoinnista sekä lisäaineiden ja tunnistusaineiden käytöstä näihin valmisteisiin annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
139/1998
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
138/1998
Asetus Israelin kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
137/1998
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
136/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
135/1998
Valtiovarainministeriön päätös kiinteistörahastolakia täydentävistä määräyksistä
134/1998
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
133/1998
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
132/1998
Oikeusministeriön päätös valtion oikeusaputoimistojen ja niiden sivutoimistojen sijainnista
131/1998
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
130/1998
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
129/1998
Valtioneuvoston päätös eräistä tullilaitoksen tehtävistä
128/1998
Asetus Kazakstanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
127/1998
Laki Kazakstanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
126/1998
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 25 §:n kumoamisesta
125/1998
Opetusministeriön päätös Islamin Ystävällinen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
124/1998
Opetusministeriön päätös Suomen Anglikaaninen kirkko (The Anglican Church in Finland) -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan uuden yhdyskuntajärjestyksen rekisteriin merkitsemisestä
123/1998
Valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
122/1998
Asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta
121/1998
Asetus liiketoimintakieltorekisteristä
120/1998
Asetus asuntokauppa-asetuksen muuttamisesta
119/1998
Asetus asuntokauppalain eräiden säännösten voimaantulosta
118/1998
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta
117/1998
Asetus eläintautiasetuksen 10 ja 11 §:n kumoamisesta
116/1998
Ylioppilaskunta-asetus
115/1998
Yliopistoasetus
114/1998
Liikenneministeriön päätös lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
113/1998
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
112/1998
Laki ulkomaalaislain 67 §:n kumoamisesta
111/1998
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n muuttamisesta
110/1998
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 62 §:n muuttamisesta
109/1998
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
108/1998
Laki esitutkintalain 29 §:n muuttamisesta
107/1998
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
106/1998
Laki valtion oikeusaputoimistoista
105/1998
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta
104/1998
Laki yleisestä oikeusavusta
103/1998
Asetus ilmansuojeluasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
102/1998
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
101/1998
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen kumoamisesta
100/1998
Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.