59/1998

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten hakuajasta ja näiden sopimusten tekemisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/1994) 52 §:n 2 momentin ja maatalouden ympäristötuesta 4 päivänä toukokuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 12 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 18 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa valtioneuvoston päätöksessä 263/1996, nojalla päättänyt:

1 §
Hakemusten jättäminen

Maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 1998 sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

2 §
Vuonna 1998 tehtävät maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset

Vuonna 1998 voidaan tehdä kaikkia maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevia sopimuksia lukuunottamatta sulfaattimaiden kalkitsemista koskevia sopimuksia edellyttäen, että sopimusten tekemiseen tarvittavat varat ovat riittävät.

Jos edellä tarkoitetut varat eivät tule riittämään kaikkien haettujen maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten tekemiseen, käytetään seuraavassa momentissa määrättyä etusijajärjestystä perusteena, jonka mukaan työvoima- ja elinkeinokeskukset voivat tehdä tässä tarkoitettuja sopimuksia. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto ja alueellinen ympäristökeskus voivat kuitenkin alueellisesti sopia, että alla mainitusta etusijajärjestyksestä poiketaan edellyttäen, että poikkeamiseen on vesiensuojelulliset perusteet.

Maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten tekemisessä käytetään vuonna 1998 tarvittaessa seuraavaa etusijajärjestystä:

1) suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito;

2) kosteikon ja laskeutusaltaan perustaminen ja hoito;

3) lannan käytön tehostaminen;

4) säätösalaojitus ja kalkkisuodinojitus;

5) maataloustuotannon laajaperäistäminen;

6) luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen ja luonnonmukainen tuotanto;

7) perinnebiotoopin hoito;

8) maiseman kehittäminen ja hoito (5 vuotinen sopimus);

9) luonnon monimuotoisuuden edistäminen (5 vuotinen sopimus);

10) maiseman kehittäminen ja hoito (20 vuotinen sopimus);

11) luonnon monimuotoisuuden edistäminen (20 vuotinen sopimus); ja

12) alkuperäisrotujen kasvattaminen.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 1998. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.