49/1998

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 9 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Ulkomailla laaditun tositteen ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen

Kirjanpitovelvollisen tosite, joka on laadittu muussa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa (OECD-valtiossa), saadaan säilyttää tilapäisesti siinä valtiossa sijaitsevassa kirjanpitovelvollisen toimipaikassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tosite on toimitettava Suomeen kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaisena tilinpäätöksen laatimisaikana. Tosite saa olla koneellisessa muodossa siten kuin siitä erikseen säädetään.

Tilintarkastajan vaatimuksesta tulee 1 momentissa tarkoitettu tosite esittää Suomessa tilikauden aikana:

1) säilytyspaikan ja kirjanpitovelvollisen Suomessa sijaitsevan toimipaikan välisen tosiaikaisen tietokoneyhteyden avulla; tai

2) toimittamalla tosite tilintarkastajalle viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

Viranomaiselle 1 momentissa tarkoitettu tosite tulee esittää Suomessa alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen tekemisestä, jollei viranomainen pidä riittävänä 3 momentin 1 kohtaa vastaavaa esittämistä.

Jos ulkomaisen toimipaikan sijaintivaltion laki kieltää alkuperäisten tositteen viemisen maasta, tositteesta on laadittava oikeaksi todistettu jäljennös, johon sovelletaan, mitä alkuperäisestä tositteesta säädetään.

Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitovelvollisen hakemuksesta myöntää luvan tositteiden säilyttämiseen tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin OECD-valtiossa. Kirjanpitolautakunnan on pyydettävä verohallitukselta lausunto hakemuksesta.

Mitä tässä pykälässä säädetään tositteesta, sovelletaan myös tositteeseen perustuvaan kirjanpitomerkintään sekä muuhun kirjanpitoaineistoon.

2 §
Kirjanpitoaineiston vieminen ulkomaille kirjanpidon hoitamiseksi ja tilinpäätöksen laatimiseksi

Kirjanpitovelvollisen Suomessa laadittu tosite saadaan viedä toiseen OECD-valtioon kirjanpidon hoitamiseksi ja tilinpäätöksen laatimiseksi.

Ennen 1 momentissa tarkoitettua tositteiden viemistä kirjanpitovelvollisen on laadittava tositteista selvitys, joka liitetään Suomessa säilytettävään kirjanpitoaineistoon. Selvityksessä on esitettävä:

1) tositelajit;

2) tositteiden tarkoittama ajanjakso;

3) tieto tositteiden säilytyspaikasta; sekä

4) tieto siitä, kuka vastaa tositteiden säilyttämisestä ulkomailla.

Tässä pykälässä tarkoitettuun tositteeseen sovelletaan, mitä 1 §:n 2―4 momentissa säädetään.

Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitovelvollisen hakemuksesta myöntää luvan tositteen viemiseksi muuhun kuin OECD-valtioon 1 momentin mukaisessa tarkoituksessa. Kirjanpitolautakunnan on pyydettävä verohallitukselta lausunto hakemuksesta.

Mitä tässä pykälässä säädetään tositteesta, sovelletaan myös kirjanpitokirjojen ja muun kirjanpitoaineiston viemiseen ulkomaille.

3 §
Päätöksen soveltamista koskevat ohjeet ja lausunnot

Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja tämän päätöksen soveltamisesta.

4 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä päätöstä kirjanpitoonsa siten kuin kirjanpitolain 9 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies
Timo Kaisanlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.