32/1998

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1998

Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1262/1993) 8 §:n 2 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2 §
Veronhuojennukseen oikeuttavat investoinnit

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavaan pieneen ja keskisuureen yritykseen, joka verovuoden 1998 aikana perustaa 1 momentissa säädetyllä tavalla uuden tuotantolaitoksen tai matkailuyrityksen taikka laajentaa kehitysalueella olevaa tuotantolaitostaan tai matkailuyritystään taikka uudistaa niiden koneistoa, laitteita tai kalustoa. Käyttöomaisuuden hankintamenosta saadaan tehdä korotettu poisto, jos yritys verovuoden päättyessä on pieni tai keskisuuri yritys.

2 a §
Pieni ja keskisuuri yritys

Pienellä tai keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka

1) palveluksessa on vähemmän kuin 250 henkilöä;

2) liikevaihto on enintään 120 miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma on enintään 60 miljoonaa markkaa; ja jonka

3) pääomasta tai osakkeiden taikka osuuksien tuottamasta äänimäärästä muun yrityksen kuin pienen tai keskisuuren yrityksen osuus, tai jos tällaisia yrityksiä on useita, näiden yritysten osuus yhteensä on vähemmän kuin 25 prosenttia.

Edellä 1 momentissa mainittuja määriä laskettaessa luetaan mukaan myös henkilöiden ja liikevaihdon määrä sekä taseen loppusumma sellaisessa yrityksessä, jonka pääomasta tai osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä yritys välittömästi tai välillisesti omistaa vähintään 25 prosenttia.

8 §
Voimaantulo

Lakia sovelletaan verovuosilta 1994―2001 toimitettavissa verotuksissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa.

HE 120/1997
VaVM 18/1997
EV 137/1997

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.