4/1998

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/1995) 24 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentin 2―4 ja 6 kohta, 15 §, 17 §:n 2 ja 4 momentti, 18 §:n 2 momentti, 19 §, 23 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 6 luvun otsikko, 24 ja 25 §:n otsikko sekä

lisätään lakiin uusi 1 a, 1 b, 9 a ja 13 a §, 14 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 16 a §, 17 §:ään uusi 4 momentti, jolloin muutettu 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 20 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 3/1998, uusi 5 ja 6 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 7 momentiksi, lakiin uusi 24 a―24 e §, 25 §:n edelle uusi 6 a luvun otsikko ja 25 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisin henkilörekistereitä ovat poliisiasiain tietojärjestelmä, hallintoasiain tietojärjestelmä, epäiltyjen tietojärjestelmä ja suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä sekä 2 luvun mukaisesti perustetut rekisterit.

1 a §
Poliisiasiain tietojärjestelmä

Poliisiasiain tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä.

Poliisiasiain tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) rikosilmoitushakemisto;

2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmä;

3) tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemisto;

4) etsintäkuulutusrekisteri;

5) tunnistettavien rekisteri;

6) omaisuusrekisteri;

7) pidätettyjen rekisteri;

8) tuntomerkkirekisteri;

9) tekotaparekisteri;

10) etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteri; sekä

11) sanomanvälitysrekisteri.

Poliisiasiain tietojärjestelmän tietokantaan saa kerätä ja tallettaa järjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisiin osarekistereihin tietoja henkilöistä poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Tietojärjestelmään talletettavista tiedoista säädetään tarkemmin asetuksella.

1 b §
Hallintoasiain tietojärjestelmä

Hallintoasiain tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä.

Hallintoasiain tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) aseluparekisteri;

2) henkilökorttirekisteri;

3) passirekisteri;

4) tarkastuskorttirekisteri;

5) ulkomaalaisten tunnistamisrekisteri;

6) vartijarekisteri; sekä

7) järjestyksenvalvojarekisteri.

Hallintoasiain tietojärjestelmän tietokantaan saa kerätä ja tallettaa järjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisiin osarekistereihin tietoja henkilöistä poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Tietojärjestelmään talletettavista tiedoista säädetään tarkemmin asetuksella.

2 §
Epäiltyjen tietojärjestelmä

Epäiltyjen tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri.

Epäiltyjen tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) epäiltyjen rekisteri; sekä

2) Europol-talletusrekisteri.

Epäiltyjen rekisteriin saa kerätä ja tallettaa rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi tarpeellisia tietoja henkilöistä, joiden on syytä epäillä:

1) syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vankeutta; tai

2) myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen rikokseen, josta saattaa seurata enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Europol-talletusrekisteriin saa kerätä ja tallettaa 3 momentissa tarkoitettuja tietoja henkilöistä Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden estämiseksi ja selvittämiseksi.

Epäiltyjen rekisteriä saavat käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla tarkkailutehtäviin määrätyt poliisin henkilöstöön kuuluvat.

4 §
Henkilörekisterin perustaminen

Muu kuin 1 a, 1 b, 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu poliisin henkilörekisteri voidaan käyttötarkoituksesta riippuen perustaa:

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön;

2) useamman kuin yhden poliisiyksikön käyttöön;

3) poliisiyksikön käyttöön; tai

4) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryhmän käyttöön.


5 §
Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetut henkilörekisterit

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetuista pysyvistä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävistä henkilörekistereistä säädetään 1 luvussa.


9 a §
Poliisin muiden pysyvien henkilörekisterien tiedot

Muihin kuin 1 a §:ssä tarkoitettuihin esitutkintaa, poliisitutkintaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten perustettuihin poliisin pysyviin henkilörekistereihin saa kerätä ja tallettaa poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja.

Muihin kuin 1 b §:ssä tarkoitettuihin hallintoasiain käsittelyä varten perustettuihin poliisin pysyviin henkilörekistereihin saa kerätä ja tallettaa poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja.

13 §
Poliisin tietojen saanti eräistä rekistereistä

Poliisilla on oikeus saada, siten kuin asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, teknisen käyttöyhteyden avulla:


2) ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä tietoja viisumi- sekä oleskelu- ja työlupapäätöksistä;

3) ulkomaalaisviraston tietojärjestelmistä ulkomaalaislaissa (378/1991) tarkoitettujen asioiden käsittelyssä ja ulkomaalaislain noudattamisen valvonnassa tarvittavia tietoja;

4) lääninhallitusten liikennelupatietojärjestelmistä luvanvaraisen liikenteen valvonnassa tarvittavia tietoja;


6) väestötietojärjestelmästä väestötietolain (507/1993) 4 ja 5 §:ssä säädetyt tiedot.


13 a §
Poliisin tietojen saanti Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmästä

Poliisilla on oikeus saada Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän tietoja Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.

Tiedot on hankittava keskusrikospoliisin välityksellä. Tietojen hankkimiseen keskusrikospoliisi saa käyttää myös teknistä käyttöyhteyttä.

14 §
Tietojen suorakäyttöinen tallettaminen

Tulli- ja rajavartioviranomaiset sekä puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosasto voivat tallettaa tietoja henkilöistä suorakäyttöisesti 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden estämiseksi ja selvittämiseksi.

15 §
Tarkastusoikeuden rajoitukset

Sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain 12 §:ssä säädetään, lain 11 §:ssä tarkoitettua tarkastusoikeutta ei ole myöskään:

1) epäiltyjen tietojärjestelmään;

2) suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään; eikä

3) muihin poliisin henkilörekistereihin sisältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luokitus-, tarkkailu- tai tekotapatietoihin.

Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa 1 momentissa tarkoitettujen rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden. Tietosuojavaltuutetulla on myös oikeus päästä 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun Europol-talletusrekisteriin valvoakseen, että henkilötietojen tietojärjestelmään tallentaminen, käyttäminen ja välittäminen Euroopan poliisivirastoon tapahtuu lainmukaisesti ja siten, ettei yksilön oikeuksia loukata.

16 a §
Tarkastusoikeuden toteuttaminen Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään

Tiedot tarkastamista varten antaa Euroopan poliisiviraston tehtävien suorittamista varten perustetusta atk-tietojärjestelmästä Euroopan poliisivirasto. Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä poliisille, joka saattaa asian viipymättä Euroopan poliisiviraston käsiteltäväksi. Poliisin on ilmoitettava pyynnön tehneelle henkilölle, että Euroopan poliisivirasto vastaa hänelle suoraan.

Jokaisella on oikeus maksutta pyytää tietosuojavaltuutettua varmistamaan, että keskusrikospoliisin häntä koskevien tietojen Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään tallentaminen ja välittäminen Euroopan poliisivirastoon sekä tietojen käyttö on lainmukaista.

Jokaisella on lisäksi oikeus pyytää Euroopan poliisiviraston yhteistä valvontaviranomaista varmistamaan, että häntä koskevien henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely ja käyttö Euroopan poliisivirastossa tapahtuu lainmukaisesti ja oikein. Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle tai poliisille, jonka on saatettava asia viipymättä Euroopan poliisiviraston yhteisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastuspyyntö ja 3 momentissa tarkoitettu poliisille esitettävä varmistuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisin luona ja samalla pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

17 §
Tietojen luovuttaminen poliisille tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain silloin, kun se on tarpeen:

1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi;

2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon torjumiseksi;

3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta; taikka

4) Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.


Keskusrikospoliisilla on oikeus luovuttaa Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän tietoja poliisiyksikölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.

Tietojen luovuttaminen saa tapahtua myös teknisen käyttöyhteyden avulla lukuun ottamatta 4 momentissa tarkoitettuja tietoja.

18 §
Tietojen luovuttaminen poliisille muuhun tarkoitukseen

Epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja, suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestelmän tietoja tai 8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä olevia 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten. Epäiltyjen tietojärjestelmän Europol-talletusrekisterin tietoja ei myöskään saa luovuttaa 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten.


19 §
Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille

Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekistereistä teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja, jotka ovat tarpeen:

1) ulkoasiainministeriölle ja Suomen edustustoille passin, viisumin taikka oleskelu- tai työluvan myöntämistä varten;

2) rajavartio- ja tulliviranomaiselle rajojen ja raja-alueen valvontaa, ulkomaanliikenteen valvontaa, tullirikosten ennalta estämistä ja selvittämistä tai henkilöiden maahantulon ja maastalähdön valvontaa varten;

3) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille etsintäkuulutusten seuraamista varten, vankeinhoitoviranomaisille vankeja koskevien etsintäkuulutusten seuraamista varten sekä oikeusministeriölle ja sotilasviranomaisille näiden omien etsintäkuulutusten seuraamista varten;

4) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoihin tai erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvien asioiden käsittelyä varten;

5) ulkomaalaisvirastolle Suomen kansalaisuutta, ulkomaalaisten maahantuloa, maassa oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä varten;

6) Ajoneuvohallintokeskukselle tieliikenteen tietojärjestelmän ajoneuvorekisterin ylläpitoa varten;

7) poliisilain 8 §:ssä säädetyt erityiset poliisivaltuudet omaavalle virkamiehelle poliisilain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi siten kuin tämän lain 17 ja 18 §:ssä säädetään; sekä

8) rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosastolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.

Keskusrikospoliisilla on oikeus luovuttaa Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän tietoja rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosastolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi. Tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa suoraan teknisen käyttöyhteyden avulla.

20 §
Tietojen luovuttaminen ulkomaille

Poliisilla on oikeus luovuttaa poliisin henkilörekisterin tietoja Euroopan poliisivirastolle ja Euroopan poliisiviraston jäsenvaltioiden kansallisille yksiköille sekä Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään talletettavaksi Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden estämiseksi ja selvittämiseksi. Tiedot on luovutettava keskusrikospoliisin välityksellä. Keskusrikospoliisi saa luovuttaa tietoja Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään myös teknisen käyttöyhteyden avulla.

Poliisilla on oikeus luovuttaa Euroopan poliisivirastolle, Euroopan unionin toimielimille ja Euroopan yhteisöjen virastoille ja laitoksille luotettavuuslausuntoja noudattaen soveltuvin osin, mitä 23 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään lausunnon antamisen edellytyksistä ja 2―4 momentissa lausunnon antamisessa noudatettavasta menettelystä.


23 §
Luotettavuuslausunnot

Poliisilla on oikeus käyttää poliisin henkilörekisterin tietoja tarpeellisessa laajuudessa annettaessa lausuntoa:

1) valtion virkamieslain (750/1994) 7 §:ssä tarkoitettua virkaa hakeneen tai sanotunlaiseen virkaan nimitetyn henkilön luotettavuudesta;

2) henkilön luotettavuudesta tehtävään, johon liittyy pääsy valtiosalaisuuksiin taikka sellaisiin yrityssalaisuuksiin tai tietoihin, joiden luvattomasta ilmaisemisesta voisi aiheutua vaaraa valtion turvallisuudelle taikka huomattavalle yleiselle edulle tai huomattavalle yksityiselle taloudelliselle edulle; taikka

3) henkilön luotettavuudesta päästä kohteeseen, jolla on merkitystä valtion turvallisuudelle taikka huomattavalle yleiselle edulle tai huomattavalle yksityiselle taloudelliselle edulle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa annettaessa ei saa kuitenkaan käyttää epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja tai 8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä olevia 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja.


Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko hänestä annettu 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lausunto, ja hänelle on ilmoitettava 1 momentin 2―3 kohdassa tarkoitetun lausunnon pyytämisestä tai antamisesta, jollei tästä aiheudu ilmeistä vaaraa valtion turvallisuudelle.

6 luku

Tietojen poistaminen henkilörekistereistä

24 §
Virheelliseksi todettu tieto

24 a §
Tietojen poistaminen epäiltyjen tietojärjestelmästä

Epäiltyjen tietojärjestelmän tietokannasta ja erillisistä osarekistereistä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) epäiltyjen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä sekä

2) Europol-talletusrekisteristä, kun tiedot eivät enää ole Euroopan poliisiviraston tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia. Europol-talletusrekisterin tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden tallentamisesta tai edellisestä tietojen tarpeellisuuden tarkastamisesta. Tietojen uudelleen tarkastamisesta tehdään merkintä. Jos Europol-talletusrekisteristä poistetaan henkilötietoja, joita on luovutettu Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmään, on tietojen poistamisesta ilmoitettava Euroopan poliisivirastolle.

24 b §
Tietojen poistaminen suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä 25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä. Luotettavuuslausunnot poistetaan kuitenkin 10 vuoden kuluttua niiden antamisesta.

24 c §
Tietojen poistaminen poliisiasiain tietojärjestelmästä

Poliisiasiain tietojärjestelmän tietokannasta ja erillisistä osarekistereistä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) rikosilmoitushakemistosta yhden vuoden kuluttua epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta;

2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä rikosilmoitustiedot yhden vuoden kuluttua epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta ja muut ilmoitustiedot viiden vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta;

3) tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemistosta 50 vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta;

4) etsintäkuulutusrekisteristä kolmen vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruuttamisesta;

5) tunnistettavien rekisteristä yhden vuoden kuluttua henkilön löytämisestä tai tuntemattoman vainajan tunnistamisesta, jollei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen;

6) omaisuusrekisteristä yhden vuoden kuluttua omaisuuden palauttamisesta haltijalleen, huutokauppaamisesta tai hävittämisestä, viimeistään kuitenkin 10 vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä, jollei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen;

7) pidätettyjen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä;

8) tuntomerkkirekisteristä ja tekotaparekisteristä yhden vuoden kuluttua:

a) esitutkinnan päättämisestä, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei rikosta ole tehty;

b) esitutkintaviranomaisen esitutkintalain (449/1987) 2 §:n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen;

c) epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei ketään voida saattaa syytteeseen;

d) siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta; taikka

e) siitä, kun rekisteröityä vastaan nostettu syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla hylätty;

9) etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteristä yhden vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruuttamisesta tai viimeistään kuitenkin 10 vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen merkitsemisestä, jollei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen; sekä

10) sanomanvälitysrekisteristä kahden vuoden kuluttua sanoman välittämisestä.

Alle 15-vuotiaasta henkilöstä tehdyt merkinnät poistetaan tietojärjestelmästä yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröity on täyttänyt 18 vuotta. Tietoja ei kuitenkaan tällä perusteella poisteta, jos jokin merkinnöistä koskee rikollista tekoa, josta ei ole säädetty rangaistukseksi muuta kuin vankeutta, tai jos alle 15-vuotiaana rekisteröidystä tehdään uusia merkintöjä ennen kuin hän on täyttänyt 18 vuotta.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainituilla perusteilla henkilötietoja ei poisteta, jos henkilön tietoihin on liitetty henkilöä koskevia hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen liittyviä tietoja.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan järjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

24 d §
Tietojen poistaminen hallintoasiain tietojärjestelmästä

Hallintoasiain tietojärjestelmän tietokannasta ja erillisistä osarekistereistä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) henkilökortti-, passi-, vartija- ja järjestyksenvalvojarekisteristä luvan tiedot 10 vuoden kuluttua luvan voimassaolon päättymisestä sekä hakemuksen hylkäämistä koskevat tiedot, peruutus-, este- ja huomautustiedot sekä lausuntoa koskevat tiedot 10 vuoden kuluttua hakemuksen hylkäämisestä, peruutus-, este- tai huomautustiedon merkitsemisestä taikka lausunnon antamisesta;

2) tarkastuskorttirekisteristä viiden vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä; sekä

3) ulkomaalaisen tunnistamisrekisteristä 10 vuoden kuluttua rekisteröinnistä tai yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröity on saanut Suomen kansalaisuuden.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan tietojärjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

24 e §
Tietojen poistaminen muista pysyvistä henkilörekistereistä

Muista esitutkintaa, poliisitutkintaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten perustetuista henkilörekistereistä kuin 1 a §:ssä säädetystä poliisiasiain tietojärjestelmästä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön perustetuista manuaalisesti ylläpidettävistä rekistereistä yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta;

2) poliisiyksikön ja useamman kuin yhden poliisiyksikön käyttöön perustetuista henkilörekistereistä 10 vuoden kuluttua rekisteröinnin aiheuttaneen teon, toimenpiteen tai tapahtuman merkitsemisestä; sekä

3) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryhmän käyttöön perustetuista pysyvistä henkilörekistereistä silloin, kun tieto on todettu rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi.

Edellä 1 momentissa säädetyistä rekistereistä tiedot poistetaan kuitenkin yhden vuoden kuluttua:

1) esitutkinnan päättämisestä, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei rikosta ole tehty;

2) esitutkintaviranomaisen esitutkintalain 2 §:n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen;

3) epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei ketään voida saattaa syytteeseen;

4) siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta; tai

5) siitä, kun rekisteröityä vastaan nostettu syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla hylätty.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa sekä 2 momentissa mainituilla perusteilla ei henkilötietoja poisteta, jos henkilön tietoihin on liitetty henkilöä koskevia hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen liittyviä tietoja.

Muista hallintoasiain käsittelyä varten perustetuista henkilörekistereistä kuin 1 b §:ssä tarkoitetusta hallintoasiain tietojärjestelmästä poistetaan tiedot yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

6 a luku

Erinäiset säännökset

25 §
Tarkemmat säännökset, määräykset ja ohjeet

Poliisin ylijohto voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta. Poliisin ylijohto vahvistaa näissä toimenpiteissä käytettävien lomakkeiden kaavat.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 133/1997
HaVM 30/1997
EV 237/1997

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.