1364/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus kalastusasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun kalastusasetuksen (1116/1982) 17 §:n 3 kohta, 19 §:n 1 momentti, 38 §:n 2 momentti ja 43 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 3 kohta ja 19 §:n 1 momentti asetuksessa 179/1993, ja

lisätään asetukseen uusi 34 a ja 41 a § seuraavasti:

17 §

Seuraavat kalat ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty alempana mainittuina aikoina:


3) harjus, lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia, huhti- ja toukokuun ajan, kuitenkin siten, että sen pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu; sekä


19 §

Luonnonvesistä pyydystettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat alimmat mitat leuan päästä suoraksi ojennetun, yhteenpuristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna:

merilohi 60 senttimetriä, paitsi Oulun ja Lapin läänien sisäisillä aluevesillä 50 senttimetriä;

meritaimen 40 senttimetriä;

järvilohi 40 senttimetriä;

järvitaimen 40 senttimetriä;

nieriä Vuoksen vesistöalueella ja Inarinjärvessä 40 senttimetriä;

kuha 37 senttimetriä; sekä

harjus 30 senttimetriä.


34 a §

Lupatodistuksen, joka oikeuttaa Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvan harjoittamaan kalastuslain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua kalastusta, antaa 33 §:n 1 momentissa mainittu viranomainen tai sen ohjeiden mukaisesti sen alainen alueellinen viranomainen tai muu sanotun viranomaisen hyväksymä luvan antaja. Todistus annetaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lupaan perustuvaa oikeutta ei saa luovuttaa toiselle.

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa voidaan myöntää 34 §:n 1 momentissa tarkoitettuja lupia, jos se ei heikennä kalastuslain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla kalastavien kalastusmahdollisuuksia.

38 §

Muutoksen hakemisesta 1 momentissa tarkoittuun päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

41 a §

Edellä 33 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen on Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa varattava kalastuslain 14 a §:ssä tarkoitetulle neuvottelukunnalle mahdollisuus lausunnon antamiseen ennen 37, 39, 40 tai 41 §:ssä tarkoitetun päätöksen tekemistä.

43 §

Kalastusoikeus, joka erityisten säännösten nojalla kuuluu valtion mailla asuville henkilöille, säilyy edelleen voimassa. Kolttien oikeudesta harjoittaa kalastusta Näätämön ja Nellimön vesialueilla on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.