1327/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 48 b §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1323/1997:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

3) OECD-valtiolla taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltiota;

4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

5) velkasitoumuksella velkasitoumukseen perustuvaa laina- tai muuta saamista ja muita raha- ja pääomamarkkinavälineitä, ei kuitenkaan joukkovelkakirjalainoja, osakkeita, osuuksia, johdannaissopimuksia eikä sellaisia sitoumuksia, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

6) lyhytaikaisella velkasitoumuksella 5 kohdassa tarkoitettua velkasitoumusta, jonka takaisinmaksuaika on enintään vuosi; sekä

7) kiinteistöyhteisöllä sellaista yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa ETA- tai OECD-valtiossa olevia kiinteistöjä ja rakennuksia sekä osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhtiössä, tai yhteisöä, jolla on eläkesäätiölain (1774/1995) 46 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettu oikeus ETAtai OECD-valtiossa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan.

2 §
Sijoitusten jako ryhmiin

Eläkesäätiölain 48 b §:n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten jaetaan B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön B-osaston sijoitukset, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, ryhmiin seuraavasti:

I ryhmä

1) velkasitoumus, jossa velallisena on eläkesäätiön työnantaja eläkesäätiölain 5 §:n 2 momentin mukaisesti;

2) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on OECD-valtio, OECD-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus; sekä

3) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;

II ryhmä

1) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio, ETA-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus;

2) velkasitoumukset, joiden vakuutena on ETA-valtion tai muun tämän ryhmän 1 kohdassa mainitun yhteisön antamia velkasitoumuksia;

3) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; sekä

4) valtion asuntotuotantolain (247/1966), asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/1979) tai aravalain (1189/1993) nojalla lainoittamat asunnot;

III ryhmä

1) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtio tai muu I ryhmän 2 kohdassa mainittu yhteisö;

2) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön;

3) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa ETA-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

4) joukkovelkakirjalainat, joilla käydään kauppaa ETA-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

5) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

6) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla lukuun ottamatta I ryhmän 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia;

7) velkasitoumukset, joiden vakuutena on IV ryhmän 1, 3 ja 4 kohdassa tai V ryhmän 1 kohdassa tarkoitettua omaisuutta; sekä

8) velkasitoumukset, joiden vakuutena on osakkeita, joilla käydään kauppaa ETA-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

IV ryhmä

1) ETA-valtiossa sijaitsevat pääosin asuinkäyttöön tarkoitetut kiinteistöt ja rakennukset sekä osakkeet ja osuudet sellaisissa kiinteistöyhteisöissä, joiden tilat ovat pääosin tarkoitetut asuinkäyttöön, lukuun ottamatta II ryhmän 4 kohdassa tarkoitettuja asuntoja;

2) velkasitoumukset, joissa velallisena on sellainen tämän ryhmän 1 kohdassa tarkoitettu asunto-osakeyhtiö, jonka osake-enemmistö on kyseisen B-eläkesäätiön tai ABeläkesäätiön B-osaston omistuksessa;

3) oikeudet vesivoimalaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoiman käyttöoikeuden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys, sekä vesivoimalaitoksen kiinteistöt, rakennukset ja oikeudet kiinteään omaisuuteen;

4) metsätalousalueet ja muut rakentamattomat maa-alueet;

5) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö, lukuun ottamatta III ryhmän 2 kohdassa tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja;

6) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta III ryhmän 3 kohdassa tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja;

7) joukkovelkakirjalainat, joilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta III ryhmän 4 kohdassa tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja; sekä

8) velkasitoumukset, joiden vakuutena on sellaisia osakkeita, joilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta III ryhmän 8 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia;

V ryhmä

1) muut kuin II ja IV ryhmässä mainitut ETA-valtioissa sijaitsevat kiinteistöt ja rakennukset sekä osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä; sekä

2) velkasitoumukset, joissa velallisena on sellainen tämän ryhmän 1 kohdassa tarkoitettu kiinteistöyhteisö, jonka osakkeista tai osuuksista enemmistö on kyseisen B-eläkesäätiön tai AB-eläkesäätiön B-osaston omistuksessa;

VI ryhmä

osakkeet ja osuudet sellaisissa osakeyhtiöissä ja yhteisöissä, joiden kotipaikka on OECD-valtiossa edellyttäen, että näillä osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, sekä tällaisiin osakkeisiin ja osuuksiin oikeuttavat arvopaperit;

VII ryhmä

muut kuin I―VI ryhmässä tarkoitetut sijoitukset.

3 §
Vakavaraisuusraja

B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön B-osaston vakavaraisuusraja lasketaan kertomalla eläkesäätiön tai osaston eläkevastuu seuraavasta kaavasta saatavalla arvolla

0,007pI+0,010pII +0,045pIII+0,060pIV+0,110pV+0,210pVI+0,250pVII

Kaavan arvon tulee kuitenkin aina olla vähintään yksi prosentti.

Laskentakaavassa suure p on asianomaiseen sijoitusten ryhmään kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan käypään arvoon sosiaali- ja terveysministeriön päättämien perusteiden mukaisesti, jollei ministeriö erityisistä syistä toisin päätä.

Jos kuitenkin III ja IV ryhmän mukaisten joukkovelkakirjalainojen osuus sijoitusten yhteismäärästä on suurempi kuin 55 prosenttia, yli menevä osuus kerrottuna luvulla 0,06 lisätään 1 momentin mukaiseen vakavaraisuusrajaan. Jos IV ryhmän 1―4 kohdan ja V ryhmän mukaisten sijoitusten osuus sijoitusten yhteismäärästä on suurempi kuin 17 prosenttia, yli menevä osuus kerrottuna luvulla 0,07 lisätään 1 momentin mukaiseen vakavaraisuusrajaan. Jos VI ryhmän mukaisten osakkeiden ja osuuksien osuus sijoitusten yhteismäärästä on suurempi kuin 10 prosenttia, yli menevä osuus kerrottuna luvulla 0,16 lisätään 1 momentin mukaiseen vakavaraisuusrajaan.

Edellä 1 momentissa eläkevastuuseen luetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisen vakuutuksen eläkevastuu sekä ministeriön määräämät muut eläkevastuuseen rinnastettavat erät ja siitä vähennetään eläkesäätiölain 43 §:n 2 momentin 3 kohdassa mainittu lisävakuutusvastuu sekä ministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta määräämät muut erät.

4 §
Poikkeusluvan antaminen sijoitusten lukemisesta eri ryhmiin sekä tarkemmat säännökset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa eläkesäätiölle luvan määräajaksi lukea sijoitus toiseen ryhmään kuin mitä 2 §:ssä säädetään.

Ministeriö antaa tarkemmat säännökset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin sekä muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.