1303/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Laki kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 15 luvun 4 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 3 luvun 6 §:n 3 momentti, 6 luvun 2 a §:n 1 momentti, 11 luvun 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 10 § sekä 14 luvun 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 6 luvun 2 a §:n 1 momentti laissa 59/1996, seuraavasti:

3 luku

Kirkon hallinnollinen ja kielellinen jako

6 §
Seurakunnan kuuluminen hiippakuntaan

Kun seurakunnan jäsenistössä on tapahtunut sellainen muutos, että enemmistön kieli on vaihtunut ja tämä muutos on kestänyt viisi vuotta, kirkkohallitus päättää seurakunnan siirtämisestä toiseen hiippakuntaan.


6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

A. Yleiset säännökset
2 a §
Ulkomaiset opinnot ja tutkintotodistukset

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta anne tussa laissa (1597/1992) tarkoitetun valtion kansalaisen suorittaman koulutuksen ja ammatillisen harjoittelun tuottamasta kelpoisuudesta kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkaan on soveltuvin osin voimassa, mitä siitä on sanotussa laissa säädetty.


11 luku

Seurakuntayhtymä

5 §
Perussäännön muuttaminen ja yhtymän purkaminen

Seurakuntayhtymän perussäännön muuttamista tai yhtymän purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Yhtymän purkamista koskeva päätös sekä sellainen perussäännön muuttamista koskeva päätös, jolla muutetaan yhteistalouden muotoa, on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi.


7 §
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet

Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten.


10 §
Päätösvallan siirtäminen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan ohje- tai johtosäännöllä siirtää säännössä mainituissa asioissa yhteiselle kirkkoneuvostolle, sen jaostolle ja yhtymän johtokunnalle sekä yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä seurakuntaneuvostolle. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää 9 luvun 1 §:n 2 momentissa mainituissa asioissa.

14 luku

Kirkko, seurakunnan kiinteistöt ja rakennussuojelu

4 §
Muun kiinteistön luovuttaminen

Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

HE 196/1997
HaVM 21/1997
EV 185/1997
Neuvoston direktiivi 89/48/ETY; EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 16
Neuvoston direktiivi 92/51/ETY; EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 25
Komission direktiivi94/38/EY; EYVL N:o L 217, 23.8.1994, s. 8
Komission direktiivi95/43/EY; EYVL N:o L 184, 3.8.1995, s. 21

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.