1301/1997

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeriön päätös eräiden Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksien tarjonnasta

Liikenneministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 8 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Päätöksellä saatetaan voimaan eräät avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta kiinteisiin yhteyksiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (92/44/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (97/51/EY), säännökset kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoiman tarjoamisesta.

2 §
Soveltamisala

Päätöstä sovelletaan vain markkinavoimaltaan huomattaviin teleyrityksiin, jotka tarjoavat kiinteitä yhteyksiä yleisten televerkkojen käyttäjille.

Kiinteällä yhteydellä tarkoitetaan televiestintäpalveluita, joita tarjotaan yleisen televerkon perustamisen, kehittämisen ja toiminnan harjoittamisen yhteydessä, jotka tarjoavat selkeän siirtokapasiteetin verkon liityntäpisteiden välillä ja joihin ei kuulu valintainen kytkentä.

3 §
Vähimmäisvalikoima

Teleyritysten tulee kunkin yksin tai yhdessä sopien tarjota toimialueellaan ainakin seuraavia kiinteitä yhteyksiä:

Kiinteän yhteyden tyyppi Tekniset ominaisuudet
Rajapinnan eritelmät Suorituskyvyn eritelmät
Normaalilaatuisen puheen 2 johdinta ETS 300 448
kaistanleveys, analoginen 4 johdinta ETS 300 451
Huippulaatuisen puheen 2 johdinta ETS 300 449
kaistanleveys, analoginen 4 johdinta ETS 300 452
64 kbit/s, ETS 300 288 ETS 300 289
digitaalinen
2 048 kbit/s, ETS 300 418 ETS 300 247
digitaalinen, rakenteeton
2 048 kbit/s, ETS 300 418 ETS 300 419
digitaalinen, rakenteinen
4 §
Toimitusehdoista tiedottaminen

Kiinteiden yhteyksien tarjontaa koskevissa toimitusehdoissa tulee julkaista tyypillinen toimitusaika, sopimusaika, tyypillinen korjausaika, sekä kaikki hyvitysmenettelyt.

Tyypillisellä toimitusajalla tarkoitetaan päivää, jolloin käyttäjä esittää kiinteää yhteyttä koskevan sitovan pyynnön, ja jonka aikana 95 % kaikista samantyyppisistä kiinteistä yhteyksistä on kytketty asiakkaille.

Sopimusajalla tarkoitetaan aikaa, johon luetaan mukaan yleisesti odotettavissa oleva sopimusaika ja vähimmäissopimusaika, jonka käyttäjä on velvollinen hyväksymään.

Tyypillisellä korjausajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa siitä hetkestä, jolloin vikailmoitus on annettu vastuulliselle yksikölle teleorganisaation sisällä ja päättyy, kun 95 % kaikista samanlaisista kiinteistä yhteyksistä on saatettu uudelleen toimintaan ja soveltuvissa tapauksissa ilmoitettu olevan jälleen käyttäjän käytettävissä. Kiinteiden yhteyksien uusia tyyppejä varten julkaistaan tavoitteellinen korjausaika tyypillisen korjausajan sijaan. Erilaiset tyypilliset korjausajat on julkistettava silloin, kun eri tasoista korjausta tarjotaan samanlaisille kiinteille yhteyksille.

5 §
Poikkeukset

Asianomainen ministeriö voi myöntää teleyritykselle luvan poiketa siitä, mitä tässä päätöksessä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksien tarjonnasta 21 päivänä toukokuuta 1997 annettu liikenneministeriön päätös (477/1997).

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1997

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Ylitarkastaja
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.