1286/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 13 §:n 4 momentti,

muutetaan 3 §, 9 §:n 3 momentti, 13 §:n 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentin 1 kohta, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 ja 3 momentti, 26 §, 28 §:n 2 momentin johdantokappale, 29 §:n 1 momentti ja 38 §:n 4 momentti sekä

lisätään 9 §:ään uusi 4 momentti ja 19 §:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Suunnitelmavelvoite

Tämän lain toimenpiteiden rahoituksen tulee perustua ennen toimenpiteen toteutusta laadittavaan suunnitelmaan tai toimenpiteen toteutuksen jälkeen annettavaan toteutusselvitykseen.

Toimenpidettä varten tulee laatia suunnitelma, jos se on tämän lain mukaisen rahoituksen myöntämisen tai toimenpiteen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Asetuksella voidaan säätää suunnitelman tarpeellisuudesta.

Metsätalousasioissa toimivaltainen ministeriö antaa tarkempia säännöksiä suunnitelmasta ja toteutusselvityksestä sekä niiden sisällöstä.

9 §
Rahoituksen määrä ja perusteet

Rahoitettavista kustannuksista ja keskimääräisten kustannusten määrittämisestä sekä vyöhykkeistä ja niillä sovellettavista tukiprosenteista säädetään asetuksella. Asetuksella voidaan myös säätää tukiprosenttia alennettavaksi silloin, kun kiinteistöllä, jota rahoitettavaksi esitetty toimenpide koskee, ei ole ajan tasalla olevaa, metsäkeskuksen tämän lain mukaisten toimenpiteiden osalta tarkastamaa tilakohtaista metsäsuunnitelmaa (metsäsuunnitelma) lukuun ottamatta pellonmetsityksiä, 11 §:ssä tarkoitettuja työllisyystöitä sekä yhteishankkeina toteutettavia kunnostusojituksia ja metsäteitä.

Metsäasioissa toimivaltainen ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä tässä laissa tarkoitetun metsäsuunnitelman sisällöstä.

13 §
Vastuu valtion saamisesta

Jos yhteismetsä jaetaan osakastilojen kesken tai myydään osakasten hyväksi ja yhteismetsälain (37/1991) 5 §:ssä tarkoitettu lupa yhteismetsän jakamiseen tai myymiseen on myönnetty, voi metsäkeskus määrätä yhteismetsän osakaskunnalta olevan valtion saamisen korkoineen erääntyväksi maksettavaksi heti.

19 §
Ympäristötuki

Myönnettäessä tukea edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tehdään sopimus myönnettävästä tuesta ja kyseessä olevaa aluetta koskevista velvoitteista. Sopimus on voimassa, vaikka alue siirtyy uudelle omistajalle. Sopimuksesta on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin. Sopimusta ei kuitenkaan tarvita silloin, kun on kyse ympäristötuen myöntämisestä puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi rahoitettavista töistä aiheutuviin edellä 1 momentissa tarkoitettuihin lisäkustannuksiin.

Metsätalousasioissa toimivaltainen ministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä ympäristötuesta, edellä 2 momentissa tarkoitetusta sopimuksesta, ympäristötuen takaisinperinnästä ja takaisin perittävälle tuelle määrättävästä korosta.

22 §
Rahoitettavat toimenpiteet

Edellä 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin muihin edistämistoimenpiteisiin voidaan rahoitusta myöntää:

1) 3 §:ssä tarkoitetun toteutusselvityksen laadintaan;


23 §
Tuen määrä

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun toteutusselvityksen laadinnasta aiheutuvat kustannukset voidaan rahoittaa kokonaan tuella metsätalousasioissa toimivaltaisen ministeriön määräämin perustein.


24 §
Hakeminen ja myöntäminen

Haettaessa rahoitusta erikseen suunnitelman laatimiseen hakemukseen tulee liittää selvitys suunniteltavasta toimenpiteestä. Haettaessa rahoitusta toimenpiteen toteuttamiseen hakemukseen tulee liittää 3 §:ssä tarkoitettu suunnitelma taikka toteutusselvitys, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Metsäkeskus ratkaisee sen käyttöön asetettujen määrärahojen puitteissa hakemukset, jotka koskevat varojen myöntämistä 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Metsä-keskuksen tulee samalla päättää ajankohdas-ta, johon mennessä suunnitelman laadinta tai rahoituspäätökseen sisältyvät suunnitelman perusteella rahoitettavat toimenpiteet tulee toteuttaa.


26 §
Tuen ja lainan maksatus

Toimenpiteen suunnitteluun ja suunnitelman perusteella rahoitettavaan toimenpiteeseen myönnetty tuki tai laina maksetaan rahoituspäätöksen mukaisesti yhtenä tai useampana eränä. Rahoituspäätöksessä on kuitenkin määrättävä, että vähintään neljännes myönnetystä tuesta tai lainasta jää maksettavaksi vasta sen jälkeen, kun rahoituksen saaja on antanut kirjallisen ilmoituksen hakemuksessa esitettyjen toimenpiteiden loppuunsaattamisesta (toteutusilmoitus). Muihin toimenpiteisiin myönnetty tuki maksetaan yhtenä eränä sen jälkeen, kun metsäkeskus on päättänyt rahoituksen myöntämisestä.

28 §
Rahoituksen takaisinperiminen

Metsäkeskus voi myös päättää, että rahoitus peruutetaan osaksi tai kokonaan tai että tuki peritään takaisin taikka että laina irtisanotaan valtioneuvoston tarvittaessa tarkemmin määräämin perustein, jos:


29 §
Takaisinperimisen seuraamukset

Jos laina irtisanotaan 15 §:n taikka 28 §:n 1 tai 2 momentin perusteella, voidaan lainan saajalta lisäksi periä saatua korkoetuutta vastaava määrä siten kuin valtioneuvoston päätöksellä tarvittaessa tarkemmin säädetään.


38 §
Siirtymäsäännökset

Mitä 10, 11, 15, 16, 18, 19, 25, 26 ja 28―30 §:ssä säädetään, sovelletaan niihinkin tapauksiin, joihin muutoin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Silloin, kun rahoituspäätös on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1997, ei kuitenkaan sovelleta 29 §:n säännöstä siltä osin kuin se koskee takaisinperittävän määrän korottamista taikka seuraamusluontoista korkoa. Myöskään 11 ja 19 §:ää ei sovelleta, ja 10 §:ää sovelletaan vain passiiviosakkaan hakemuksesta. Jos rahoituspäätös on annettu ennen mainittua päivämäärää, lainan irtisanomista koskeva päätös voidaan kohdistaa velalliseen riippumatta siitä, omistaako hän edelleen kiinteistön, jos hän on omistusaikanaan laiminlyönyt 15 tai 16 §:ssä tar- koitetun velvollisuuden. Jos kiinteistön omistaja, joka ei ole velallinen, on laiminlyönyt mainitun velvollisuuden, laina voidaan irtisanoa ja periä laiminlyöjän omistamasta kiinteistöstä, jos se on panttina lainan takaisin maksamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tämän lain tarkoituksiin osoitettuja varoja saadaan käyttää kesäkuun 1998 loppuun asti sellaisen toimintasuunnitelman rahoittamiseen, jota koskevat maastotyöt on tehty ennen tämän lain voimaantuloa.

HE 212/1997
MmVM 17/1997
EV 224/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.