1261/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) 7 §:n 3 kohta, 8 §:n 1 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko sekä

lisätään 7 §:ään uusi 4 kohta ja lakiin uusi 8 a § sekä sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

7 §

Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on sähkö:


3) joka luovutetaan yhteisön ulkopuolelle tai toimitetaan muualle yhteisön alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi;

4) joka toimitetaan sähköisen raideliikenteen välittömään käyttöön.

8 §

Sillä, joka tuottaa sähköä

1) tuulivoimalla; tai

2) vesivoimalaitoksessa, jonka nimellisteho on enintään yksi megavolttiampeeri; taikka

3) nimellisteholtaan enintään 40 megavolttiampeerin lämmitysvoimalaitoksessa, joka tuottaa sähköä puulla tai polttoturpeella,

on oikeus hakemuksesta saada sähköverkkoon toimitetusta sähköstä tukea. Tuen määrä on 2,02 penniä kilowattitunnilta.


Muu tuki
8 a §

Muissa kuin 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa sillä, joka tuottaa sähköä puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla ja siirtää näin tuotetun sähkön sähköverkkoon, on oikeus hakemuksesta saada sähköverkkoon toimitetusta sähköstä tukea. Tuen määrä on 2,02 penniä kilowattitunnilta.

Tuen maksamiseen sovelletaan, mitä 8 §:n 2―5 momentissa säädetään.

Sillä, joka tuottaa sähköä puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla omaan tai toisen käyttöön siirtämättä sähköä sähköverkkoon, on oikeus saada siitä suoritettavaa sähköveroa vastaavaa tukea. Tuen maksaminen toteutetaan siten, että tukeen oikeutettu verovelvollinen ilmoittaa sanotunlaisen sähkön verottomana toimituksenaan. Verottomuuden toteuttamista koskevaan menettelyyn sovelletaan muutoin valmisteverotuslain (1469/1994) säännöksiä.

Asianomainen ministeriö päättää erikseen siitä, miltä osin tässä pykälässä tarkoitettu sähkö katsotaan tuotetuksi puulla ja puupohjaisilla polttoaineilla taikka muilla polttoaineilla.

Edellä 8 §:ssä ja tässä pykälässä tarkoitettuun tukeen sovelletaan lisäksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annettua lakia (1593/1994).

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu
Sähkö p/kWh
veroluokka I 1 3,30 0,075
veroluokka II 2 2,02 0,075
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet mk/t 3 198,6 7
Polttoturve mk/MWh 4 4,9
Maakaasu, kaasumainen p/nm3 5 8,3 0,5
Mäntyöljy p/kg 6 25,8

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain 8 a §:n 3 momentissa tarkoitettua menettelyä sovelletaan sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona komissio on hyväksynyt momentissa tarkoitetun tuen. Tämän lain voimaantulon ja tuen hyväksymistä koskevan kalenterikuukauden väliseltä ajalta tuki maksetaan jälkikäteen hakemuksesta. Tuen suuruus on tällöin sähköstä maksettu vero ja tukeen sovelletaan muutoin, mitä tämän lain 8 §:n 2―5 momentissa säädetään.

HE 194/1997
VaVM 36/1997
EV 205/1997

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.