1244/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeriön päätös ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä

Liikenneministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun ajokorttiasetuksen 4 §:n 1 momentin (1243/1997) nojalla päättänyt:

1 §
Ajokorttiin tehtävät merkinnät

Ajokortin etusivulle merkitään seuraavat tiedot:

1. sukunimi;

2. etunimet;

3. syntymäaika ja syntymäpaikka; syntymäpaikka merkitään sen valtion tunnusta käyttäen, jossa ajo-oikeuden haltija on syntynyt; tunnus on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden (ETA-valtiot) kohdalla maatunnus ja muiden valtioiden kohdalla ensisijaisesti YK-tunnus;

4a. myönnetty; ajokortin myöntämispäivä vastaa ajo-oikeuden alkamispäivää tai jos ajo-oikeuden haltijalla on useampia eri aikaan alkaneita ajo-oikeuksia, viimeisimmän ajo-oikeuden alkamispäivää, jos vastaavaa ajo-oikeutta ei ennestään ole;

4b. viimeinen voimassaolopäivä; ajokortin viimeinen voimassaolopäivä vastaa ajo-oikeuden voimassaolon päättymispäivää tai, jos asianomaisella on useampia eri aikaan päättyviä ajo-oikeuksia, ensiksi päättyvän ajo-oikeuden viimeistä voimassaolopäivää;

4c. myöntäjä; ajokortin myöntäjäksi merkitään ajo-oikeuden haltijan asuinpaikan poliisi;

4d. hallinnollinen numero;

5. ajokortin numero; ajokortin numero vastaa ajo-oikeuden haltijan henkilötunnusta;

9. ajokorttiluokat; ajokortin etusivulle merkitään ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeus ajokorttiasetuksen 6 §:n (1243/1997) mukaisesti; ajokortin kääntöpuolelle on painettu Suomessa käytössä olevia ajokorttiluokkia vastaavat kuvakkeet.

Ajokortin kääntöpuolelle merkitään seuraavat tiedot:

10. myönnetty; merkintä vastaa päivää, jolloin ajokorttiluokkaa vastaava ajo-oikeus on alkanut ja se siirretään myöhemmin annettavaan ajokorttiin;

11. viimeinen voimassaolopäivä; ajokorttiluokkaa vastaavan ajo-oikeuden viimeinen voimassaolopäivä;

12. erityisehdot; ajokorttiluokkaa koskevat ehdot, rajoitukset ja muut tiedot merkitään numerokoodin muodossa; jos koodi koskee kaikkia ajo-oikeuden haltijalla olevia ajokorttiluokkia koodi voidaan merkitä kohtien 9―12 alla olevaan tilaan 12;

13. kohta on varattu viranomaisen hallinnollisia merkintöjä varten siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa, johon ajokortinhaltija muuttaa vakinaisesti asumaan ja jossa annettaviin ajokortteihin tehdään vastaavan sisältöiset merkinnät;

14. kohta on varattu muita kuin ajo-oikeuteen liittyviä viranomaisen hallinnollisia merkintöjä varten.

2 §
Ehtojen ja rajoitusten merkitseminen ajokorttiin

Ajo-oikeuteen liittyviä ehtoja, rajoituksia ja muita tietoja koskevat merkinnät tehdään ajokorttiin yhdenmukaistettuja yhteisön koodeja ja kansallisia koodeja käyttäen.

3 §
Yhdenmukaistetut yhteisön koodit

Yhdenmukaistetut yhteisön koodit ovat:

01 näönkorjaus;

02 kuulokoje/kommunikoinnin apuväline;

03 proteesi/ortopedinen apuväline;

04 ajettaessa pidettävä mukana voimassa oleva lääkärintodistus;

05 kuljettamista rajoitettu lääketieteellisin perustein;

10 muutettu vaihteisto;

15 muutettu kytkin;

20 muutettu jarrujärjestelmä;

25 muutettu kaasupoljin;

30 muutettu yhdistetty jarru- ja kaasupoljinjärjestelmä;

35 muutettu hallintalaitteisto;

40 muutettu ohjauslaitteisto;

42 muutettu/muutetut taustapeilit;

43 muutettu kuljettajan istuin;

44 moottoripyörään tehdyt muutokset;

45 ainoastaan sivuvaunullinen moottoripyörä;

50 rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon (valmistenumero);

51 rajoitettu yksilöityyn ajoneuvoon (rekisterikilven numero);

55 ajoneuvomuutosten yhdistelmät;

70 ajokortin vaihtaminen (ajokortin numero ja myöntäjä, YK/ECE-tunnus yhteisön ulkopuolisten maiden osalta);

71 ajokortin kaksoiskappale (ajokortin numero ja myöntäjä, YK/ECE-tunnus yhteisön ulkopuolisten maiden osalta);

72 rajoitettu A-luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja joiden enimmäisteho on 11kW (A1);

73 rajoitettu B-luokkaan kuuluviin kolmija nelipyöräisiin moottoripyöriin (B1);

74 rajoitettu C-luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu massa on enintään 7 500 kg (C1);

75 rajoitettu D-luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin, joissa on enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi (D1);

76 rajoitettu C-luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu massa on enintään 7 500 kg (C1) ja joihin on kytketty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 750 kg, jos näin mudostuvan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on enintään 12 000 kg ja jos perävaunun suurin sallittu massa on enintään vetovaunun oma massa (C1E);

77 rajoitettu D-luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin, joissa on enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi (D1) ja joihin on kytketty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on enemmän kuin 750 kg, a) jos näin muodostuvan ajoneuvoyhdistelmän suurin salittu massa on enintään 12 000 kg ja perävaunun suurin sallittu massa on enintään vetovaunun oma massa ja b) jos perävaunua ei käytetä matkustajien kuljettamiseen (D1E);

78 rajoitettu ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto;

79 (....) rajoitettu sulkeissa mainittuihin määrittelyjen mukaisiin ajoneuvoihin osana direktiivin 10 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Tieto ajokortin myöntäjästä merkitään koodien 70 ja 71 yhteydessä Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion maatunnusta käyttäen ja muiden valtioiden kohdalla ensisijaisesti YK-tunnusta käyttäen. Koodeja 72―77 ja 79 käytetään ajo-oikeuden haltijalla ennestään olevan ajo-oikeuden merkitsemiseksi ajokorttiin silloin kun vastaavaa ajokorttiluokkaa ei ole Suomessa käytössä tai kun ajo-oikeutta ei voida muuten merkitä ajokorttiin.

Muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettua ajokorttia vaihdettaessa, siihen merkityt tässä pykälässä tarkoitetut yhteisön koodit siirretään annettavaan ajokorttiin, jos vastaava koodi on Suomessa käytössä.

4 §
Kansalliset koodit

Suomessa voimassa olevat kansalliset koodit ovat:

103 ajokortin kaksoiskappale (kaksoiskappaleen järjestysnumero);

105 poikkeuslupa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tämä päätös koskee ajokorttiasetuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ajokorttiin tehtäviä merkintöjä.

Ilman ajokorttiin tehtävää merkintää saadaan ajokorttirekisterissä ottaa käyttöön koodi 104 ennen tämän päätöksen voimaantuloa asetetun hyväksyttyjä ajolaitteita koskevan ehdon mukauttamiseksi 2 §:ssä tarkoitetuiksi koodeiksi 10―55.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivi 97/26/EY; EYVL N:o 150, 7.6.1997, s. 41

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.