1243/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 53 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1600/1995,

muutetaan 4 §, 5 §:n 1 ja 4 momentti, 6―8 §, 9 §:n 2 momentin johdantokappale, 10, 11, 11 a ja 12―16 §, 19 §:n 3 ja 4 momentti, 21 §:n 2 momentti, 23 §, 25 §:n 2 momentti, 28 §:n 1, 4 ja 7 momentti, 29―31 §, 33 §:n 2 momentti, 34 §:n 5 momentti, 47 §:n 2 momentti, 48 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 51 §:n 1 momentti ja 54 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § asetuksessa 1404/1992, 5 §:n 1 ja 4 momentti, 6 §, 9 §:n 2 momentin johdantokappale, 10, 11, 11 a, 14 ja 15 §, 21 §:n 2 momentti, 28 §:n 1, 4 ja 7 momentti, 29 §, 33 §:n 2 momentti ja 34 §:n 5 momentti asetuksessa 2/1996, 7, 8 ja 23 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, 12 § osaksi asetuksessa 1256/1994 ja mainituissa asetuksissa 1404/1992 ja 2/1996, 13 § mainituissa asetuksissa 1404/1992, 1256/1994 ja 1600/1995, 16 § osaksi mainituissa asetuksissa 1404/1992 ja 1600/1995, 31 § osaksi mainitussa asetuksessa 1404/1992, 47 §:n 2 momentti asetuksessa 433/1996, 48 §:n 1 momentin 2 kohta mainitussa asetuksessa 1600/1995 ja 54 § osaksi asetuksessa 834/1994, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 b § seuraavasti:

4 §
Ajokortin malli sekä ajokortin ja luvan mukana pitäminen

Ajokortti on yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY liitteen I a yhteisön ajokorttimallin mukainen. Ajo-oikeuteen liittyviä ehtoja, rajoituksia ja muita tietoja koskevat merkinnät, jotka on säädetty tehtäväksi ajokorttiin, tehdään koodin muodossa siten kuin asianomainen ministeriö päättää.

Ajokortti ja tässä asetuksessa tarkoitettu lupa, autokoululupaa lukuun ottamatta, on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle taikka muulle liikenteen valvojalle.

5 §
Ajokorttiluokat

Ajokorttiluokat ovat:

A-luokka: moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

A1-luokka: moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja teho enintään 11 kW, ja invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

B-luokka: ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3 500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa;

C-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

C1-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

D-luokka: linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

D1-luokka: linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

E-luokka: ajoneuovoyhdistelmät, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin; ja

T-luokka: traktorit, liikennetraktoreita lukuun ottamatta, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.


Ajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoautona on C1- tai D1-luokan ajoneuvo ja jossa koko yhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg tai hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan, kuuluu C1E-luokan sijaan luokkaan CE, jos vetoautona on C1-luokkaan kuuluva ajoneuvo, ja D1E-luokan sijaan luokkaan DE, jos vetoautona on D1-luokkaan kuuluva ajoneuvo.

6 §
Ajo-oikeuden laajuuden osoittavat merkinnät

Ajokorttilupa saadaan myöntää 2 momentissa säädetyin poikkeuksin seuraavin ajo-oikeuden laajuuden osoittavin merkinnöin:

A
B
BE
A B
A BE
B C
A B C
BE C
A BE C
BE CE
A BE CE
B C D
A B C D
BE C D
A BE C D
BE C DE
A BE C DE
BE CE DE
A BE CE DE
T

Jos ajokorttilupa myönnetään A1-, C1- tai D1-luokkaa varten, korvataan 1 momentissa tarkoitettu luokkaa A koskeva merkintä merkinnällä A1, luokkaa C koskeva merkintä merkinnällä C1 ja luokkaa D koskeva merkintä merkinnällä D1. Jos C-luokan ajo-oikeuden haltijalle myönnetään ajokorttilupa C1E-luokkaa varten tai D-luokan ajo-oikeuden haltijalle D1E-luokkaa varten, lisätään kysymyksessä olevan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta vastaava merkintä ennen 1 momentissa tarkoitettua luokkaa C tai D koskevaa merkintää.

7 §
Ajo-oikeuden laajuus

Ajo-oikeuden haltija saa 2―4 momentissa säädetyin poikkeuksin kuljettaa vain sellaista ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava ajo-oikeus hänellä on. A-luokka sisältää A1-luokan, C-luokka C1-luokan ja D-luokka D1-luokan ajoneuvojen ajo-oikeuden.

A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös T-luokan ajoneuvoa.

B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös BE-luokan ajoneuvoyhdistelmää matkalla kuljettajantutkintoon ja sieltä takaisin. Liikenteenvalvoja, jolla on Bluokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa liikennettä valvoessaan tilapäisesti kuljettaa myös A1ja A-luokan ajoneuvoa.

C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa Suomessa koeajaa ja tilapäisesti siirtää D- ja D1-luokan ajoneuvoja ilman matkustajia ja E-luokan ajoneuvoja ilman kuormaa. Paloauton ja pelastusauton kuljettaja, poliisimies tai ajoneuvon katsastaja, jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa tehtävässään Suomessa kuljettaa myös D-, D1- tai E-luokan ajoneuvoa. C1-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa C1E-luokan ajoneuvoyhdistelmää matkalla kuljettajantutkintoon ja sieltä takaisin.

8 §
Ajo-oikeutta koskevat erityiset rajoitukset

A-luokan ajoneuvoa, jonka teho ylittää 25 kW tai tehon suhde omamassaan ylittää 0,16 kW/kg, saa kuljettaa vain se, jolla on ollut A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus vähintään kaksi vuotta tai ajokortista ilmenevän merkinnän perusteella se, joka on täyttänyt 21 vuotta ja suorittanut hyväksytysti kuljettajantutkinnon ajokokeen moottoripyörällä, jonka teho on vähintään 35 kW.

E-luokan ajoneuvoyhdistelmää saa kuljettaa vain se, jolla on myös vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus.

Sillä, joka on suorittanut kuljettajantutkinnon automaattivaihteisella ajoneuvolla, on oikeus vain tällaisen ajoneuvon kuljettamiseen.

9 §
Terveysvaatimukset

C-, C1, D- ja D1-luokan ajoneuvon sekä CE-, C1E-, DE- ja D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat:


10 §
Ikävaatimukset

Ajokortin saamisen edellytyksenä on, että:

1) A1-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 16 vuotta;

2) A-, B-, BE-, C- tai C1-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 18 vuotta;

3) CE- tai C1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta tai, jos hän on saanut kuljettajaopetusta asianomaisen ministeriön päätöksen mukaisen vähimmäismäärän tai suorittanut vastaavan tutkinnon puolustusvoimissa, että hän on täyttänyt 18 vuotta;

4) D- tai D1-luokan ajoneuvon taikka DEtai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta; ja

5) T-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 15 vuotta.

11 §
Ajokorttiluvan hakeminen ja muu hakemus

Ajokorttilupahakemus ja muu tässä asetuksessa tarkoitettu poliisille osoitettava hakemus tehdään kirjallisesti hakijan asuinpaikan poliisille.

Uutta ajokorttilupaa ei vaadita, jos lyhytaikaista ajokorttia seuraava ja sitä luokaltaan vastaava muu kuin lyhytaikainen ajokortti luovutetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.

Uutta ajokorttilupaa ei myöskään vaadita moottoripyörän ajo-oikeuden haltijan hakiessa voimassa olevaa ajo-oikeuttaan vastaavaa moottoripyörän ajokorttia lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä, jos hänelle ei tällöin luovuteta moottoripyörän ajo-oikeuden sisältävää muuta ajokorttia tai A-luokan ajo-oikeuden haltijan hakiessa 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän sisältävää ajokorttia. Uutta ajokorttilupaa ei vaadita myöskään haettaessa ajokortin kaksoiskappaletta.

Jos kuljettajantutkinto suoritetaan CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, ajokorttilupa myönnetään myös DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseen, jos ajokorttiluvan hakijalla on vastaavan vetoauton ajo-oikeus. Ajokorttilupa myönnetään myös BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseen, jos kuljettajantutkinto on suoritettu hyväksytysti jollakin ylempään luokkaan kuuluvalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä.

Hakemus on ratkaistava viivytyksettä. Ajokorttilupa on myönnettävä, jos hakemusasiakirjat, hakijaa koskevat ajokorttirekisteritiedot ja mahdolliset lisäselvitykset osoittavat, että hakija täyttää tieliikennelain 70 §:n 1―3 momentissa säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Haettaessa ajokorttilupaa 33 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun ajokortin perusteella lupa on myönnettävä, jos mainittu ajokortti on poliisin tarvittaessa hankkiman lisäselvityksen mukaan voimassa, eikä rekisteritietojen perusteella tai muuten ole tiedossa estettä ajo-oikeuden voimassaolon jatkumiselle.

Poliisin on ilmoitettava hakemuksen ratkaisusta ajoneuvohallintokeskukselle. Jos hakijalle on myönnetty ajokortti jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa, poliisin on samalla ilmoitettava rekisteriin merkitsemistä varten tieto mainitusta valtiosta ja, jos tämä ajokortti on annettu jonkin muun kuin edellä tarkoitetun valtion myöntämän ajokortin perusteella, ajokortista ilmenevä tieto tästä valtiosta, sekä ajokortista ilmenevä myöntämispäivä ja ajo-oikeutta koskevat ehdot ja rajoitukset kunkin luokan kohdalta erikseen.

11 a §
Ajokorttilupahakemuksen sekä A- tai A1-luokan ajokortin valmistamiseksi tehtävän hakemuksen liitteet

Ajokorttilupahakemukseen on liitettävä:

1) kopiokappale voimassa olevasta 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden tai Ctai C1-luokan ajo-oikeuden saamiseksi annetusta nuorison terveystodistuksesta tai muu enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus sekä, jos poliisi niin vaatii, erikoislääkärintodistus;

2) kaksi valokuvaa, joista hakijan hyvin tuntee; ja

3) ilmoitus siitä, onko hakijalla jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti ja vakuutus siitä, että hän ei ole ajokiellossa missään tässä kohdassa tarkoitetussa valtiossa.

Jos hakijalle on myönnetty 9 §:n vaatimusten mukaisesti ajokorttilupa jotakin 9 §:n 1 momentissa mainittua luokkaa varten, tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei, tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta, vaadita enää haettaessa ajokorttilupaa samassa momentissa mainittua luokkaa varten, ellei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää. Jos hakijalle on myönnetty 9 §:n vaatimusten mukaisesti ajokorttilupa CE, C1E-, D, DE-, D1- tai D1E-luokan ajo-oikeutta varten, tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei, tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta, vaadita enää haettaessa ajokorttilupaa 9 §:n 1 tai 2 momentissa mainittua luokkaa varten, ellei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää. Jos hakijalle on myönnetty ajokortti jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa 9 §:ssä tarkoitettujen vaatimusten voimaantulon jälkeen, uutta tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei vaadita tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta haettaessa ajokorttilupaa terveysvaatimuksiltaan vastaavan tai alemman luokan ajo-oikeuden saamiseksi, ellei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää.

Jos ajokorttilupaa uuden lyhytaikaista ajo-oikeutta luokaltaan vastaavan lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi tai lyhytaikaiseen ajo-oikeuteen sisältyvän T-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden säilyttämiseksi lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä ilman, että muuta T-luokan ajo-oikeuden sisältävää ajokorttia luovutetaan, haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, ei 1 momentin 2 kohdassa mainittuja liitteitä vaadita.

Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun moottoripyörän ajokortin valmistamiseksi tehtävään hakemukseen on liitettävä uudet valokuvat, jos lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta tai jos ajokorttiluvan myöntämisestä on kulunut enemmän kuin kolme vuotta.

11 b §
Ajokortin voimassaolo

Ajokortti on voimassa määräajan, joka päättyy ajo-oikeuden päättyessä tai, jos ajo-oikeuden haltijalla on useampia eri aikaan päättyviä ajo-oikeuksia, samaan aikaan ensiksi päättyvän ajo-oikeuden kanssa. Väliaikaisen ajokortin voimassaoloajasta säädetään 14 §:ssä ja tilapäisen ajokortin voimassaoloajasta 34 §:n 3 momentissa.

Ajo-oikeuden voimassaoloa jatkettaessa ajokortti voidaan hyväksyä osoittamaan ajo-oikeutta kuitenkin tieliikennelain 72 §:n 5 momentissa säädetyin edellytyksin enintään kolmen kuukauden ajan ajokorttiin merkityn voimassaoloajan päättymisestä.

12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Ajokorttilupaa vastaava ajokortti luovutetaan hakijalle, joka osoittaa täyttävänsä säädetyn ikävaatimuksen ja esittää todistuksen enintään kolme kuukautta aikaisemmin hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annetun todistuksen siitä, että hän on varusmiespalveluksensa aikana suorittanut kuljettajantutkinnon puolustusvoimissa.

Lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen auton ajokortin saamiseksi hakijan on toimitettava poliisille 24 §:ssä tarkoitettu todistus jatko-opetuksen saamisesta tai todistus siitä, että hakija on saanut jatko-opetuksen puolustusvoimien kuljettajaopetuksen yhteydessä. Jos todistus jatko-opetuksesta toimitetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, 1 momentissa säädettyä selvitystä ei vaadita.

Lyhytaikaista ajokorttia luokaltaan vastaava uusi lyhytaikainen ajokortti voidaan luovuttaa muusta kuin tieliikennelain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos siihen on erityisiä syitä ja jos ajokorttilupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä.

A-luokan ajokortti luovutetaan A1-luokan ajo-oikeuden haltijalle 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu voimassa olevaa moottoripyörän ajo-oikeutta vastaava ajokortti luovutetaan uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän sisältävä moottoripyörän ajokortti, kun todistus ajokokeen suorittamisesta esitetään. Edellä 11 a §:n 3 momentissa tarkoitettu T-luokan ajokortti luovutetaan 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokorttilupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden voimassaolon päättymisestä. Edellä 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu E-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti luovutetaan, kun mainitussa säännöksessä tarkoitettu kuljettajantutkintotodistus esitetään.

Jos ajokorttilupaa ajo-oikeuden jatkamiseksi tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi ajaksi haetaan viimeistään kahden vuoden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, ajokortin luovuttamisen edellytyksenä on 1 momentista poiketen, että hakija esittää luotettavan selvityksen ajotaidon säilymisestä tai tutkinnon vastaanottajan antaman todistuksen hyväksytyn ajokokeen suorittamisesta.

13 §
Ajokortin luovuttaminen

Ajokortin luovuttaa poliisi. Lyhytaikaisen auton ajokortin luovuttaa kuitenkin tutkinnon vastaanottaja.

Jos ajokortin saajalle on aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti, hänen on luovutettava se poliisille tai tutkinnon vastaanottajalle, kun uusi ajokortti luovutetaan. Lyhytaikaisen ajokortin saamisen yhteydessä poliisille tai tutkinnon vastaanottajille luovutettu ajokortti on poliisin säilytettävä ja pyynnöstä palautettava haltijalle lyhytaikaisen ajo-oikeuden päätyttyä, jos muuta ajokorttia ei suoriteta. Lyhytaikainen ajokortti on tällöin luovutettava poliisille.

Ajokortin luovuttamisesta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.

14 §
Väliaikainen ajokortti

Poliisi voi erityisistä syistä luovuttaa sille, joka täyttää tieliikennelain 71 §:ssä säädetyt ajokortin saamisen edellytykset, enintään kolme kuukautta voimassa olevan väliaikaisen ajokortin. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös ennen kuin edellytykset ajokorttilupaa vastaavan ajokortin luovuttamiseen ovat olemassa sellaista ajokorttilupaan merkittyä luokkaa varten, jota vastaava kuljettajantutkinto on suoritettu. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös silloin, kun uutta ajokorttilupaa ei vaadita tai kun haetaan ajokortin kaksoiskappaletta. Väliaikaista ajokorttia ei kuitenkaan voida luovuttaa sille, joka on hakenut 34 §:n 3 momentissa tarkoitettua tilapäistä ajokorttia.

Myös tutkinnon vastaanottaja voi erityisestä syystä luovuttaa tutkintotodistuksen sijasta tutkinnossa hyväksytylle tutkinnon luokkaa ja henkilöllä ennestään olevaa ajo-oikeutta vastaavan väliaikaisen ajokortin, jos edellytykset ajo-oikeuden saamiseen ovat ajokorttiluvan perusteella olemassa.

Väliaikainen ajokortti on luovutettava poliisille tai tutkinnon vastaanottajalle kun, uusi ajokortti tai ajokortin kaksoiskappale luovutetaan.

15 §
Ajokorttiluvan ja muun luvan raukeaminen. Ajokortin hävittäminen

Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua myöntämispäivästä siltä osin kuin lupaan merkittyä luokkaa vastaava ajo-oikeus ei ole alkanut. Rauennutta lupaa vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi hakijan on haettava uusi ajokorttilupa ja osoitettava täyttävänsä ajo-oikeuden saamisen edellytykset. Muu tässä asetuksessa tarkoitettu poliisin myöntämä lupa raukeaa vuoden kuluttua sen hakemisesta.

Poliisi voi hävittää ajokortin, jos sitä ei ole noudettu kahden vuoden kuluessa ajokorttiluvan myöntämisestä, lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen ajokortin kuitenkin vuoden kuluttua lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä. Poliisi voi hävittää 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun moottoripyörän ajokortin, jos ajokorttia ei ole noudettu vuoden kuluessa sen hakemisesta.

16 §
Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

Ajo-oikeuteen voidaan liittää ehto, jonka mukaan:

1) ajo-oikeuden haltijan on käytettävä ajaessaan silmälaseja tai muita korjaavia linssejä, kuulolaitetta taikka proteesia tai muuta ortopedista apuvälinettä, jos hän vain niitä käyttäen täyttää säädetyt terveysvaatimukset tai kykenee kuljettamaan ajoneuvoa;

2) hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on oltava automaattivaihteisto tai tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymät erityiset ajolaitteet.

Ajo-oikeuteen voidaan erityisistä syistä liittää ehto, jonka mukaan ajo-oikeuden haltijan on toimitettava määräajan kuluttua asuinpaikkansa poliisille lääkärin- tai erikoislääkärintodistus.

Ajo-oikeuteen liitettyjä ehtoja voidaan muuttaa, kun siihen ilmenee syytä. Muutoksista on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.

Ajo-oikeuteen liitetyistä 1 momentissa tarkoitetuista ehdoista tehdään merkintä ajokorttiin.

19 §
Opetuksen tavoite ja toteuttaminen

Opetuksessa on annettava tiedot liikennejärjestelmästä, sen toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen vaikuttavista muista tekijöistä. Oppilaalle on opetettava liikennesäännöt, liikennemerkit ja muut liikennettä koskevat määräykset sekä moottoriajoneuvon oikea käyttötapa. C- ja C1-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi annettavaan opetukseen on sisällytettävä tarpeellisilta osin myös ammattimaista liikennettä koskevat määräykset sekä tiedot auton rakenteesta ja huollosta.

Kuljettajaopetus B-, C- tai C1-luokkaan kuuluvan auton ajo-oikeuden saamiseksi annetaan kahdessa vaiheessa. Kuljettajaopetuksen toisessa vaiheessa (jatko-opetus) syvennetään kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa opittuja ja lyhytaikaisen ajo-oikeuden aikana harjoiteltuja tietoja ja taitoja sekä lisätään valmiutta vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja liikenteen tavallisimpien vaaratilanteiden ennakoimisessa ja välttämisessä.

21 §
Opetuslupa

Opetuslupa C-, C1-, D- tai D1-luokan ajoneuvon tai CE-, C1E-, DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa kuljettajaopetusta varten voidaan myöntää vain, jos opetusta annetaan autonkuljettajan ammattiopetuksen tai siihen rinnastettavan työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä. Edellytyksenä opetusluvan myöntämiselle C- tai C1-luokkaa varten on, että opetettavalla on B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus. Annettaessa opetusta D- tai D1-luokan ajoneuvolla taikka CE-, DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä opetettavalla on oltava C-luokan ajo-oikeus ja C1E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä opetusta annettaessa C1-luokan ajo-oikeus.


23 §
Ajoneuvon kuljettaja ajo-opetusta annettaessa ja opetusajoneuvon tunnus

Opettaja katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta B-, C- tai C1-luokan ajoneuvolla. Opettajan on istuttava oppilaan vieressä annettaessa opetusta liikenteessä.

Annettaessa ajo-opetusta D-, D1- tai E-luokan ajoneuvolla oppilas katsotaan kuljettajaksi. D- ja D1-luokan opetuksessa oppilaalla on oltava C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus ja E-luokan opetuksessa vetoauton ajo-oikeus.

Oppilas katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta moottoripyörällä. Jos opettaja on ajo-opetusta annettaessa mukana moottoripyörässä, hänet katsotaan kuljettajaksi.

Ajo-opetusta annettaessa ja moottoripyörällä ajoa harjoiteltaessa tulee ajoneuvossa olla asianomaisen ministeriön päätöksen mukainen tunnus. Ajo-opetuksen aikana saa 7 §:n 4 momentista poiketen E-luokan ajoneuvoyhdistelmässä olla kuormaa ja D- tai D1-luokan ajoneuvossa oppilaan ja opettajan lisäksi mukana enintään seitsemän ajo-oppilasta tai opetushenkilöstöön kuuluvaa.

Jatko-opetuksessa oppilas katsotaan kuljettajaksi. Jatko-opetukseen ei muutoinkaan sovelleta, mitä tässä pykälässä säädetään.

25 §
Poikkeukset kuljettajantutkintovaatimuksesta

Tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitettua ajo-oikeutta vastaava ajokortti saadaan luovuttaa uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokorttilupaa haetaan kahden vuoden kuluessa ajo-oikeuden voimassaoloajan päättymisestä.


28 §
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja täyttää 10 §:ssä tai 8 §:n 1 momentissa säädetyn ikävaatimuksen ja että hänellä on ajokorttilupa, jollei 30 §:n 2 momentissa toisin säädetä. Ajokorttilupaa ei kuitenkaan vaadita 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ajokokeeseen osallistuvalta A-luokan ajo-oikeuden haltijalta. Muista edellytyksistä säädetään 2―8 momentissa.


C- ja C1-luokan tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on Suomessa Bluokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hän on täällä suorittanut vastaavan kuljettajantutkinnon tai hänellä on ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti ja että hän on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen; tai

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa vastaavan luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.


CE- tai C1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus Suomessa ja hän on saanut jatko-opetuksen tai hänellä on ulkomailla annettu vetoauton luokkaa vastaava ajokortti sekä, että hän on saanut kuljettajaopetusta liikenneministeriön päätöksen mukaisen vähimmäismäärän tai tutkintoa edeltäneiden viiden vuoden aikana ajanut liikenteessä päätoimisesti C-luokan ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on vähintään 12 000 kg, yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta, jos tutkinto suoritetaan CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi tai, jos tutkinto suoritetaan C1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi, tutkinnon suorittajalla on ollut vähintään vuoden muu kuin lyhytaikainen Cluokan ajo-oikeus Suomessa tai ulkomailla annettu C-luokan ajokortti;

2) hänellä on tai on ollut aikaisemmin Suomessa D-luokan ajoneuvon tai tutkinnon luokkaa vastaava ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus taikka että hänelle on ulkomailla annettu tutkinnon luokkaa vastaava ajoneuvoyhdistelmän ajokortti.


29 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä:

1) luotettava selvitys henkilöllisyydestään, ja

2) todistus enintään kuusi kuukautta aikaisemmin saadusta kuljettajaopetuksesta tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu todistus teoriaopetuksen saamisesta ja vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta aikaisemmin myönnetty harjoituslupa taikka selvitys suoritetusta kuljettajantutkinnosta tai hänelle Suomessa aikaisemmin myönnetystä ajokortista ja todistus jatko-opetuksen saamisesta tai selvitys ajokokemuksesta, jos jatko-opetuksen saaminen tai ajokokemus on kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä, taikka ulkomailla annettu ajokortti.

T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoon ilmoittautuvalta ei vaadita 1 momentin 2 kohdassa mainittua selvitystä.

30 §
Ajo-oikeuden voimassa pysyttämiseksi ja ulkomaisen ajokortin vaihtamiseksi suoritettava kuljettajantutkinto tai ajokoe

Poliisin tieliikennelain 74 §:n nojalla määräämän tai ulkomaisen ajokortin vaihtamiseksi suoritettavan kuljettajantutkinnon ajokoe tai tämän asetuksen 12 §:n 5 momentissa tarkoitettu ajokoe suoritetaan sillä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka ajo-oikeus on laajin ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeuksista tai jonka ajo-oikeuden hän haluaa säilyttää. Jos ajo-oikeuden haltijalla on linja-auton ja CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus, ajokoe suoritetaan CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ajo-oikeuden säilyttämiseksi ennallaan. Jos ajo-oikeuden haltijalla on sekä auton että moottoripyörän ajo-oikeus, ajokoe suoritetaan erikseen moottoripyörällä ulkomaista ajokorttia vaihdettaessa ja muutoin vain, jos poliisi erityisestä syystä niin määrää. Lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi uudelleen tieliikennelain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä saadaan kuljettajantutkinnon ajokoe kuitenkin suorittaa B-luokan ajoneuvolla ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeudesta riippumatta.

Tutkintoon tai ajokokeeseen ilmoittautuvalla on oltava ajokorttilupa ja ilmoittautuessaan hänen on esitettävä ajokortti. Poliisin tieliikennelain 74 §:n nojalla määräämään tutkintoon ilmoittauduttaessa on ajokorttiluvan sijasta esitettävä poliisin määräys kuljettajantutkinnon suorittamiseksi.

31 §
Kuljettajantutkintotodistus ja tutkinnossa hylkääminen

Tutkinnon suorittajalle on annettava todistus hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta. Muu kuin 25 §:ssä tarkoitettu todistus tutkinnon suorittamisesta oikeuttaa yhden kuukauden ajan tutkinnon suorittamisesta kuljettamaan siinä mainittuun luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa Suomessa. Todistusta ei kuitenkaan luovuteta tutkinnon suorittajalle, jos edellytykset ajokortin luovuttamiseen tieliikennelain 71 §:n 1 momentin mukaan eivät ole olemassa tai jos hänelle annetaan väliaikainen ajokortti.

Jos kuljettajantutkintoa ei ole suoritettu hyväksytysti, tutkinnon vastaanottaja voi määrätä uuteen tutkintoon pääsemisen edellytykseksi, että tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon vastaanottajan määräämän lisäopetuksen.

33 §
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu ajokortti

Edellä 1 momentissa mainittua oikeutta ei kuitenkaan ole, jos ajokortin haltija on ajokiellossa jossakin mainitussa momentissa tarkoitetuista valtioista tai jos ajokortti on siihen tehdyn merkinnän mukaan vaihdettu uutta kuljettajantutkintoa suorittamatta sellaisen 34 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa annetun ajokortin perusteella, joka ei oikeuta ajamaan Suomessa. Suomessa vakinaisesti asuvan ajokortin haltijan oikeus Dtai D1-luokan ajoneuvon ja CE-, C1E-, DEtai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen lakkaa ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta.


34 §
Muu ulkomainen ajokortti

Tässä pykälässä tarkoitetun ulkomaisen ajokortin haltijan on luovutettava ajokorttinsa poliisille, kun suomalainen ajokortti annetaan. Ulkomaista ajokorttia ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa silloin, kun 3 momentin mukaisesti annetaan suomalainen tilapäinen ajokortti. Ulkomainen ajokortti palautetaan pyynnöstä vain ajokortin haltijan muuttaessa maasta. Suomalainen ajokortti on tällöin vastaavasti luovutettava poliisille. Tieto ajokortin antamista koskevasta päätöksestä ja tämän pykälän 2 ja 4 momentissa tarkoitetusta valtiosta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.

47 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

Ammatillisessa oppilaitoksessa opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa BCtai C-luokan kuljettajaopetusta kuorma-auton ajo-oikeuden saamiseksi ilman autokoululupaa. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa ja vähintään kahden vuoden kokemus C- tai D-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana. Kuljettajaopetuksessa on noudatettava soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä opettajan pätevyyden hyväksymisestä, opetusvälineistä ja opetuksen sisällöstä. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet tässä tarkoitetun kuljettajaopetuksen valvonnasta ja hyväksyy kuljettajaopetuksessa noudatettavan opetusohjelman.

48 §
Ajokorttirekisteritiedot

Ajoneuvohallintokeskus pitää ajokorttirekisteriä. Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) ajokorttiluvan saaneen nimi, henkilötunnus, osoite sekä valtio, jossa hän on syntynyt;

2) ajokorttiluokat, joita vastaavin merkinnöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeutta koskevat erityisehdot ja muut ajokorttiluvan myöntämistä koskevat tiedot sekä tieto lääkärintodistuksen esittämisestä;


51 §
Ajokortin kaksoiskappale

Jos ajokortti on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka jos ajokortin valokuvasta ei enää voida tunnistaa ajokortin haltijaa tai jos ajokortin haltijan nimi tai henkilötunnus on muuttunut, ajokortin haltijan on haettava ajokortin kaksoiskappaletta. Kaksoiskappaletta on haettava myös, jos ajokortti on ilmeisesti siten turmeltunut, ettei sitä voida vaikeudetta lukea. Kaksoiskappaletta on haettava ajokortin haltijan asuinpaikan poliisiltatai, jollei hänellä ole asuinpaikkaa Suomessa, ajokorttiluvan myöntäneeltä poliisilta. Kaksoiskappaletta ei kuitenkaan myönnetä, jos ajo-oikeuden haltijalla on 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakinainen asuinpaikka jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa. Nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta johtuva hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa muutoksesta.


54 §
Tarkemmat säännökset

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat säännökset tämän asetuksen soveltamisesta.

Tieliikennelain 106 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja ilmoituksia, todistuksia, ajokortteja ja lupia annettaessa on tieliikennelain 106 ja 108 a §:ssä säädetyin poikkeuksin käytettävä asianomaisen ministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita, jollei ministeriö toisin päätä. Lääkärintodistuslomakkeiden ja tieliikennelain 73 §:n 1 momentissa tarkoitetun optikon antaman todistuksen kaavat vahvistaa terveysasioita käsittelevä ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tämän asetuksen säännöksiä ajokortin lomakkeesta ja siihen tehtävistä merkinnöistä sovelletaan ajokortteihin, jotka valmistetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Tämän asetuksen 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua ajamiseen oikeuttavaa kuljettajantutkintotodistusta ei anneta, jos tutkinnon suorittajalle luovutetaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehdyn hakemuksen perusteella valmistettu lyhytaikainen ajokortti.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen voidaan kuljettajantutkintoon 28 §:n 1 momentista poiketen vielä vuoden 1998 tammikuun ajan ottaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa ilmoittautunut henkilö, jolla ei ole ajokorttilupaa, jos hän ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti osoittaa terveysvaatimusten täyttyvän. Tutkinnon vastaanottajan on tällöin tutkintotodistusta tai väliaikaista ajokorttia antamatta toimitettava todistus tutkinnon suorittamisesta suoraan ajo-oikeusasiassa toimivaltaiselle poliisille.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut ajokortit ovat voimassa niissä mainitun ajan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti luovutetun ajokortin tilalle saadaan ajokortin kaksoiskappaletta koskevien säännösten mukaisesti antaa vuoden 2002 loppuun mennessä tehdystä hakemuksesta ajo-oikeuden haltijalla olevaa ajo-oikeutta vastaava tässä asetuksessa tarkoitettu ajokortti, vaikka edellä tarkoitettu ajokortti on tallella eikä se ole turmeltunut.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivi 96/47/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 1

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.