1175/1997

Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksytyn eduskunnan tilisäännön (460/1988) 3,8 ja 10 §, 12 §:n edellä oleva väliotsikko, 14 § sekä 15 §:n 1 ja 4 momentti ja 16 §,

sellaisina kuin niista ovat 3 § eduskunnan päätöksestä 172/1992 ja 8 § osaksi viimeksi mainitussa päätöksessä, seuraavasti:

3 §

Eduskunnan talousarviosta, kirjanpidosta, maksuliikkeestä ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992) on säädetty, jollei jäljempänä tässä tilisäännössä toisin säädetä.

8 §

Kansliatoimikunta vahvistaa eduskunnan talousarvion tilijaottelun sen jälkeen, kun valtion talousarvio on julkaistu.

Jos eduskunnan talousarviosta on muutettu, on tilijaottelua muutettava viivytyksettä.

Sen jälkeen kun talousarvion tilijaottelu on vahvistettu, se toimitetaan julkaisemista varten Valtiokonttorille. Tilijaottelun muutos toimitetaan Valtiokonttorille tiedoksi.

10 §

Valtion talousarviosta annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä ja lain 20 §:ssä tarkoitettu lupa ennen varainhoitovuoden päättymistä.

Taloushallinto-organisaatio
12 §

14 §

Eduskunnan maksuliike ja kirjanpito hoidetaan soveltuvin osin valtion maksuliikkeen ja laskentatoimen yleisten periaatteiden mukaisesti eduskunnan tiliohjesäännössä määrätään.


Eduskunnan hallintojohtaja hyväksyy tilinkäyttäjät.

16 §

Palkat ja palkkiot maksetaan linjasiirron välityksellä saajan määräämään rahalaitokseen, ellei muuhun menettelyyn ole aihetta.


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

PNE 3/1997
VaVM 41/1997
EK 33/1997

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Jouni Vainio pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.